جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

جواب خدا رو باید بده  

شاید برات سوال باشه که چرا پسرم سه ماه فقط شیر خورد اصلا بخاطره استرس نبود اصلا یادم نمیاد که من بخاطره نیازهای پسرم استرس گرفته باشمچوندر سه ماهگی پدرش با مشت انچنان به دستان من زدمو هم به کلیه م منم برای اولین اخرین بار چند تا خراش با ناخونم روی بدنش انداختم بعدش رفتیم خانه پدریمادر این ملعون زنگ زد گفت دخترتون خش انداخته روی پسرم مادرم گفت بزارید این دوتا بیشتر فکر بکنندمادر برگشت گفت پس بچه رو بدید از این حرف وکتکش تا دوهفته نمیتون

ادامه مطلب  

خدا خودش میدونه به کی چی بده!  

زنگ زده ام به دوستم، اول که مادرش گوشی را برداشت و با بغض و صدای گرفته جواب داد و بعد هم خود دوستم که آن هم بدتر از مادر مشخص بود چند ساعت گریه کرده که صدایش شده این. هرچه میپرسم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ فقط صدای گریه می شنوم. آخر متوجه شدم که بالاخره برادرش عازم شده است برای سربازی. میگفت مادرم غذا میپزد میگوید پسرم؛ لباس هایش را می بینید میگوید پسرم؛ هرکاری می کند این پسرم از زبانش نمی افتد. خودم هم که نشان نمی دهم اما صبح ها با کلی آرایش پف چشما

ادامه مطلب  

خدا خودش میدونه به کی چی بده!  

زنگ زده ام به دوستم، اول که مادرش گوشی را برداشت و با بغض و صدای گرفته جواب داد و بعد هم خود دوستم که آن هم بدتر از مادر مشخص بود چند ساعت گریه کرده که صدایش شده این. هرچه میپرسم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ فقط صدای گریه می شنوم. آخر متوجه شدم که بالاخره برادرش عازم شده است برای سربازی. میگفت مادرم غذا میپزد میگوید پسرم؛ لباس هایش را می بینید میگوید پسرم؛ هرکاری می کند این پسرم از زبانش نمی افتد. خودم هم که نشان نمی دهم اما صبح ها با کلی آرایش پف چشما

ادامه مطلب  

قرآن  

(صبر میکنم) :
داستان کوتاه پند آموز
مرد بیسوادی قرآن میخواند ولی معنی قرآن را نمیفهمید. روزی پسرش از او پرسید: چه فایده ای دارد قرآن میخوانی، بدون اینکه معنی آن را بفهمی؟
پدر گفت: پسرم!
سبدی بگیر و از آب دریا پرکن و برایم بیاور.
پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند.
پدر گفت: امتحان کن پسرم.
پسر سبدی که در آن زغال میگذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت.
سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند.
پ

ادامه مطلب  

قرآن  

(صبر میکنم) :
داستان کوتاه پند آموز
مرد بیسوادی قرآن میخواند ولی معنی قرآن را نمیفهمید. روزی پسرش از او پرسید: چه فایده ای دارد قرآن میخوانی، بدون اینکه معنی آن را بفهمی؟
پدر گفت: پسرم!
سبدی بگیر و از آب دریا پرکن و برایم بیاور.
پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند.
پدر گفت: امتحان کن پسرم.
پسر سبدی که در آن زغال میگذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت.
سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند.
پ

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه  

سلام من عاطفه ۳۱ ساله هستم از شیراز ، شوهرم ۳۴ ساله و مشکل و مساله از مسائل خانوادگی من یکی اینه که پسرم خیلی بهم میچسبه و بوسم میکنه ، من هم خوب خیلی حساسم کتکش میزنم
اما بعد دیدم که تو گوشی همراهش فیلم رابطه جنسی من و باباش بود ! یعنی از رابطه ما فیلم گرفته بود ؟
الانم ۱۳ سالشه و کم کم داره بزرگ میشه میشه و نمیدونم چه کار کنم ؟ چکار کنم تا از این رفتاراش دست برداره ؟
پاسخ : پاسخ به ایمیلتون فرستاده شد . ( پوشه اسپم رو هم چک کنید ، درصورت نیاز یا با

