کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کاهش تراکم ساختمانی از اهداف کلان طرح توسعه فضاهای زیرسطحی  

توسعه فضاهاي زیرسطحی صرفا برای برآورده ساختن اهداف و منافع ترافیکی نیست بلکه می توان موضوعات مختلفی همچون تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، مدیریت فاضلاب و البته گسترش حمل و نقل عمومی را در قالب این طرح پیش برد.
 
به گزارش تیترشهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در توضیح اهداف کلان طرح توسعه فضاهاي زیرسطح  گفت: کمک به کاهش تراکم ساختمانی، کمک به رفع کمبود فضاهاي شهری و فضاهاي سبز و تفریحی، بهبود شرایط نامساعد ترافیکی، کاهش آلودگی ه

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی C250 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 207 میلیمتر * عمق 205 میلیمتر* است و قابلیت اتصال لوله خروجی کف ، جانبی و انتهایی به این گاتر در سایزهای مختلف وجود دارد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF مخصوص فضاهاي مختلف با تردد بالای خودرو مانند رمپ پارکینگ، فضاهاي شهری ، حاشیه خیابان و پیاده رو، محوطه کارخانجات

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

پایتخت نیازمند بام سبز  

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهاي سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهاي سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.
 
 
به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهاي سبز شهری باید به عنوان یک راهکار

ادامه مطلب  

برترین فایل خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران-جهانشاه پاکزاد  

برترین فایل خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهاي شهری در ایران-جهانشاه پاکزاد:
 
قیمت فقط ۱۵۰۰ تومان

خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهاي شهری در ایران-جهانشاه پاکزاد
 
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۲۰
شرح مختصر:
 
در این پست خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهاي شهری در ایران  نوشته دکترجهانشاه پاکزاد را برای مهندسین شهرساز آماده دانلود قرار داده ایم،در صورت تمایل برای دریافت این فایل ارزشمند می توانید از طریق لینک زیر اقدام به خرید و دانلود فرمایید.
نکته م

ادامه مطلب  

521 دانلود تحقیق: آشنایی با طراحی و فضای ساختمانهای آموزشی و مروری بر اندازة فضاهای استاندارد 6 صفحه فایل ورد  

521 دانلود تحقیق: آشنایی با طراحی و فضای ساختمانهای آموزشی و مروری بر اندازة فضاهاي استاندارد 6 صفحه فایل ورد

521 دانلود تحقیق: آشنایی با طراحی و فضای ساختمانهای آموزشی و مروری بر اندازة فضاهاي استاندارد 6 صفحه فایل ورد

فهرست: معیارهای طراحی ساختمانهای آموزشی فضای ساختمانهای آموزشی نگاهی به اندازة فضاهاي آموزشی استاندارد نماهائی از فضاهاي آموزشی معیارهای طراحی ساختمانهای آموزشی اگر بخواهیم معیارهای طرا

ادامه مطلب  

ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی  

ارزیابی کیفیت فضاهاي عمومی شهری موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی
یک مقاله در خصوص ارزیابی کیفیت فضاهاي عمومی شهری با موضوع موردی محصوریت پارک، تحقیق میدانی در پارک شاهگلی تبريز با فایل WORD به همراه فایل PDF مقالات مورد استفاده در تحقیق
دسته بندی


معماری
فرمت فایل


ادامه مطلب  

معرفی شهر نیشابور  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} معرفی شهر نیشابور این پروژه در 86 صفحه تدوین شده است. فرمت فایل word و قابل تغییر می باشد. فهرست مطالب آن نیز به شرح زیر می باشد: شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر نیشابور. 5 نیشابور قبل از ورود اسلام به ایران. 5 نیشابور بعد از ورود اسلام. 6 نیشابور از اوایل قرن حاضر تا کنون. 7 وجه تس

ادامه مطلب  

معرفی شهر نیشابور  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} معرفی شهر نیشابور این پروژه در 86 صفحه تدوین شده است. فرمت فایل word و قابل تغییر می باشد. فهرست مطالب آن نیز به شرح زیر می باشد: شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر نیشابور. 5 نیشابور قبل از ورود اسلام به ایران. 5 نیشابور بعد از ورود اسلام. 6 نیشابور از اوایل قرن حاضر تا کنون. 7 وجه تس

