چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟  

کلا آدم تو محدودیت هاست که ستاره میشه.حالا ستاره هم نشد حداقل یه شهاب سنگی سیاهچاله ای چیزی بشه که بخوره تو فرق سر اونی که محدودیت بوجود اورده یا محوش کنه با اون ریختش.
مثلا وقتی مودمو از برق میکشن بری یه بند بشینی جلوی تلویزیون و بلند بلند با خودت بگی گور باباي فلان امتحان!گور باباي درس! گور باباي جزوه! گور باباي هر کی مودمو از برق میکشه فک میکنه من میرم میشینم درس میخونم حالا!
خلاصه هیچ رقمه کوتاه نیاید فرزندانم.کوتاه بیاید کوتاه میشید.تره ر

ادامه مطلب  

چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟  

کلا آدم تو محدودیت هاست که ستاره میشه.حالا ستاره هم نشد حداقل یه شهاب سنگی سیاهچاله ای چیزی بشه که بخوره تو فرق سر اونی که محدودیت بوجود اورده یا محوش کنه با اون ریختش.
مثلا وقتی مودمو از برق میکشن بری یه بند بشینی جلوی تلویزیون و بلند بلند با خودت بگی گور باباي فلان امتحان!گور باباي درس! گور باباي جزوه! گور باباي هر کی مودمو از برق میکشه فک میکنه من میرم میشینم درس میخونم حالا!
خلاصه هیچ رقمه کوتاه نیاید فرزندانم.کوتاه بیاید کوتاه میشید.تره ر

ادامه مطلب  

چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟چرا مودمو میکشی؟  

کلا آدم تو محدودیت هاست که ستاره میشه.حالا ستاره هم نشد حداقل یه شهاب سنگی سیاهچاله ای چیزی بشه که بخوره تو فرق سر اونی که محدودیت بوجود اورده یا محوش کنه با اون ریختش.
مثلا وقتی مودمو از برق میکشن بری یه بند بشینی جلوی تلویزیون و بلند بلند با خودت بگی گور باباي فلان امتحان!گور باباي درس! گور باباي جزوه! گور باباي هر کی مودمو از برق میکشه فک میکنه من میرم میشینم درس میخونم حالا!
خلاصه هیچ رقمه کوتاه نیاید فرزندانم.کوتاه بیاید کوتاه میشید.تره ر

ادامه مطلب  

آقا بزرگ هم مرد  

آقا بزرگ هم مرد ...آقا بزرگ پدر مامی بود که برای سال ها خانه نشین شده بود ....این اواخر خودش را می زد که چرا خدا زندگی اش را تمام نمی کند ...وقتی باباي جانم مرد، خبرش را که شنید گفت خوش به حالش!با مرگ آقا بزرگ چیزی از خاندان مادری باقی نمی ماند! جز چند تا آدم زخم خورده و رابطه های وصله پارهخدایش بیامرزد...

ادامه مطلب  

آقا بزرگ هم مرد  

آقا بزرگ هم مرد ...آقا بزرگ پدر مامی بود که برای سال ها خانه نشین شده بود ....این اواخر خودش را می زد که چرا خدا زندگی اش را تمام نمی کند ...وقتی باباي جانم مرد، خبرش را که شنید گفت خوش به حالش!با مرگ آقا بزرگ چیزی از خاندان مادری باقی نمی ماند! جز چند تا آدم زخم خورده و رابطه های وصله پارهخدایش بیامرزد...

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

اصن خیالمو راحت کرد  

میگه: ماهی یه چیزی میگم ولی نخندیا؛ من به کوسه حس خوبی دارم، دوسش دارم.میگم کوسه باباي عالی ای هست، مرد خوبیه، ذات خوبی داره ولی شوهر خوبی برای من نیست.میگه حالا کدوم مردی شوهر خوبیه که کوسه باشه؟!پ.ن: وی از دوستان وبلاگی ست.پ.ن: مرسی از دلداریت رفیق :))

ادامه مطلب  

198  

با این اوضاعی که پیش میره من بعید میدونم که بچه دار بشیممن از بچه بدم میاداز ازدواجم بدم میامداگر پدر و مادرم موقع خواستگاری یه کم قضیه رو جدی میگرفتن و یه کم کمک میکردن اینجوری نمیشدباباي ساده لوح من میگفت زشته که ما بپرسیم پس انداز داره یا نه!! اخه پس کی باید میپرسید؟حماقت تا کجا؟ واقعا حماقت تا کجا؟منم بچه دار نمیشم گرچه اونا دوست دارن. من وسیله برآوردن آرزوی اونا نیستم!چون شوشو با دروغ وامد جلو منم تا حد امکان هرجا دستم میرسه تحقیرش میکنم

