فیلم آموزش سالیدورک  

یکی از اهداف شرکت آراکو، افزایش دانش فنی و ارتقاء سطح توانمندی همکاران و دانشجویان فعال در حوزه مدلسازی سه بعدی، طراحی صنعتی، و مهندسی معکوس می باشد.
در این راستا و به منظور دسترسی آسان شما عزیزان، فیلم هاي آموزشی تهیه شده توسط شرکت آراکو، به صورت طبقه بندی شده ارائه می گردد.
 
دانلود فیلم آموزش فارسی سالیدورکز - شرکت آراکو
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس - محیط پارت - اسکچ - بخش اول
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس

ادامه مطلب  

فیلم آموزش سالیدورک  

یکی از اهداف شرکت آراکو، افزایش دانش فنی و ارتقاء سطح توانمندی همکاران و دانشجویان فعال در حوزه مدلسازی سه بعدی، طراحی صنعتی، و مهندسی معکوس می باشد.
در این راستا و به منظور دسترسی آسان شما عزیزان، فیلم هاي آموزشی تهیه شده توسط شرکت آراکو، به صورت طبقه بندی شده ارائه می گردد.
 
دانلود فیلم آموزش فارسی سالیدورکز - شرکت آراکو
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس - محیط پارت - اسکچ - بخش اول
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس

ادامه مطلب  

فیلم آموزش سالیدورک  

یکی از اهداف شرکت آراکو، افزایش دانش فنی و ارتقاء سطح توانمندی همکاران و دانشجویان فعال در حوزه مدلسازی سه بعدی، طراحی صنعتی، و مهندسی معکوس می باشد.
در این راستا و به منظور دسترسی آسان شما عزیزان، فیلم هاي آموزشی تهیه شده توسط شرکت آراکو، به صورت طبقه بندی شده ارائه می گردد.
 
دانلود فیلم آموزش فارسی سالیدورکز - شرکت آراکو
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس - محیط پارت - اسکچ - بخش اول
دانلود فیلم آموزش رایگان سالیدورک- سالیدورکس

ادامه مطلب  

عوارض رمان نویسی آنلاین / بررسی یک رمان اینستاگرامی  

شاید بهتر بود به جای عنوان "عوارض رمان نویسی آنلاین" می نوشتم "عوارض تایپ آنلاین" چون فی الواقع موضوعی که می خواهم درباره آن بنویسم صرفا "تایپ آنلاین" هست تا نوشتن "رمان آنلاین".صفحه ی یکی از "رمان هاي اینستاگرامی" را باز می کنم. نویسنده ی عزیز تا به اینجا 81 پارت از رمانش را در قالب هشتاد تصویر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. آنطور که در بیوگرافی اش نوشته تا قبل از این یک رمان را به پایان رسانده و این کار دوم و "در دست

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام3  

(قسمت سوّم)در کتاب هاي تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.(ادامه دارد)

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام3  

(قسمت سوّم)در کتاب هاي تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.(ادامه دارد)

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام3  

(قسمت سوّم)در کتاب هاي تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.(ادامه دارد)

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام3  

(قسمت سوّم)در کتاب هاي تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.(ادامه دارد)

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام3  

(قسمت سوّم)در کتاب هاي تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.(ادامه دارد)

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام5  

(قسمت پنجم)سلوکیانپس از مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ - ۲۵۰ ق.م.) در آمد.  آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ایران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقریباً هیچگاه آرامش وجود نداشت. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این س

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام5  

(قسمت پنجم)سلوکیانپس از مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ - ۲۵۰ ق.م.) در آمد.  آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ایران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقریباً هیچگاه آرامش وجود نداشت. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این س

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام5  

(قسمت پنجم)سلوکیانپس از مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ - ۲۵۰ ق.م.) در آمد.  آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ایران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقریباً هیچگاه آرامش وجود نداشت. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این س

ادامه مطلب  

تاریخ ایران قبل از اسلام5  

(قسمت پنجم)سلوکیانپس از مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ - ۲۵۰ ق.م.) در آمد.  آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ایران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقریباً هیچگاه آرامش وجود نداشت. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این س

ادامه مطلب  

Its all about u  

از این دلبستن و بعد ناگهان دلکندن ها،
ازین رنج وابستگی و اینهمه از خودگذشتگی،
فکر نکن که ما همان آدمهاي سابق ماندیم،
یا قلبمان را يکجاي بازی باختیم و بعد رها شدیم،
نه!
دوست داشتن که پیچید دور گردنت یا جان میگیرد و 
یا جهانت را!
 

