شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

سلام.. خدمت دوستان عزیزم... بعد یک سال و نیم دوباره تصمیم گرفتم که بیام اینجا بنویسم... یعنی بدجور دلم هوای اینجا رو کرد.... زندگیم خیلی عوض شده... اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره زندگیم... دیگه سر کار نمیرم... خدای بزرگ بهم یه فرشته کوچولو داده... پسرم... تاج سرم..... الان دیگه من یه مادرم... دیگه به عنوان یه مادر باز تصمیم دارم بیام اینجا چیزی بنویسم.... ممنونم از همه اتون.... خوشحالم که اومدم..... 

ادامه مطلب  

13بدر  

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرمتو شدی مادر و من با همه پیری پسرمتو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوزمن بیچاره همان عاشق خونین‌جگرمخون دل می‌خورم و چشم نظر جامجرمم این است که صاحب دل و صاحب‌نظرممن که با عشق نراندم به جوانی هوسیهوس عشق و جوانی است به پیرانه سرمپدرت گوهر خود را به زر و سیم فروختپدر عشق بسوزد که در آمد پدرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنرعجبا هیچ نیرزید که بی‌سیم و زرمهنرم کاش گره بند زر و سیمم بودکه به بازار تو کاری نگشود ا

ادامه مطلب  

همه چیز عالیست  

تو در کنامی ، اینجا در آغوشمی ، همه چیزخوب استعشقمان پابرجاست ، آنکه هوای ما را دارد تنها خداستلحظه هایمان شیرین است ، زندگی ما همیشه همین استهمه چیز عالیست ،آسمانمان به رنگ آبیستهیچ چیز مانع عشقمان نمیشود ، هر کاری کنند قلبهایمان جدا نمیشودخدا را شکر که تو را دارم ، این تنها امیدیست که در قلبم دارمدوستت دارم ، دوستت دارم

ادامه مطلب  

همه چیز عالیست  

تو در کنامی ، اینجا در آغوشمی ، همه چیزخوب استعشقمان پابرجاست ، آنکه هوای ما را دارد تنها خداستلحظه هایمان شیرین است ، زندگی ما همیشه همین استهمه چیز عالیست ،آسمانمان به رنگ آبیستهیچ چیز مانع عشقمان نمیشود ، هر کاری کنند قلبهایمان جدا نمیشودخدا را شکر که تو را دارم ، این تنها امیدیست که در قلبم دارمدوستت دارم ، دوستت دارم

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

......  

آه ..خدا جونم ...خدای عاشقان بیدل ...خدای مهر ..وفا...عهد و پیمان ....با تمام وجود در طلبش سعی دارم ....کمکم کن ...کمک کن منو باور کنه ...کمک کن ....قلبم ..احساسم رو باور کنه...من به چیزی بیشتر از نیاز احتیاج دارم ...آغوشش امنیت محضه ...من به امنیت به اون نیاز دارم ....این شکل از عاشق بودن رو دوس دارم ...خدا جونم  کمکم کن عشقم رو بهش اثبات کنم ...خدا جونم  از هر دوی شما ک خداوند اسمان و زمین منید ....طلب شانس دوباره دارم ....ناامیدم نکنید ...ک من راه برگشت رو گم کردم ک

ادامه مطلب  

دکمه off موقتی نداره این دنیا؟دو الی چند روز.  

دو روزه که انقدر غم دارم که حتی نمیتونم با خانوادم یا پسرم صحبت کنم تا میام صحبت کنم اشکام میان.حتی توی خیابون...برای اینکه نفهمن و غمگین نشن کمتر صحبت میکنم.هی سعی میکنم به خودم دلداری بدم.با حرفای مختلف.یه بار خودمو به صبر دعوت میکنم.یه بار میگم هر تحولی سختی داره و این شاید نشونه تحوله.یه بار میگم بیا اصلا به این موضوع فکر نکنیم مغز عزیز .بیا پرونده شو ببندیم تا بعد.یه بار هم دعا میکنم که خدایا این غصه یه نتیجه ی مثبتی داشته باشه: یه رشد یه خود