ادامه مطلب  

پسرم قُلی  

سلام. روزبخیربعد از سفر اصفهان و رفتن به دکتر و خوردن آنتی بیوتیک ها حالم خیلی بهتر شد. درد لگنم به طور کلی خوب شد و فقط درد پهلویم هنوز ادامه داره. یه سری از نظرات دوستانم را هم هنوز جواب نداده ام ، این را بنا بر بی ادبی ام نگذارید. کار شرکت خیلی زیاده و حال روحیم هم خیلی بد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پسرم قُلی  

سلام. روزبخیربعد از سفر اصفهان و رفتن به دکتر و خوردن آنتی بیوتیک ها حالم خیلی بهتر شد. درد لگنم به طور کلی خوب شد و فقط درد پهلویم هنوز ادامه داره. یه سری از نظرات دوستانم را هم هنوز جواب نداده ام ، این را بنا بر بی ادبی ام نگذارید. کار شرکت خیلی زیاده و حال روحیم هم خیلی بد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نوزاد 32 روزه قربانی جدید قصور پزشکی  

نوزاد 32 روزه که برای انجام عمل روده به یکی از
بیمارستان های تهران منتقل شده بود ، به دلیل اقدامات درمانی نامناسب
فوت شد .به گزارش خبر فوری،  چند روز پیش مردی با حضوردرشعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران ازمرگ  پسر  32روزه اش به نام صدرا در یکی از بیمارستان های  تهران  خبردادواز پزشک معالج و کادردرمانی  شکایت کرد.
  شاکی به قاضی محسن مدیر روستا گفت  : پسرم 32 روز از  تولدش  می
گذشت.  او  بعداز تولد

ادامه مطلب  

نوزاد 32 روزه قربانی جدید قصور پزشکی  

نوزاد 32 روزه که برای انجام عمل روده به یکی از
بیمارستان های تهران منتقل شده بود ، به دلیل اقدامات درمانی نامناسب
فوت شد .به گزارش خبر فوری،  چند روز پیش مردی با حضوردرشعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران ازمرگ  پسر  32روزه اش به نام صدرا در یکی از بیمارستان های  تهران  خبردادواز پزشک معالج و کادردرمانی  شکایت کرد.
  شاکی به قاضی محسن مدیر روستا گفت  : پسرم 32 روز از  تولدش  می
گذشت.  او  بعداز تولد

ادامه مطلب  

نوزاد 32 روزه قربانی جدید قصور پزشکی  

نوزاد 32 روزه که برای انجام عمل روده به یکی از
بیمارستان های تهران منتقل شده بود ، به دلیل اقدامات درمانی نامناسب
فوت شد .به گزارش خبر فوری،  چند روز پیش مردی با حضوردرشعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران ازمرگ  پسر  32روزه اش به نام صدرا در یکی از بیمارستان های  تهران  خبردادواز پزشک معالج و کادردرمانی  شکایت کرد.
  شاکی به قاضی محسن مدیر روستا گفت  : پسرم 32 روز از  تولدش  می
گذشت.  او  بعداز تولد

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

خیابان انقلاب تهران و پوستر بزرگترین فیلسوف جهان  

امروز خیابان انقلاب بودم با دوستم مرجان سالاری، که یهو پوستر سیاه و سفید  عکس فیلسوف محبوبمان استاد حکیم ارد بزرگ را پشت در یک مغازه کتابفروشی دیدم . رفتم داخل مغازه با صاحب مغازه صحبت کردم و گفتم عاشق فیلسوف هستم  و ازشون خواستم پوستر حکیم عزیزمان را به من بفروشند . آن آقا که بعدا فهمیدم خودشان ناشر هم هستند گفتند : توی این یک هفته که پوستر فیلسوف را پسرم اینجا نصب کرده دهها نفر برای خرید آن ابراز علاقه کرده اند اما حقیقتش این پوستر فروش

ادامه مطلب  

به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.  

بیماری خیلی سالم ها!روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی
براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد
و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها
هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس 
در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار
نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که
برای رهایی از درد بیماری، آن را با د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1