منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد  

منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها

منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود، لیست کامل رشته ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید و برای مشاهده منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هر رشته روی نام رشته کلیک کنید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد  

منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها

منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد کلیه رشته ها توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود، لیست کامل رشته ها را در ادامه مطلب مشاهده نمایید و برای مشاهده منابع آزمون دکتري علوم پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هر رشته روی نام رشته کلیک کنید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بر روی لینک های زیر کیلک کنید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

ادامه مطلب  

زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بر روی لینک های زیر کیلک کنید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

ادامه مطلب  

زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بر روی لینک های زیر کیلک کنید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

ادامه مطلب  

زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بر روی لینک های زیر کیلک کنید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

ادامه مطلب  

زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بر روی لینک های زیر کیلک کنید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

ادامه مطلب  

فرصت آخر انتخاب رشته کنکور سراسری96  

فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد
داوطلبان می توانند از صبح دوشنبه 30 مرداد تا ساعت 24 فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزادسه شنبه 31 مرداد برای انتخاب رشته های با آزمون سال 1396 دانشگاه آزاد اقدام کنند.وی با بیان اینکه این زمان تمدید نخواهد شد داوطلبان برای انتخاب و ثبت کدرشته محل ها به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه کنند.
#کاف مثل کنکور

ادامه مطلب  

فرصت آخر انتخاب رشته کنکور سراسری96  

فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد
داوطلبان می توانند از صبح دوشنبه 30 مرداد تا ساعت 24 فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزادسه شنبه 31 مرداد برای انتخاب رشته های با آزمون سال 1396 دانشگاه آزاد اقدام کنند.وی با بیان اینکه این زمان تمدید نخواهد شد داوطلبان برای انتخاب و ثبت کدرشته محل ها به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه کنند.
#کاف مثل کنکور

ادامه مطلب  

فرصت آخر انتخاب رشته کنکور سراسری96  

فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد
داوطلبان می توانند از صبح دوشنبه 30 مرداد تا ساعت 24 فرصت مجدد برای انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزادسه شنبه 31 مرداد برای انتخاب رشته های با آزمون سال 1396 دانشگاه آزاد اقدام کنند.وی با بیان اینکه این زمان تمدید نخواهد شد داوطلبان برای انتخاب و ثبت کدرشته محل ها به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه کنند.
#کاف مثل کنکور

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96  

با استفاده از سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی می توانید شانس خودتان را برای قبولی در دانشگاه آزاد را تا 10 درصد افزایش دهید و تراز شما می تواند 10 درصد کمتر از تراز آخرین نفری که در همان رشته قبول شده است باشد.برای اطلاع از تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96 به لینک زیر بروید.
تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه ازاد
تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96
تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته تکمیل ظ

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96  

با استفاده از سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی می توانید شانس خودتان را برای قبولی در دانشگاه آزاد را تا 10 درصد افزایش دهید و تراز شما می تواند 10 درصد کمتر از تراز آخرین نفری که در همان رشته قبول شده است باشد.برای اطلاع از تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96 به لینک زیر بروید.
تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه ازاد
تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96
تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته تکمیل ظ

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد | انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

داوطلبان مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای اطلاعات درباره انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد | انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

داوطلبان مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای اطلاعات درباره انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد | انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

داوطلبان مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای اطلاعات درباره انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد | انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

داوطلبان مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای اطلاعات درباره انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتري 96
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
انتخاب

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96  

اگر بسیجی فعال هستید ممکن است بتوانید از سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد از آن استفاده کنید و شانس قبولی خودتان را در انتخاب رشته بالا تر ببرید. شما برای استفاده از سهمیه بسیج باید بتوانید امتیازات خودتان را به 100 برسانید. شاید برای شما سوال باشد این امتیاز ها چگونه بدست می آیند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.
تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته برای دانشگاه ازاد
تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96
تاثیر سهمیه بس

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96  

اگر بسیجی فعال هستید ممکن است بتوانید از سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد از آن استفاده کنید و شانس قبولی خودتان را در انتخاب رشته بالا تر ببرید. شما برای استفاده از سهمیه بسیج باید بتوانید امتیازات خودتان را به 100 برسانید. شاید برای شما سوال باشد این امتیاز ها چگونه بدست می آیند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.
تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته برای دانشگاه ازاد
تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96
تاثیر سهمیه بس

ادامه مطلب  

تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96  

اگر بسیجی فعال هستید ممکن است بتوانید از سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد از آن استفاده کنید و شانس قبولی خودتان را در انتخاب رشته بالا تر ببرید. شما برای استفاده از سهمیه بسیج باید بتوانید امتیازات خودتان را به 100 برسانید. شاید برای شما سوال باشد این امتیاز ها چگونه بدست می آیند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.
تاثیر سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته برای دانشگاه ازاد
تاثیر سهمیه بسیج در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 96
تاثیر سهمیه بس

ادامه مطلب  

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن سال 96 فرصت مناسبی برای داوطلبان کنکور سراسری است که با استفاده از این فرصت یعنی شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در مهر و بهمن ماه 96 می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته مورد علاقه خود در دانشگاه آزاد دوباره امتحان کنند.جهت اطلاع از انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آزاد 96
قبولی تکمیل ظر