ادامه مطلب  

معرفی شهر نیشابور  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} معرفی شهر نیشابور این پروژه در 86 صفحه تدوین شده است. فرمت فایل word و قابل تغییر می باشد. فهرست مطالب آن نیز به شرح زیر می باشد: شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر نیشابور. 5 نیشابور قبل از ورود اسلام به ایران. 5 نیشابور بعد از ورود اسلام. 6 نیشابور از اوایل قرن حاضر تا کنون. 7 وجه تس

ادامه مطلب  

معرفی شهر نیشابور  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} معرفی شهر نیشابور این پروژه در 86 صفحه تدوین شده است. فرمت فایل word و قابل تغییر می باشد. فهرست مطالب آن نیز به شرح زیر می باشد: شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر نیشابور. 5 نیشابور قبل از ورود اسلام به ایران. 5 نیشابور بعد از ورود اسلام. 6 نیشابور از اوایل قرن حاضر تا کنون. 7 وجه تس

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی C250 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 207 میلیمتر * عمق 205 میلیمتر* است و قابلیت اتصال لوله خروجی کف ، جانبی و انتهایی به این گاتر در سایزهای مختلف وجود دارد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF مخصوص فضاهاي مختلف با تردد بالای خودرو مانند رمپ پارکینگ، فضاهاي شهری ، حاشیه خیابان و پیاده رو، محوطه کارخانجات

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی C250 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 207 میلیمتر * عمق 205 میلیمتر* است و قابلیت اتصال لوله خروجی کف ، جانبی و انتهایی به این گاتر در سایزهای مختلف وجود دارد.
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF مخصوص فضاهاي مختلف با تردد بالای خودرو مانند رمپ پارکینگ، فضاهاي شهری ، حاشیه خیابان و پیاده رو، محوطه کارخانجات

ادامه مطلب  

فضاهای نیم خیز رو  

یک پروژه تحقیقاتی زیر بنایی در کارولینای شمالی نشان می‌دهد که استفاده از فضاهاي نیم‌خیزرو بادخوردار، روش توانمند کنترل رطوبت و دارای مزیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا حد قابل ملاحظه است.

فضاهاي نیم خیزرو بادخوردار، به‌طور گسترده‌ای در صنعت ساختمان سازی آمریکای شمالی مورد استفاده هستند. به‌طور تقریبی سالانه بالغ بر 250000 خانه به این روش ساخته می‌‌شوند، و حدود 26 میلیون خانه ساخته شده با تکیه بر این روش وجود دارند. آنها ارزان ساخته می‌شو

ادامه مطلب  

کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF  

کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی B125 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF مخصوص جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف با تردد خودرو مانند کف پارکینگ، حیاط، محوطه کارخانجات و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،کف سوله و ... میباشد.
کانال با گریتینگ چدن مدل CAL10BF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 136 میلیمتر * عمق 98 میلیمتر * است و به آسانی قابلیت اتصال مدولار و ایجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟  

کانال پیش ساخته آب چیست ؟
کانال پیش ساخته آب برای جمع آوری آبهای سطحی در فضاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مانند محوطه استخر و جکوزی، حمام و زیر دوش و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،آشپزخانه صنعتی،سالن رستوران،کف سوله،سالن تولید کارخانجات و فضاهاي شهری با تردد خودرو مانند حاشیه خیابان،ورودی پارکینگ،رمپ پارکینگ،پارکینگهای طبقاتی و ... میباشد.
این کانالهای پیش ساخته ابعاد مختلف دارد و گریتینگهای مختلفی روی این کانالها قرار میگیرد مان

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی C250 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 207 میلیمتر * عمق 205 میلیمتر* است و قابلیت اتصال لوله خروجی کف ، جانبی و انتهایی به این گاتر در سایزهای مختلف وجود دارد.کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF مخصوص فضاهاي مختلف با تردد بالای خودرو مانند رمپ پارکینگ، فضاهاي شهری ، حاشیه خیابان و پیاده رو، محوطه کارخانجات،

ادامه مطلب  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF  

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با بدنه پلی پروپیلن و گریتینگ چدن در کلاس وزنی C250 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF با ابعاد * طول 1 متر * عرض 207 میلیمتر * عمق 205 میلیمتر* است و قابلیت اتصال لوله خروجی کف ، جانبی و انتهایی به این گاتر در سایزهای مختلف وجود دارد.کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن DR152CF مخصوص فضاهاي مختلف با تردد بالای خودرو مانند رمپ پارکینگ، فضاهاي شهری ، حاشیه خیابان و پیاده رو، محوطه کارخانجات،