ادامه مطلب  

198  

با این اوضاعی که پیش میره من بعید میدونم که بچه دار بشیممن از بچه بدم میاداز ازدواجم بدم میامداگر پدر و مادرم موقع خواستگاری یه کم قضیه رو جدی میگرفتن و یه کم کمک میکردن اینجوری نمیشدباباي ساده لوح من میگفت زشته که ما بپرسیم پس انداز داره یا نه!! اخه پس کی باید میپرسید؟حماقت تا کجا؟ واقعا حماقت تا کجا؟منم بچه دار نمیشم گرچه اونا دوست دارن. من وسیله برآوردن آرزوی اونا نیستم!چون شوشو با دروغ وامد جلو منم تا حد امکان هرجا دستم میرسه تحقیرش میکنم

ادامه مطلب  

شعردروصف پدرشهید  

شعردروصف پدر شهید بنال ای نی دلی من  زار  دارم به دیده اشک آتش بار دارم غم باباي مظلوم و فداکارشدم از داغ مرگش من عزاداربنال ای نی که دنیا بی وفاههخدا داند که دل بستن گناههچقدر خوب است که با ایمان بمیرمبزیر سایهٔ قرآن بمیرم چو مردان غیور و با سخاوت که نائل گشته اند و بر شهادت به مثل این که باباي شهید استبه دنیا زحمت بی حد کشیده استبه داغ لاله اش نالید و هرشبفغان و ناله اش بود است و برلب همی نالید شهیدم در کجاییدوچشمم شد

ادامه مطلب  

شعردروصف پدرشهید  

شعردروصف پدر شهید بنال ای نی دلی من  زار  دارم به دیده اشک آتش بار دارم غم باباي مظلوم و فداکارشدم از داغ مرگش من عزاداربنال ای نی که دنیا بی وفاههخدا داند که دل بستن گناههچقدر خوب است که با ایمان بمیرمبزیر سایهٔ قرآن بمیرم چو مردان غیور و با سخاوت که نائل گشته اند و بر شهادت به مثل این که باباي شهید استبه دنیا زحمت بی حد کشیده استبه داغ لاله اش نالید و هرشبفغان و ناله اش بود است و برلب همی نالید شهیدم در کجاییدوچشمم شد

ادامه مطلب  

شعردروصف پدرشهید  

شعردروصف پدر شهید بنال ای نی دلی من  زار  دارم به دیده اشک آتش بار دارم غم باباي مظلوم و فداکارشدم از داغ مرگش من عزاداربنال ای نی که دنیا بی وفاههخدا داند که دل بستن گناههچقدر خوب است که با ایمان بمیرمبزیر سایهٔ قرآن بمیرم چو مردان غیور و با سخاوت که نائل گشته اند و بر شهادت به مثل این که باباي شهید استبه دنیا زحمت بی حد کشیده استبه داغ لاله اش نالید و هرشبفغان و ناله اش بود است و برلب همی نالید شهیدم در کجاییدوچشمم شد

ادامه مطلب  

شعردروصف پدرشهید  

شعردروصف پدر شهید بنال ای نی دلی من  زار  دارم به دیده اشک آتش بار دارم غم باباي مظلوم و فداکارشدم از داغ مرگش من عزاداربنال ای نی که دنیا بی وفاههخدا داند که دل بستن گناههچقدر خوب است که با ایمان بمیرمبزیر سایهٔ قرآن بمیرم چو مردان غیور و با سخاوت که نائل گشته اند و بر شهادت به مثل این که باباي شهید استبه دنیا زحمت بی حد کشیده استبه داغ لاله اش نالید و هرشبفغان و ناله اش بود است و برلب همی نالید شهیدم در کجاییدوچشمم شد

ادامه مطلب  

شعردروصف پدرشهید  

شعردروصف پدر شهید بنال ای نی دلی من  زار  دارم به دیده اشک آتش بار دارم غم باباي مظلوم و فداکارشدم از داغ مرگش من عزاداربنال ای نی که دنیا بی وفاههخدا داند که دل بستن گناههچقدر خوب است که با ایمان بمیرمبزیر سایهٔ قرآن بمیرم چو مردان غیور و با سخاوت که نائل گشته اند و بر شهادت به مثل این که باباي شهید استبه دنیا زحمت بی حد کشیده استبه داغ لاله اش نالید و هرشبفغان و ناله اش بود است و برلب همی نالید شهیدم در کجاییدوچشمم شد