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96  

دانشگاه سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج دکتري و ظرفیت خالی دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتري ، فرصت مجددی به داوطبان برای قبولی در این رشته محل ها می دهد . در این فرصت که به تکمیل ظرفیت دکتري سراسری مرسوم است ، ابتدا هر دانشگاه برای قبولی های خود یک مهلت ثبت نام در نظر می گیرد . در مرحله بعدی و پس از پایان مهلت ثبت نام ، هر دانشگاه لیستی از رشته محل های خود که ظرفیت خالی دارند به همراه تعداد این ظرفیت های خالی را به واحد سازمان سنجش آموزش ک

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96  

دانشگاه سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج دکتري و ظرفیت خالی دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتري ، فرصت مجددی به داوطبان برای قبولی در این رشته محل ها می دهد . در این فرصت که به تکمیل ظرفیت دکتري سراسری مرسوم است ، ابتدا هر دانشگاه برای قبولی های خود یک مهلت ثبت نام در نظر می گیرد . در مرحله بعدی و پس از پایان مهلت ثبت نام ، هر دانشگاه لیستی از رشته محل های خود که ظرفیت خالی دارند به همراه تعداد این ظرفیت های خالی را به واحد سازمان سنجش آموزش ک

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96  

دانشگاه سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج دکتري و ظرفیت خالی دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتري ، فرصت مجددی به داوطبان برای قبولی در این رشته محل ها می دهد . در این فرصت که به تکمیل ظرفیت دکتري سراسری مرسوم است ، ابتدا هر دانشگاه برای قبولی های خود یک مهلت ثبت نام در نظر می گیرد . در مرحله بعدی و پس از پایان مهلت ثبت نام ، هر دانشگاه لیستی از رشته محل های خود که ظرفیت خالی دارند به همراه تعداد این ظرفیت های خالی را به واحد سازمان سنجش آموزش ک

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96  

دانشگاه سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج دکتري و ظرفیت خالی دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتري ، فرصت مجددی به داوطبان برای قبولی در این رشته محل ها می دهد . در این فرصت که به تکمیل ظرفیت دکتري سراسری مرسوم است ، ابتدا هر دانشگاه برای قبولی های خود یک مهلت ثبت نام در نظر می گیرد . در مرحله بعدی و پس از پایان مهلت ثبت نام ، هر دانشگاه لیستی از رشته محل های خود که ظرفیت خالی دارند به همراه تعداد این ظرفیت های خالی را به واحد سازمان سنجش آموزش ک

ادامه مطلب  

نتایج مصاحبه دکترای 96  

نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکترای 96نتایج مصاحبه دکترينتایج مصاحبه دکتري 96 آزادنتایج مصاحبه دکتري 96ازادنتایج مصاحبه دکتري 94دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري 96نتایج مصاحبه دکتري آزاد نتایج مصاحبه دکتري آزاد 96نتایج مصاحبه دکتري تکمیل ظرفیت 96نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزاد96 نتایج مصاحبه دکتري وزارت بهداشتنتایج مصاحبه دکتري پژوهش محور

ادامه مطلب  

نتایج مصاحبه دکترای 96  

نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکترای 96نتایج مصاحبه دکترينتایج مصاحبه دکتري 96 آزادنتایج مصاحبه دکتري 96ازادنتایج مصاحبه دکتري 94دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري 96نتایج مصاحبه دکتري آزاد نتایج مصاحبه دکتري آزاد 96نتایج مصاحبه دکتري تکمیل ظرفیت 96نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزاد96 نتایج مصاحبه دکتري وزارت بهداشتنتایج مصاحبه دکتري پژوهش محور

ادامه مطلب  

نتایج مصاحبه دکترای 96  

نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکترای 96نتایج مصاحبه دکترينتایج مصاحبه دکتري 96 آزادنتایج مصاحبه دکتري 96ازادنتایج مصاحبه دکتري 94دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري 96نتایج مصاحبه دکتري آزاد نتایج مصاحبه دکتري آزاد 96نتایج مصاحبه دکتري تکمیل ظرفیت 96نتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزادنتایج مصاحبه دکتري دانشگاه آزاد96 نتایج مصاحبه دکتري وزارت بهداشتنتایج مصاحبه دکتري پژوهش محور

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

رشته مطالعه زنان رشته ای ساخته و پرداخته شده برای مفت خوری  

روزی من  تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یکی از دانشجوهایم اومد و کنارم نشست. بعد از احوال پرسی، از من پرسید که حالا چی کار می کنم؟ (سن دانشجویم از من بیشتر بود) بهش گفتم دارم برای ارشد درس می خونم. اون هم گفت که هم رشته خودش و هم رشته من رشته های سختین. ولی در عوض یکی از دوستاش که در دوران دبیرستان به نظر نمی رسید زرنگ باشه، الآن هم سن خودشه و در دانشگاه تهران استاد دانشگاه رشته زنانه. بدون اینکه وقفه ای در تحصیلش بیفته، پشت سرهم خونده و با مفت

ادامه مطلب  

آدم های خاص زندگی ...  

آدم هایی هستند که دلبری نمی کنند حرف های عاشقانه نمی زنند چیز خاصی نمی گویند که ذوق کنی
آدم هایی که نمی خواهند عاشقت کنند ...
اما عاشق شان می شوی ناخواسته دلت برایشان می رود این آدم ها فقط راست می گویندراست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر"لبخند می زنند نه برای این که توجهت را جلب کنند لبخند می زنند چون لبخند جزئی از وجودشان است .لبخندشان مصنوعی نیست ، اجباری نیستدر لبخندشان خدا را می بینی ...این ها ساده اندحرف زدن شانراه رفتن شاننگاه شانادعا ندار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1