ادامه مطلب  

پارت کلیک سایت کلیکی با درآمد عالی  

دوستان عزیز بعد از مدتی تصمیم داریم یک سایت ایرانی نسبتا مناسب را جهت کسب درآمد از اینترنت خدمتتان معرفی کنیم ، سایت کلیکی partclick مدتی است فعالیت خود را آغاز و تا این لحظه عملکرد خوب و رو به رشدی داشته است در این سایت روزانه تا 80 تبلیغ
برای دیدن و کسب درآمد محیاست که قیمت هر تبلیغ به صورت میانگین بین ۳۰ تا
۷۰ ریال در نظر گرفته شده است ، در پارت کلیک از طریق جذب نفرات ارجاعی
بوسیله لینک بازاریابی مختص به خود می توانید درآمد خود را افزایش دهید و

ادامه مطلب  

پارت کلیک سایت کلیکی با درآمد عالی  

دوستان عزیز بعد از مدتی تصمیم داریم یک سایت ایرانی نسبتا مناسب را جهت کسب درآمد از اینترنت خدمتتان معرفی کنیم ، سایت کلیکی partclick مدتی است فعالیت خود را آغاز و تا این لحظه عملکرد خوب و رو به رشدی داشته است در این سایت روزانه تا 80 تبلیغ
برای دیدن و کسب درآمد محیاست که قیمت هر تبلیغ به صورت میانگین بین ۳۰ تا
۷۰ ریال در نظر گرفته شده است ، در پارت کلیک از طریق جذب نفرات ارجاعی
بوسیله لینک بازاریابی مختص به خود می توانید درآمد خود را افزایش دهید و

ادامه مطلب  

پارت کلیک سایت کلیکی با درآمد عالی  

دوستان عزیز بعد از مدتی تصمیم داریم یک سایت ایرانی نسبتا مناسب را جهت کسب درآمد از اینترنت خدمتتان معرفی کنیم ، سایت کلیکی partclick مدتی است فعالیت خود را آغاز و تا این لحظه عملکرد خوب و رو به رشدی داشته است در این سایت روزانه تا 80 تبلیغ
برای دیدن و کسب درآمد محیاست که قیمت هر تبلیغ به صورت میانگین بین ۳۰ تا
۷۰ ریال در نظر گرفته شده است ، در پارت کلیک از طریق جذب نفرات ارجاعی
بوسیله لینک بازاریابی مختص به خود می توانید درآمد خود را افزایش دهید و

ادامه مطلب  

پارت کلیک سایت کلیکی با درآمد عالی  

دوستان عزیز بعد از مدتی تصمیم داریم یک سایت ایرانی نسبتا مناسب را جهت کسب درآمد از اینترنت خدمتتان معرفی کنیم ، سایت کلیکی partclick مدتی است فعالیت خود را آغاز و تا این لحظه عملکرد خوب و رو به رشدی داشته است در این سایت روزانه تا 80 تبلیغ
برای دیدن و کسب درآمد محیاست که قیمت هر تبلیغ به صورت میانگین بین ۳۰ تا
۷۰ ریال در نظر گرفته شده است ، در پارت کلیک از طریق جذب نفرات ارجاعی
بوسیله لینک بازاریابی مختص به خود می توانید درآمد خود را افزایش دهید و

ادامه مطلب  

نشریه Film and Sheet Extrusion (مارس ۲۰۱۷)  

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت): نسخه پی دی اف نشریه Film and Sheet Extrusion در مارس ۲۰۱۷ با مروری بر سرفصل‌هاي آن از طریق لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.
نوآوری هايی در ترموفرمینگ
کنترل: اندازه گیری ضخامت
تکامل و پیشرفت در افزودنی هاي فیلم
پیش نمايشی از نمايشگاه InterPack 2017