ادامه مطلب  

تصویر قدیمی از آموزشگاهی در رهنان  

سلام و درود یکی از اهالی باصفای رهنان تصاویر و توضیحات زیر را ارسال کردند که از ایشان تشکر و سپاسگزارم:عکس ردیف پایین آقای صلواتی، به اتفاق همکاران ارجمندشان و تعدادی  از دانش آموزان آن دوره و باباي
مدرسه امیراتابک ردیف پایین ازسمت چپ باباي مدرسه مرحوم حاج محمدعلی  نادری-استاد
دادگر- پهلوان اکبر نیک نژاد -آقای صلواتی-آقای شاه علی-آقای  علوی قابل ذکر است آقای صلاتی در زمانی که فرمانداراصفهان
بود درسفری به رهنان خاطرنشان کرد که با ره

ادامه مطلب  

تصویر قدیمی از آموزشگاهی در رهنان  

سلام و درود یکی از اهالی باصفای رهنان تصاویر و توضیحات زیر را ارسال کردند که از ایشان تشکر و سپاسگزارم:عکس ردیف پایین آقای صلواتی، به اتفاق همکاران ارجمندشان و تعدادی  از دانش آموزان آن دوره و باباي
مدرسه امیراتابک ردیف پایین ازسمت چپ باباي مدرسه مرحوم حاج محمدعلی  نادری-استاد
دادگر- پهلوان اکبر نیک نژاد -آقای صلواتی-آقای شاه علی-آقای  علوی قابل ذکر است آقای صلاتی در زمانی که فرمانداراصفهان
بود درسفری به رهنان خاطرنشان کرد که با ره

ادامه مطلب  

تصویر قدیمی از آموزشگاهی در رهنان  

سلام و درود یکی از اهالی باصفای رهنان تصاویر و توضیحات زیر را ارسال کردند که از ایشان تشکر و سپاسگزارم:عکس ردیف پایین آقای صلواتی، به اتفاق همکاران ارجمندشان و تعدادی  از دانش آموزان آن دوره و باباي
مدرسه امیراتابک ردیف پایین ازسمت چپ باباي مدرسه مرحوم حاج محمدعلی  نادری-استاد
دادگر- پهلوان اکبر نیک نژاد -آقای صلواتی-آقای شاه علی-آقای  علوی قابل ذکر است آقای صلاتی در زمانی که فرمانداراصفهان
بود درسفری به رهنان خاطرنشان کرد که با ره

ادامه مطلب  

شب آرزوها  

همانا یکی از ویژگی های عید دیدنی، پی بردن به وجودانواع  فسیل در میان جمع آدمهاست.  فسیل جسمی، فسیل فکری، حتی فسیل مدل روبوسی!و فهمیدن این نکته ی گهربار که هنوز نسل جالبی از آدمها مشغول نشو و نما هستند. آدمهایی را می بینم که معتقدند احمدی نژاد، آقا و سرور عالم است . با نیم وجب قدش!! تمام دنیا را روی انگشتش می چرخاند حتی .... را ( جرات ندارم اسمش را بنویسم. خودتان حدس بزنید). دوره ی احمدی نژاد ارزانی به شکل دلخواهی وجود داشت. همه را خانه دار کرد .ب

ادامه مطلب  

شب آرزوها  

همانا یکی از ویژگی های عید دیدنی، پی بردن به وجودانواع  فسیل در میان جمع آدمهاست.  فسیل جسمی، فسیل فکری، حتی فسیل مدل روبوسی!و فهمیدن این نکته ی گهربار که هنوز نسل جالبی از آدمها مشغول نشو و نما هستند. آدمهایی را می بینم که معتقدند احمدی نژاد، آقا و سرور عالم است . با نیم وجب قدش!! تمام دنیا را روی انگشتش می چرخاند حتی .... را ( جرات ندارم اسمش را بنویسم. خودتان حدس بزنید). دوره ی احمدی نژاد ارزانی به شکل دلخواهی وجود داشت. همه را خانه دار کرد .ب

ادامه مطلب  

....  