ادامه مطلب  

دلتنگ خودم هستم  

داشتم نگاه عکس خودم میکردم که موهام رو شونه هام پریشون شده و دست آرایشگر درد نکنه که خیلی قشنگ کوتاه کرد و سشوار کشید . البته دو ماه پیش کوتاه کردم در حدی که موهام خورد بشه و مدل بگیره . چون دلم نمیخوات موهام کوتاه بشه . چقدر وقتی خودمو نگاه کردم . حس کردم دوس دارم خودمو بغل کنم سفت و بگم دوست دارم . بگم ببخش که گاهی دوست ندارم و ازت عاصی و کلافه میشم و حتی نفرینت میکنم . چقدر خودمو دوس داشتم توی این عکس . چقدر من برای بعضیا کشف نشده موندم و حتی دیده

ادامه مطلب  

دلتنگ خودم هستم  

داشتم نگاه عکس خودم میکردم که موهام رو شونه هام پریشون شده و دست آرایشگر درد نکنه که خیلی قشنگ کوتاه کرد و سشوار کشید . البته دو ماه پیش کوتاه کردم در حدی که موهام خورد بشه و مدل بگیره . چون دلم نمیخوات موهام کوتاه بشه . چقدر وقتی خودمو نگاه کردم . حس کردم دوس دارم خودمو بغل کنم سفت و بگم دوست دارم . بگم ببخش که گاهی دوست ندارم و ازت عاصی و کلافه میشم و حتی نفرینت میکنم . چقدر خودمو دوس داشتم توی این عکس . چقدر من برای بعضیا کشف نشده موندم و حتی دیده

ادامه مطلب  

فقط تو رو دارم  

وقتی دستات توی دستامه ، یه حس آرامش توی قلبمهوقتی میشنوم صدات، محو میشم توی چشمات ، فدای اون خنده هاتدرکم میکنی که درکت میکنم ، خوب میفهمی چی میخوام ازتعادت ندارم بگم دوستت دارم ، اما خیلی دوستت دارمنمیگم فقط با توام و فقط تو رو میخوام ، اما من واقعا فقط تو رو دارمبه هیچکس جز تو فکر نمیکنم ، چون هیچکس جز تو ارزش فکر کردن ندارهبفهم که میخوامت و دوستت دارم ، نیازی به تکرارش نیست وقتی هر لحظه توی قلبم تکرار میشی

ادامه مطلب  

فقط تو رو دارم  

وقتی دستات توی دستامه ، یه حس آرامش توی قلبمهوقتی میشنوم صدات، محو میشم توی چشمات ، فدای اون خنده هاتدرکم میکنی که درکت میکنم ، خوب میفهمی چی میخوام ازتعادت ندارم بگم دوستت دارم ، اما خیلی دوستت دارمنمیگم فقط با توام و فقط تو رو میخوام ، اما من واقعا فقط تو رو دارمبه هیچکس جز تو فکر نمیکنم ، چون هیچکس جز تو ارزش فکر کردن ندارهبفهم که میخوامت و دوستت دارم ، نیازی به تکرارش نیست وقتی هر لحظه توی قلبم تکرار میشی

ادامه مطلب  

دوستش دارم  

دوستش دارمآهای عالم ها آهای آدمهاآهای همه ی اتم های جهان هستیآهای تار و پود فضا زماناین منم تمام و کمال دوستش دارمکسی جا نماند همه بدانندخوب گوش های کرتان را وا کنیدوگرنه گوشتان را میبرم میگذارم کف دستتاندوستش دارمبا همه ی وجودمبا تک تک نفس ها و سلول هایمبا همه ی روح و جسممحالا بروید و گورتان را گم کنید از دور و برشبگذارید حالا که همدیگر را نداریم همین درد بزرگ بس باشد برایمان با درد های مسخره ی کوچک کوچکتان مسخره تر نکنید مسخره بودنتان را+

ادامه مطلب  

خبر،خبر  

بنام خدا سلام به شما..مژده مژده
چند خبر دارم..
۱-بزودی وکتور فرهادی در سایت قرار میگیرد..خودم هم دارم میسازم بنام هکتور..
۲-بازی های من کیفیت بهتری خواهت داشت..
۳-در ضمن..من کانال تلگرامی هم دارم میتوانید عضو شوید با تشکر..
لینک:t.me/rostamnia_amir_hamedموفق باشید.گیم میکر استادیو game maker studio