ادامه مطلب  

دانلود بازی X-Morph Defense برای PC  

دانلود بازی X-Morph Defense از آن دست بازی هاي مستقلی است که کیفیت و خلاقیت لازم برای راضی نگاه داشتن مخاطبین را دارد. این عنوان توسط تیم لهستانی EXOR Studios توسعه یافته است و به نوعی از ژانر Tower-Defense می‌باشد. بر خلاف اکثر عناوین منتشر شده‌ای که به نوعی به آدم فضایی ها مرتبط هستند، شما در X-Morph: Defense در نقش انسان هاي مظلوم بازی نمی‌کنید و کنترل آدم فضایی ها بر عهده‌ی شما است. البته باید خاطر نشان کرد که انسان هاي X-Morph: Defense چیزی کم از آدم فضایی ها ندارند و با

ادامه مطلب  

دانلود بازی X-Morph Defense برای PC  

دانلود بازی X-Morph Defense از آن دست بازی هاي مستقلی است که کیفیت و خلاقیت لازم برای راضی نگاه داشتن مخاطبین را دارد. این عنوان توسط تیم لهستانی EXOR Studios توسعه یافته است و به نوعی از ژانر Tower-Defense می‌باشد. بر خلاف اکثر عناوین منتشر شده‌ای که به نوعی به آدم فضایی ها مرتبط هستند، شما در X-Morph: Defense در نقش انسان هاي مظلوم بازی نمی‌کنید و کنترل آدم فضایی ها بر عهده‌ی شما است. البته باید خاطر نشان کرد که انسان هاي X-Morph: Defense چیزی کم از آدم فضایی ها ندارند و با

ادامه مطلب  

نشریه دنیای آمیزه‌ها (مارس ۲۰۱۷)  

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت): نسخه پی دی اف نشریه دنیای آمیزه‌ها در مارس 2017 با مروری بر سرفصل‌هاي آن از طریق لینک زیر قابل دانلود می‌باشد.
پتانسیل رشد برای الیاف طبیعی
پیشرفت در نرم افزارهاي شبیه سازی
کاهش هزینه هاي Toho Tenax با فیبرهاي بازیافتی
مدل سازی فرآیند آمیزه کاری

دریافت فایل 
http://download.polympart.com/polympart/EMag/CW-March-2017.pdf

ادامه مطلب  

چسبندگی و حذف ذره (چسبندگی و چسب‌ها: جنبه های اساسی و کاربردی)  

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت): از جمله موضوعات مورد بحث در کتاب چسبندگی و حذف ذره شامل موارد ذیل است:
اصول نیروهاي سطحی در چسبندگی و حذف ذره
مکانیسم‌هاي چسبندگی و حذف ذره.
روش‌هاي تجربی (به عنوان مثال AFM، SFA، SFM، IFM، و غیره) جهت درک فعل و انفعالات ذره-ذره و ذره-بستر
مکانیک چسبندگی ذرات میکرو و نانو مقیاس
عوامل مختلف موثر بر چسبندگی ذره به انواع بسترها
تکنیک هاي اصلاح سطح
روش هاي تمیز کردن مختلف (مرطوب و خشک) برای از بین بردن ذره
نویسندگا

ادامه مطلب  

سایت های معتبرکلیکی ایرانی  

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهاي کلیکی ایرانی آشنا می شوید.
لایف کلیک بادوسال سابقه پرداخت معتبر جهت سرمایه گذاری

ساقی باکس با سه سال سابقه پرداخت معتبر

جرقه ایرانی باچهاررسال سابقه پرداخت


راداباکس با دوسال سابقه پرداخت

پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت

همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت هاي کلیکی ایرانی
ثبت نام کنید ودرآمد کسب کنید وپیشرفت کنید.