سلام مهربونم...شهادت مادرتون رو تسلیت میگم و امیدوارم من روسیاه درد روی درد های قلبتون نباشم...و بتونم یادگار مادرتون رو خوب حفظ کنم...که این یه عامل شرمندگی که نتونستم اونطوری که باید شبیه مادرم باشم...ممنونم بابت امروز مولای خوبموقتی که با اون خستگی بهم اون توان و اون اعتماد به نفس رو دادی تا بتونم خوب حرفم رو بزنم و از مخمصه خودم و نجات بدم...ممنونم که کارمو راه انداختی...امروز وقتی یه مشکلی توی کتابفروشی پیش اومد و توی این بارون و گرد و خاکی ک

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  

امروز سالگردمون بود ‎:-)‎ یک سال شد و چقدددددر زود گذشت ، خدایا شکرت .پارسال این ساعتها تو راه خونه بودیم ، عروس کشون و بوق بوق ، دیوونه بازیای خطرناک پسرخالم ! چقدر حرص خوردم از دستش من فقط ! یادش بخیر ، چ شبی بود .در مجموع سال خوبی بود ، خدایا شکرت ، لطفا خوباشو بیشتر کن و سختاش و کمتر کن ، متشکرم خدای خوبم ...- بنیامین هروقت چیزی میخواد که ممکنه ندیم بهش ، ی خوبم میزاره کنار اسممون ، مامان خوبم ، خاله خوبم ، باباي خوبم ! برای اینکه پشت گوشمون مخم

ادامه مطلب  

826- نه به انتظار یاری نه ز یار انتظاری  

در راستای مراقبت نکردن از خودم خواب آلوده رانندگی کردم و کمربند ایمنی نبستم. اما من می دونستم چیزی نمیشه. اینه که هیچی. میرم که بخوابم و همه چیز رو برای هشت ساعت به حال خودش رها کنم. دلم برای سالاد الویه ی صبح آخر میسوزه اما. شبیه به ماگ توی کشو؟ نه. شبیه به  کیک  تولدی که قبل از رسیدن به صاحبش پخش میشه روی زمین. بعد باید بگی  ببخشید فلانی. روش فلان چیز رو نوشته بودم و فلان. فلانی تشکر می کنه، اما هیچ ایده ای راجع به کیک نداره   و ناراحته و

ادامه مطلب  

این روزا  

می خواستم آخر هفته خاله و مادربزرگم که میان تهران، مهمونی عیدم رو بگیرم. اگه همسر بره شمال نمیشه....به باباي همسر زنگ زدم و حال مامانش رو پرسیدم، گفت، خوبه، مشکلی نیست، گفتم، دخترتون مدام زنگ میزنه به همسر میگه مامانم حالش بده، پاشو بیا. اعصاب همسر رو داغون کرده. از لحن پدرشوهر معلوم بود خیلی از دخترش ناراحته. و ممکنه حالشو بگیره....الان که عمق روابط خواهرشوهر رو فهمیدم دلیل عمل بواسیرشم فهمیدم. هی می گم، چه سر نترسی داره با مردی که تو خیابون

ادامه مطلب  

اکیپ بازی  

یه دوستی دارم اسمش رامینه. از بچّگی با هم دوستیم. محل کار باباهامون یکی بود، ما هم از طریق این کلاسایی که کارخونه‌ها واسه کارمنداشون میذارن تو کلاس بسکتبال با هم دوست شدیم. تا چند سال هم به همون واسطه که یه بار گفتم با هم استخر میرفتیم و‌خلاصه رفیق بودیم. کاری نداریم که سر یه حلقه فیلم خاک برسری که من بهش داده بودم لو رفت و مجبور شد به باباش بگه کار کی بوده. باباشم به باباي من گفت و از اون روز حاجی حاجی مکّه و... دیگه نگم براتون! سی‌دیِ من رو هم ن

ادامه مطلب  

اکیپ بازی  

یه دوستی دارم اسمش رامینه. از بچّگی با هم دوستیم. محل کار باباهامون یکی بود، ما هم از طریق این کلاسایی که کارخونه‌ها واسه کارمنداشون میذارن تو کلاس بسکتبال با هم دوست شدیم. تا چند سال هم به همون واسطه که یه بار گفتم با هم استخر میرفتیم و‌خلاصه رفیق بودیم. کاری نداریم که سر یه حلقه فیلم خاک برسری که من بهش داده بودم لو رفت و مجبور شد به باباش بگه کار کی بوده. باباشم به باباي من گفت و از اون روز حاجی حاجی مکّه و... دیگه نگم براتون! سی‌دیِ من رو هم ن

ادامه مطلب  

پدر شوهر روشنفکر  

دیروز باباي پاندا ازم پرسید تو و پاندا چن وقت در ارتباط بودین،آخه ما مدتها هر چقد بهش کیس پیشنهاد میکرریم دست به سرمون میکرد،من‌ کلی سرخ و سفید شدم چون تو خونه خودمون مامانم اصلن به روم نمیاره که میدونه دوست بودیممونده بودم چی بگم که هم بهش جواب  واقعی رو نداده باشم هم بی احترامی نکرده باشم،برگشتم اطرافمو گشتم شاید پاندا به دادم برسه که پاندا دبلیو سی تشریف داشت.کمی مِن مِن کردم و گفتم من که با پاندا در ارتباط نبودم حالا نمیدونم دقیقا چن

