ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

ابوذیه چیست؟  

ابوذیه چیست؟
به صورت کلی و خلاصه، ابوذیه یکی از قالب های موجود در شعر عربی است که به این صورت سروده می شود:
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------*
--------------------------#
که در آن مصرع ها بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (مثل: مسلمانان مرا وقتی دلی بود1) هستن. سه مصرع اول ردیف هایی دارن، که از لحاظ نوشتاری یکسان، اما از لحاظ معنایی متفاوت هست. مصرع چهارم هم با مصرع های قبلی فرق داره، و به جای ردیفی مثل ردیف سه مصرع بالا، با کلمه ای تموم میشه که آخرش

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

دانلودفیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017  

باهوبالی باهوبالی 2 دانلود Baahubali: The Beginning 2015 720p دانلود
باهوبالی 2 دوبله فارسی دانلود دوبله فارسی فیلم باهوبالی 2 دانلود رایگان
فیلم دانلود زیرنویس فارسی دانلود فیلم Baahubali 2: The Conclusion 2017
دانلود فیلم Baahubali: The Beginning با کیفیت 1080p دانلود فیلم ها
بالیوود دانلود فیلم هندی دانلود فیلم هندی باهوبالی 2 Baahubali 2: The
Conclusion 2017 دانلود مستقیم فیلم Baahubali: The Beginning 2015
دانلود فیلم باهوبالی 2 با زیرنویس فارسی Baahubali 2: The Conclusion 2017
فیلم هندی باهوبالی 2 زبان اصلی با لینک

ادامه مطلب  

ابوذیات{ودآه - بدیته - وجفنا }حاتم خلیل العبادی  

سلسله ابوذیات 
الشاعر حاتم خلیل العبادی
######
رئیته  او  گلبي  گام  ابإلم   ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش  ودی  هل  مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
******
کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول  بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
******
اجانی اوشفته سالمته  وجفنا
ولا  ابد ابتعدنه  احنه   وجفنا
اشوف  ابعینه  لمحبه   وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
******
الشاعر حاتم خلیل العبادی

ادامه مطلب  

ابوذیات{ودآه - بدیته - وجفنا }حاتم خلیل العبادی  

سلسله ابوذیات 
الشاعر حاتم خلیل العبادی
######
رئیته  او  گلبي  گام  ابإلم   ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش  ودی  هل  مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
******
کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول  بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
******
اجانی اوشفته سالمته  وجفنا
ولا  ابد ابتعدنه  احنه   وجفنا
اشوف  ابعینه  لمحبه   وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
******
الشاعر حاتم خلیل العبادی

ادامه مطلب  

ابوذیات{ودآه - بدیته - وجفنا }حاتم خلیل العبادی  

سلسله ابوذیات 
الشاعر حاتم خلیل العبادی
######
رئیته  او  گلبي  گام  ابإلم   ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش  ودی  هل  مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
******
کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول  بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
******
اجانی اوشفته سالمته  وجفنا
ولا  ابد ابتعدنه  احنه   وجفنا
اشوف  ابعینه  لمحبه   وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
******
الشاعر حاتم خلیل العبادی

ادامه مطلب  

ابوذیات{ودآه - بدیته - وجفنا }حاتم خلیل العبادی  

سلسله ابوذیات 
الشاعر حاتم خلیل العبادی
######
رئیته  او  گلبي  گام  ابإلم   ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش  ودی  هل  مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
******
کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول  بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
******
اجانی اوشفته سالمته  وجفنا
ولا  ابد ابتعدنه  احنه   وجفنا
اشوف  ابعینه  لمحبه   وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
******
الشاعر حاتم خلیل العبادی

ادامه مطلب  

ابوذیات{ودآه - بدیته - وجفنا }حاتم خلیل العبادی  

سلسله ابوذیات 
الشاعر حاتم خلیل العبادی
######
رئیته  او  گلبي  گام  ابإلم   ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش  ودی  هل  مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
******
کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول  بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
******
اجانی اوشفته سالمته  وجفنا
ولا  ابد ابتعدنه  احنه   وجفنا
اشوف  ابعینه  لمحبه   وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
******
الشاعر حاتم خلیل العبادی

ادامه مطلب  

ابوذیات{ یتمانه،لولحتله، بسجبینه،شرسی ، ظهرها، بسچن،یمهم،أمن} سید طالب الموسوی  

(لسان حال الشیعة)
وحق  اللّی  نُبوته   یَتَّمانه
ولفظ
لَعلیَ  المکارم یَتّمانه
ابن   ملجم  ابسیفه
یَتّمانه
ابضربته
الراس حمای الحمیه
********
لسان
حال العقیله (س) تخاطب الامام الحسن (س)
 
 
 
حزن   گلبي  
اللیالی لولحتله
اعوف  اکتاب  ظیمی
لولحتله
ابونه   اتراب  
گبره   لولحتله
بوس
امکان خد حامی الحمیه
*************
لسان
حال العقیله (س) توصی الامام الحسین (س)
 
 
 
المجد
من  عالم الذر بسجبینه
ولعد   اصل المعالم  
بسجبینه
یبو   السجاد 
ابونه   بسجبی

ادامه مطلب  

ابوذیات،ولجای،شریده،شنهن،عصه،بخاتم،علگا،نزیل،ولهان،وینواها،رماله،سید طالب  

لسان
حال العقیله (س)
ابدلیلی   یاسهام  
البین ولجای
تهت
ماعرف وین الدرب ولجای
ایأشر
صوبی صار  الراح والجای
اخت
عباس ذییییییچ الهاشمیه
 
****************
لسان
حال العقیله (س)
دهر  الشوم  
معروفه  شریده
وعمری
اخلاف خوانی شریده
ردت  حسین   یبگالی
شریده
لچن    منی  خذته  الغاضریه
*************
لسان
حال العقیله (س) تخاطب الامام الحسین (س)
اچبود
الحرم خویه العطش شنهن
وعلیه  احروب  هذا
الدهر شنهن
اغدرن   بیه   اللیالی  لیش شنهن
خطایای
اللی  هیچ   ایصیر 
بیه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1