ادامه مطلب  

سایت های معتبرکلیکی ایرانی  

در این صفحه اختصاصاً با معتبرترین سایتهاي کلیکی ایرانی آشنا می شوید.
لایف کلیک بادوسال سابقه پرداخت معتبر جهت سرمایه گذاری

ساقی باکس با سه سال سابقه پرداخت معتبر

جرقه ایرانی باچهاررسال سابقه پرداخت


راداباکس با دوسال سابقه پرداخت

پارت کلیک باسه سال سابقه پرداخت

همون طور که قولشو داده بودم اینم معتبرترین سایت هاي کلیکی ایرانی
ثبت نام کنید ودرآمد کسب کنید وپیشرفت کنید.

ادامه مطلب  

مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2  

قیمت این محصول: 25,800 تومان 
مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2
مجموعه ای بسیار جذاب و کاربردی برای علاقمندان به کارهاي گرافیکی و یا کسایی که در این ضمینه مشغول کار هستند ما به شما پیشنهاد می کنید در صورت نیاز به تهیه این مجموعه با خرید مجموعه یک نیز خرید خود را کامل فرمایید.
مجموعه هزاران سورس گرافیکی ارزشمند
مورد نیاز طراحان و گرافیست ها ...
انواع بروشور، تراکت تبلیغاتی، پوستر و بیلورد
ماکت سه بعدی، طرح هاي گل و بوته، مجله
عناصر طراحی وب، فونت،

ادامه مطلب  

مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2  

قیمت این محصول: 25,800 تومان 
مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2
مجموعه ای بسیار جذاب و کاربردی برای علاقمندان به کارهاي گرافیکی و یا کسایی که در این ضمینه مشغول کار هستند ما به شما پیشنهاد می کنید در صورت نیاز به تهیه این مجموعه با خرید مجموعه یک نیز خرید خود را کامل فرمایید.
مجموعه هزاران سورس گرافیکی ارزشمند
مورد نیاز طراحان و گرافیست ها ...
انواع بروشور، تراکت تبلیغاتی، پوستر و بیلورد
ماکت سه بعدی، طرح هاي گل و بوته، مجله
عناصر طراحی وب، فونت،

ادامه مطلب  

مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2  

قیمت این محصول: 25,800 تومان 
مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2
مجموعه ای بسیار جذاب و کاربردی برای علاقمندان به کارهاي گرافیکی و یا کسایی که در این ضمینه مشغول کار هستند ما به شما پیشنهاد می کنید در صورت نیاز به تهیه این مجموعه با خرید مجموعه یک نیز خرید خود را کامل فرمایید.
مجموعه هزاران سورس گرافیکی ارزشمند
مورد نیاز طراحان و گرافیست ها ...
انواع بروشور، تراکت تبلیغاتی، پوستر و بیلورد
ماکت سه بعدی، طرح هاي گل و بوته، مجله
عناصر طراحی وب، فونت،

ادامه مطلب  

مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2  

قیمت این محصول: 25,800 تومان 
مجموعه دریاچه گرافیک - پارت 2
مجموعه ای بسیار جذاب و کاربردی برای علاقمندان به کارهاي گرافیکی و یا کسایی که در این ضمینه مشغول کار هستند ما به شما پیشنهاد می کنید در صورت نیاز به تهیه این مجموعه با خرید مجموعه یک نیز خرید خود را کامل فرمایید.
مجموعه هزاران سورس گرافیکی ارزشمند
مورد نیاز طراحان و گرافیست ها ...
انواع بروشور، تراکت تبلیغاتی، پوستر و بیلورد
ماکت سه بعدی، طرح هاي گل و بوته، مجله
عناصر طراحی وب، فونت،

ادامه مطلب  

دانلود پروژه، مدل سالیدورک  

با توجه به فعالیت طولانی در زمینه مدل سازی سه بعدی و شبیه سازی سالید ورکز، بانکی از مدلهاي سه بعدی و پروژه هاي آماده، طبقه بندی و تهیه شده است. از کلیه شرکتها و افرادی که تمایل به خرید مدلهاي آماده به صورت Part و یا اسمبلی را دارند تقاضا می شود مدل مورد نظر خود را به همراه اطلاعات فنی آن برای ما ارسال کنند تا در اسرع وقت نزدیکترین مدل موجود در آرشیو معرفی و هزینه آن به عزیزان اعلام گردد. کلیه مدل ها قابلیت ذخیره با فرمت هاي IGES و STEP را داشته و می ت