ادامه مطلب  

پدر شوهر روشنفکر  

دیروز باباي پاندا ازم پرسید تو و پاندا چن وقت در ارتباط بودین،آخه ما مدتها هر چقد بهش کیس پیشنهاد میکرریم دست به سرمون میکرد،من‌ کلی سرخ و سفید شدم چون تو خونه خودمون مامانم اصلن به روم نمیاره که میدونه دوست بودیممونده بودم چی بگم که هم بهش جواب  واقعی رو نداده باشم هم بی احترامی نکرده باشم،برگشتم اطرافمو گشتم شاید پاندا به دادم برسه که پاندا دبلیو سی تشریف داشت.کمی مِن مِن کردم و گفتم من که با پاندا در ارتباط نبودم حالا نمیدونم دقیقا چن

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

بی انگیزه  

خوب باید خدمتتون عرض کنم که  وضعیت ارز و طلا و بازار به گونه ای پیش رفته که از مرحله ی استرس گذشتیم و وارد مرحله ی شک شدیم و الان هم کاملا دچار بی حسی هستیم. یعنی یه بی تفاوتی خاصی اومده سراغمون که میگیم : گور باباي دنیا و زندگی. هرچی بخواد بشه میشه! الان فقط مونده خبر شروع جنگ رو بشنویم. با توجه به وعده های مربوط به فی*لتر*ینگ  تل*گر*رام ، پکیج هدیه ی نوروزی که به ملت داده شده فقط همینو کم داره. بگذریم مارو از چی میترسونید؟ ما دهه ی پنجاه

ادامه مطلب  

با علی از داستان میخ در چیزی مگو! جان مادر! روگرفتی دست بر پهلو چرا؟  

جان مادرچند روزی چهره پوشیدی زمنازچه می‌پیچی به خویش و ساکتی، حرفی بزن!دخترم! ازدردِ مادر بـا پدر چیزی مگو!با علی از داستان میخ در چیزی مگو!جان مادر! روگرفتی دست بر پهلو چرا؟فاش برگو نیست در فرمان تو بازو چرا؟دخترم! جای غلاف تیغ را تو دیده‌ای آفرین برتو که حتی ازحسـن پوشیده‌ایجان مادر! بیشتراز ما چرا گرید حسن؟اوچه دیده بین کوچه که ندیده چشم من؟دخترم! ازماجرای کوچه تاهستم نپرس! زین سخن صرف‌نظرکن ازبرادرهم نپرس!چشم مادر!پس به من ازچادرخاکی

ادامه مطلب  

شعربرای فراق پدر  

‍ شعربرای فراق پدردلم میخواد ببینم روی بابا شوم از جان مقیم کوی بابا در آغوش لحد افسوس افسوس نهان شد قامت دلجوی بابادمی با هجر او یکسر نمیشهکسی در زندگی بابا نمیشهبه عالم گشته ذکرم همینهگلی خوش بو تر از بابا نمیشه به غیر از این ندارم آرزویی که بینم صورت خندان باباگلم را ای فلک بردی زدستم زهجران تو ای بابا نشستم ‌خدایا یار محبوبم کجا رفت خدایا باباي خوبم کجا رفت

ادامه مطلب  

شعربرای فراق پدر  

‍ شعربرای فراق پدردلم میخواد ببینم روی بابا شوم از جان مقیم کوی بابا در آغوش لحد افسوس افسوس نهان شد قامت دلجوی بابادمی با هجر او یکسر نمیشهکسی در زندگی بابا نمیشهبه عالم گشته ذکرم همینهگلی خوش بو تر از بابا نمیشه به غیر از این ندارم آرزویی که بینم صورت خندان باباگلم را ای فلک بردی زدستم زهجران تو ای بابا نشستم ‌خدایا یار محبوبم کجا رفت خدایا باباي خوبم کجا رفت

ادامه مطلب  

شعربرای فراق پدر  

‍ شعربرای فراق پدردلم میخواد ببینم روی بابا شوم از جان مقیم کوی بابا در آغوش لحد افسوس افسوس نهان شد قامت دلجوی بابادمی با هجر او یکسر نمیشهکسی در زندگی بابا نمیشهبه عالم گشته ذکرم همینهگلی خوش بو تر از بابا نمیشه به غیر از این ندارم آرزویی که بینم صورت خندان باباگلم را ای فلک بردی زدستم زهجران تو ای بابا نشستم ‌خدایا یار محبوبم کجا رفت خدایا باباي خوبم کجا رفت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  >