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیستم)  

اول صبحی حوصله ندارما.میگی یا نه؟ 
-باید برم مهد یه سری کار دارم
-خیله خب.خودم میرسونمت. 
-نه ممنون خودم میرم 
-گفتم میرسونمت. 
اینو گفتم و از پله ها اومدم پایین.این دختر واقعا لج باز بود.یاد حرفش توی محضر افتادم.اون واقعا از من بدش  
میاد.هه.خبر نداره چه لطفی بهش کردم. 
در ماشینو باز کردم و نشستم که دیدمش از دور دار میاد طرف ماشین. 
توی راه هردو سکوت کرده بودیم.ماشین و رو به روی مهد پارك کردم و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم:&

ادامه مطلب  

داستان عاشقانه بزار حس کنم با منی (قسمت بیستم)  

اول صبحی حوصله ندارما.میگی یا نه؟ 
-باید برم مهد یه سری کار دارم
-خیله خب.خودم میرسونمت. 
-نه ممنون خودم میرم 
-گفتم میرسونمت. 
اینو گفتم و از پله ها اومدم پایین.این دختر واقعا لج باز بود.یاد حرفش توی محضر افتادم.اون واقعا از من بدش  
میاد.هه.خبر نداره چه لطفی بهش کردم. 
در ماشینو باز کردم و نشستم که دیدمش از دور دار میاد طرف ماشین. 
توی راه هردو سکوت کرده بودیم.ماشین و رو به روی مهد پارك کردم و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم:&

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی من دوست دارم  

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی من دوست دارم • اتون
 
 


دانلود آهنگ جدید رضا صادقی من دوست دارم • اتون
موزیک جدید و فوق العاده شنیدنی خواننده رضا صادقی بنام من دوست دارم همینک با لینک مستقیم و متن ترانهExclusive Song: Reza Sadeghi – “I Love You” With Text On Saba-Music
متن آهنگ من دوست دارم رضا صادقی
تو این شهر به هرکی شبیه تو♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
بهش بی اراده نگاه میکنم
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫میدونم که نزدیک من نیست
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
میدونم دارم اشتباه می

ادامه مطلب  

جشن ها فقط مردونه ان  

شب دوم زهرا تنها بود. همسر عصر باهاش رفت بیرون و بعد از دو ساعت، برگشت خونه و به من زنگ زد. دیگه مثل قبل، بهش نمی گم کجاها میرم. به محض اینکه میره پیش زهرا، منم ماشین رو بر می دارم و می زنم بیرون... اینجوری کمتر نبودنش رو حس می کنم که هیچ، دیرتر از همسر میام خونه که بدونه اصلا منتظرش نیستم؛ در حالیکه بیرون هم که میرم، همش حواسم به ساعته که ببینم دقیقا کی بر می گرده! احمقم دیگه! حماقت شاخ و دم داره مگه؟ خلاصه، همسر تا رسید خونه و دید من خونه نیستم،

ادامه مطلب  

جشن ها فقط مردونه ان  

شب دوم زهرا تنها بود. همسر عصر باهاش رفت بیرون و بعد از دو ساعت، برگشت خونه و به من زنگ زد. دیگه مثل قبل، بهش نمی گم کجاها میرم. به محض اینکه میره پیش زهرا، منم ماشین رو بر می دارم و می زنم بیرون... اینجوری کمتر نبودنش رو حس می کنم که هیچ، دیرتر از همسر میام خونه که بدونه اصلا منتظرش نیستم؛ در حالیکه بیرون هم که میرم، همش حواسم به ساعته که ببینم دقیقا کی بر می گرده! احمقم دیگه! حماقت شاخ و دم داره مگه؟ خلاصه، همسر تا رسید خونه و دید من خونه نیستم،

ادامه مطلب  

جشن ها فقط مردونه ان  

شب دوم زهرا تنها بود. همسر عصر باهاش رفت بیرون و بعد از دو ساعت، برگشت خونه و به من زنگ زد. دیگه مثل قبل، بهش نمی گم کجاها میرم. به محض اینکه میره پیش زهرا، منم ماشین رو بر می دارم و می زنم بیرون... اینجوری کمتر نبودنش رو حس می کنم که هیچ، دیرتر از همسر میام خونه که بدونه اصلا منتظرش نیستم؛ در حالیکه بیرون هم که میرم، همش حواسم به ساعته که ببینم دقیقا کی بر می گرده! احمقم دیگه! حماقت شاخ و دم داره مگه؟ خلاصه، همسر تا رسید خونه و دید من خونه نیستم،