ادامه مطلب  

گسترش تکنولوژی تلویزیون شهری  

تلویزیون شهری ال ای دی پانل کو
تلویزیون شهری یکی از برترین و کاربردی ترین تکنولوژی هاي روز دنیا می باشد که محبوبیت آن روز به روز در حال افزایش است. این سیستم ترکیبی است از صفحه نمايش هاي مختلف که همگی هم اندازه ی هم هستند. این صفحه هاي نمايش می توانند ال ای دی، ال سی دی و پلاسما باشند. هدف از اتصال و ترکیب این مانیتورها به یکدیگر ایجاد یک صفحه نمايش در ابعاد خیلی بزرگ می باشد تا بتوان تصاویر، فیلم، پروژه، تبلیغات و هرگونه اطلاعات دیگر را در آن

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی 45 صفحه عنوان                                                     &nbs

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی 45 صفحه عنوان                                                     &nbs

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی 45 صفحه عنوان                                                     &nbs

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت قهوه مولتی 45 صفحه عنوان                                                     &nbs

ادامه مطلب  

گونه‌های جدید الاستومرهای گرمانرم برای کاربردهای پزشکی  

شرکت Teknor Apex از گونه جدید پزشکی الاستومرهاي گرمانرم (TPEs) خود در نمايشگاه MD&M West 2017 رونمایی کرد. این گونه جدید دارای کشسانی و دوام بالایی بوده و از بابت لاتکسی بودن آن هیچ نگرانی در مورد حساسیت، بو و پسماندهاي باقی مانده وجود ندارد.
به گزارش گروه ترجمه و تهیه محتوا مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت)، گونه‌هاي جدید TPE دارای کاربردهاي مختلف می‌باشد. به طور مثال گرید Medalist MD-17340 به طور خاص برای شریان‌بندها و باندهاي پزشکی طراحی شده است. همچنی

ادامه مطلب  

دانلود فیلم من و شارمین  

دانلود رایگان فیلم من و شارمین 1080p, دانلود کامل فیلم سینمایی ایرانی «من و شارمین» ساخته بیژن شیرمرز, دانلود فیلم من و شارمین با لینک مستقیم کم حم کیفیت بالا عالی HD 720p
  ﻣﺪﻥ ﺍﺕ ﺑﺮﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻧﺪ ﺎﻓ ﺑﻮﺩ ﻭ چشم‌هاي ﺁﺑ ﺍﺕ ﺑﺮﺍ ﻋﻤﺮ ﺩﻮﺍﻧ! ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺕ ﺭﺍﻫ ﺟﺰ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺍﻢ ﻧﺬﺍﺷﺖ... ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﻮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍ ﻣﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍ ﻮ ﻣ ﺧﻮﺍﻫﺪ! ﺑﺮ ﻧﻤ ﺮﺩ؟ "بهرام محمودی" + کانال 
من و شارمین - Man o Sharmin سال ساخت: 95 | پخش: ؟ | پخش کننده: کول دا

ادامه مطلب  

توسعه تایر کارآمد با افزودنی خاص شرکت Evonik  

شرکت Evonik در نمايشگاه فناروی تایر 2017 در هانوفر آلمان، افزودنی خاص خود با نام تجاری VESTENAMER® با خواص منحصر بفرد برای تولید تایر کارآمد را معرفی نمود.
به گزارش گروه ترجمه و تهیه محتوا مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت)، افزودنی VESTENAMER، روند مخلوط کردن و تولید ترکیبات مختلف تایر را ساده می‌سازد. همچنین باعث بهبود پراکندگی آمیزه هاي پلیمری دشوار و کاهش ویسکوزیته ترکیبات می‌شود.
VESTENAMER®
VESTENAMER® یک افزودنی نیمه بلورین می‌باشد که تحت عنوان trans-octe

