متن و ترجمه آهنگ Rihanna Fresh Out the Runway  

I see you walkراه رفتنت رو تماشا میکنمNothing that they aint they doاونی که نیستن ، میخوان باشنI hear you boyپسر صداتو میشنومIt aint that my babeاون دوس*ت پسر من نیستI see you walkراه رفتنت رو تماشا میکنمNothing that they aint they doچیزی که نیستن و میخوان نشون بدن که هستنI love it, then come and get itمن خوشم میاد،پس بیا بگیرشI know that you’re f*cking with itمیدونم کهه بدجور میخوایشYou see me, you like it, huh?داری نگاهم میکنی،خوشت میاد،آره؟Heel to 50, huhپاشنه هام ۵۰ سانتی میشهYou love it then play it backاگه خوشت میاد جواب بدهThat’s where the 40 atتوی

ادامه مطلب  

متن و ترجمه آهنگ Rihanna Fresh Out the Runway  

I see you walkراه رفتنت رو تماشا میکنمNothing that they aint they doاونی که نیستن ، میخوان باشنI hear you boyپسر صداتو میشنومIt aint that my babeاون دوس*ت پسر من نیستI see you walkراه رفتنت رو تماشا میکنمNothing that they aint they doچیزی که نیستن و میخوان نشون بدن که هستنI love it, then come and get itمن خوشم میاد،پس بیا بگیرشI know that you’re f*cking with itمیدونم کهه بدجور میخوایشYou see me, you like it, huh?داری نگاهم میکنی،خوشت میاد،آره؟Heel to 50, huhپاشنه هام ۵۰ سانتی میشهYou love it then play it backاگه خوشت میاد جواب بدهThat’s where the 40 atتوی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1