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب میخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب میخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب میخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

باور کردنی نبود  

نمیدانم مشکل از چیست ولی یقین دارم که ساده لوح ترین موجود جهان خود خود خودم هستم.احتمالا هیچکدام از آن حرف ها و شب هایی که گذشت واقعی نبودههیچکدومش اتفاق نیفتاده و من متوهمم که حالا دارم واقعیت رو با چشمام میبینمبا داغون ترین حال دنیا دارم مینویسممتاسفم برای این بشر دو پا که اینقدر راحت فریب میده و فریب میخورهجفت پوچ آوردن تو زندگی رو بعد از این مدت بعد از این همه حروم کردن همه ی احساس و فکر و زندگیم پای کسی که اصلا دلش با من نبوده دارم با چشم

ادامه مطلب  

صرفا جهت اطلاع!  

سلامخوبید؟حرف واسه گفتن زیاد دارم،ولی نوشتنم نمیاد!انگار روزانه نویسیم ته کشیده!!!دوستایی که تو اینستا همراهم هستن میدونن که بابام حالش بد شده بود و ما سه شنبه غروب رفتیم شمال.پنجشنبه غروبم برگشتیم.هنوز بستری هستن ولی خداروشکر حالشون بهتره.خودمم فردا اولین سونو رو انجام میدم و بعدم نوبت دکتر دارم.نمیدونم چرا اینقدر استرس دارم!امیدوارم مشکلی نباشه!فعلا تا دوباره حس نوشتنهای طولانی بیاد سراغم،تو اینستا هستم و بی خبر نمیذارمتون.ممنونم که ه

ادامه مطلب  

وهم نوشت ۴۷  

خواستم ننویسم ولی دارم مینویسم......وقتی دقیقا دو شب پیش حدودای سر شب زل زدن تو چشام و گفتن تو از ما نیستی اولش که نفهمیدم چی میگن.....بغض کردم ولی دو هزاریم نیوفتاد.....بعد از چند روز که دیدم رفتارای مامان خوبه بابا راه میره میگه برو اونور من به تو چیکار دارم اصن تویه بی ادب جات اینجا نیس تو از ما نیستی .....دلم یکم لرزید .......حالا نمیگن چی به چیه.....این تو از ما نیستی ینی چی؟! چرا مامان با مهربونی میره برام پارچه ای که دوس دارمو میخره و بابا باهام مثه یه

ادامه مطلب  

خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست ...  

شب که میشود دلم هوایت را میکند :امشب سَری به آسمان دنیا زدم ؛همین چند لحظه ی پیش ! نگاهم که به ماه زیبا افتاد :به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی اتبر سینه ی آبیه آسمان خالی ست مولاجان ...به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشیباز هم سهم ت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس ...اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کندتو را شرمنده می کند ...خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست :هر چه را که بخواهد در نگین انگشتری اش دارد ...در گوشه ی

ادامه مطلب  

خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست ...  

شب که میشود دلم هوایت را میکند :امشب سَری به آسمان دنیا زدم ؛همین چند لحظه ی پیش ! نگاهم که به ماه زیبا افتاد :به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی اتبر سینه ی آبیه آسمان خالی ست مولاجان ...به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشیباز هم سهم ت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس ...اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کندتو را شرمنده می کند ...خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست :هر چه را که بخواهد در نگین انگشتری اش دارد ...در گوشه ی

ادامه مطلب  

خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست ...  

شب که میشود دلم هوایت را میکند :امشب سَری به آسمان دنیا زدم ؛همین چند لحظه ی پیش ! نگاهم که به ماه زیبا افتاد :به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی اتبر سینه ی آبیه آسمان خالی ست مولاجان ...به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشیباز هم سهم ت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس ...اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کندتو را شرمنده می کند ...خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست :هر چه را که بخواهد در نگین انگشتری اش دارد ...در گوشه ی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1