ادامه مطلب  

توسعه پلاستیک‌های مقاوم به آتش جهت کاربرد در خطوط راه آهن  

شرکت Röchling موفق به توسعه دو نوع پلاستیک مقاوم به آتش با نام‌هاي تجاری Durostone® UPM S13 LST و Polystone® MK FL شده است که جهت کاربرد در خطوط راه آهن مطابق با استاندارد EN 45545-2:2013 مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر چالش‌هاي بسیاری جهت توسعه وسایل نقلیه ایمن، مقرون بصرفه و ایمن در خطوط راه آهن وجود دارد.
به گزارش گروه ترجمه و تهیه محتوا مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت)، Durostone® UPM S13 LST پلاستیک (رزین پلی استر غیر اشباع) تقویت شده با الیاف شیشه می‌باشد. ا

ادامه مطلب  

 

چگونه دستورات را به سگ آموزش دهید ؟ 1- منظم باشید ( همیشه از یک دستور مشخص برای یک حرکت یا کار مشخص استفاده کنید , هرگز از چند کلمه برای یک دستور استفاده نکنید )2-خیلی ساده شروع کنید و به تدریج شرایط را سخت تر کنید ( شما میخواید یک دستور مثلا بمان را اموزش بدید خیلی اروم و در محلی اشنا و بدون حواس پرتی با سگتون تمرین کنید , در وحله اول یک قدم دور بشید جایزه بدید , پارت دوم دو قدم و سوم سه قدم ,, و به تدریج فاصله و وقت را افزایش دهید .. چیزی که مربی ها اون

ادامه مطلب  

 

چگونه دستورات را به سگ آموزش دهید ؟ 1- منظم باشید ( همیشه از یک دستور مشخص برای یک حرکت یا کار مشخص استفاده کنید , هرگز از چند کلمه برای یک دستور استفاده نکنید )2-خیلی ساده شروع کنید و به تدریج شرایط را سخت تر کنید ( شما میخواید یک دستور مثلا بمان را اموزش بدید خیلی اروم و در محلی اشنا و بدون حواس پرتی با سگتون تمرین کنید , در وحله اول یک قدم دور بشید جایزه بدید , پارت دوم دو قدم و سوم سه قدم ,, و به تدریج فاصله و وقت را افزایش دهید .. چیزی که مربی ها اون

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت بتن سبک  

دانلود پاورپوینت بتن سبک

دانلود پاورپوینت بتن سبک | مهندسی عمران و معماری - سازه برتر دانلود-پاورپوینت-بتن-سبک دانلود پاورپوینت بتن سبک. دانلود رایگان پاورپوینت بتن سبک | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله ... /دانلود-رایگان-پاورپوینت-بتن-سبک/ دانلود رایگان پاورپوینت بتن سبک - بانک دانلود پایان نامه- پاورپوینت رایگان عمران - فهرست : مقدمه مزایای نسبت به بتن هاي معمولی سبک بودن عایق گ. دانلود پاورپوینت بتن سبک | دانلود پاورپوینت و پروژه دانلود-پاو

ادامه مطلب  

توسعه الاستومرهای کشش‌پذیر جهت چاپ سه بعدی  

الاستومرها به دلیل خواص عالی کشسانی، انعطاف پذیری، خواص عایق الکتریکی و حرارتی در کاربردهاي بی شماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها به ویژه برای ساخت ربات‌هاي نرم، وسایل الکترونیک انعطاف پذیر و دستگاه‌هاي زیست پزشکی هوشمند مناسب می‌باشند. در ادامه با پلیم پارت همراه باشید.
با این حال، تا به امروز الاستومرهايی مبتنی بر لاستیک سیلیکون که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نیازمند فرآیند پخت حرارتی می‌باشند که سبب می شود ر

ادامه مطلب  

پاسخ به شبهه وهابی :عصمت امیر مومنان علی علیه السلام قسمت دوم  

شبهه دیگر وهابیون::::::::::::
و در ادامه مواردی که حضرت علی خودشان اعلام میکنند که معصوم نیست را بررسی میکنیم . 

وَ قَالَ ( علیه السلام ) : وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمُ بِی مِنْ نَفْسِی وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِی مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَیْراً مِمَّا یَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا یَعْلَمُونَ.
ترجمه:
«و درود خدا بر او (آنگاه که گروهی او را ستایش کردند) فرمود: بار خدایا تو مرا از خودم بهتر م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1