ادامه مطلب  

دکوراسیون داخلی کوماس  

دکوراسیون داخلی چیست ؟ دکوراسیون داخلی مانند هنرهای دیگر، دارای سبک و سیاق و اصولی است که براساس سلیقه‌ها و نیازهای هر دوره، دستخوش تغییر می‌شوند .معماری داخلی در واقع همان خلق فضاست، فضایی که در عین زیبایی و اثرگذار بودن کارایی لازم را نیز داشته باشد. طراح با ترکیب اصول و ارکان تخصصی معماری داخلی با حس زیبایی شناسی، فضایی را ایجاد می‌کند که معرف هویت، نیاز، درک و خواسته‌های طرف مقابلش است.دکوراسیون داخلی حلقه اتصال بین دو علم معماری

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریز فضاهای فرهنگسرا  

پاورپوینت ريز فضاهاي فرهنگسرا
پاورپوینت ريز فضاهاي فرهنگسرا
دسته بندی


معماری
فرمت فایل


ppt
حجم فایل


6582 کیلو بایت

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریز فضاهای فرهنگسرا  

پاورپوینت ريز فضاهاي فرهنگسرا
پاورپوینت ريز فضاهاي فرهنگسرا
دسته بندی


معماری
فرمت فایل


ppt
حجم فایل


6582 کیلو بایت

ادامه مطلب  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با بدنه پلی پروپیلن و گریل PVC در کلاس وزنی A15 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG مخصوص فضاهاي مختلف با تردد عابرپیاده مانند تراس و بام،حیاط و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،سالن رستوران،سالن تولید کارخانجات و ... میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با * طول 1 متر* عرض 136 میلیمتر * عمق 115 میلیمتر* است و این گاتر قابلیت اتصال مدولار و ایجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG امکان اتصال لوله خروج

ادامه مطلب  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با بدنه پلی پروپیلن و گریل PVC در کلاس وزنی A15 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG مخصوص فضاهاي مختلف با تردد عابرپیاده مانند تراس و بام،حیاط و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،سالن رستوران،سالن تولید کارخانجات و ... میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با * طول 1 متر* عرض 136 میلیمتر * عمق 115 میلیمتر* است و این گاتر قابلیت اتصال مدولار و ایجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG امکان اتصال لوله خروج

ادامه مطلب  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با بدنه پلی پروپیلن و گریل PVC در کلاس وزنی A15 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG مخصوص فضاهاي مختلف با تردد عابرپیاده مانند تراس و بام،حیاط و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،سالن رستوران،سالن تولید کارخانجات و ... میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با * طول 1 متر* عرض 136 میلیمتر * عمق 115 میلیمتر* است و این گاتر قابلیت اتصال مدولار و ایجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG امکان اتصال لوله خروج

ادامه مطلب  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG  

کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با بدنه پلی پروپیلن و گریل PVC در کلاس وزنی A15 و محصول شرکت نیکول فرانسه میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG مخصوص فضاهاي مختلف با تردد عابرپیاده مانند تراس و بام،حیاط و فضاهاي صنعتی مانند موتورخانه،سالن رستوران،سالن تولید کارخانجات و ... میباشد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG با * طول 1 متر* عرض 136 میلیمتر * عمق 115 میلیمتر* است و این گاتر قابلیت اتصال مدولار و ایجاد زاویه 90 درجه را دارد.
کانال با گریل PVC مدل CAN10AG امکان اتصال لوله خروج

ادامه مطلب  

ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} ایجاد و متناسب سازی فضاهاي تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی 20 صفحه فایل ورد قایل ویرایش  قسمتی از متن   تجهیزات و یادگیری تجهیزات یک مفهوم بسیار گسترده ای می باشد و اگر به دقت بخواهیم آن را بررسی کنیم شامل موارد بسیار زیادی می شود و هر

ادامه مطلب  

ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} ایجاد و متناسب سازی فضاهاي تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی 20 صفحه فایل ورد قایل ویرایش  قسمتی از متن   تجهیزات و یادگیری تجهیزات یک مفهوم بسیار گسترده ای می باشد و اگر به دقت بخواهیم آن را بررسی کنیم شامل موارد بسیار زیادی می شود و هر

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازی فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازی ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازی ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازی ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازی ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1