کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!فضا محل اکتشافات عجیب و غریب است، و این بار دو عدد کرم پهن (flatworm) سرخط خبرها را به خود اختصاص دادند.فرستادن کرم به فضافرستادن کرم به فضا , یکی از این کرم ها که قبل از سوار شدن به راکت اسپیس اکس در سال 2015و ارسال به فضا قطع عضو شده بود، پس از بازگشت به زمین به موجودی دوسر تبدیل شد.کرم های پهن Planarian به خاطر توانایی خارق العاده در بازسازی اجزای بدنشان پس از قطع عضو،مورد تحقیقات گسترده قرار

ادامه مطلب  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!فضا محل اکتشافات عجیب و غریب است، و این بار دو عدد کرم پهن (flatworm) سرخط خبرها را به خود اختصاص دادند.فرستادن کرم به فضافرستادن کرم به فضا , یکی از این کرم ها که قبل از سوار شدن به راکت اسپیس اکس در سال 2015و ارسال به فضا قطع عضو شده بود، پس از بازگشت به زمین به موجودی دوسر تبدیل شد.کرم های پهن Planarian به خاطر توانایی خارق العاده در بازسازی اجزای بدنشان پس از قطع عضو،مورد تحقیقات گسترده قرار

ادامه مطلب  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!فضا محل اکتشافات عجیب و غریب است، و این بار دو عدد کرم پهن (flatworm) سرخط خبرها را به خود اختصاص دادند.فرستادن کرم به فضافرستادن کرم به فضا , یکی از این کرم ها که قبل از سوار شدن به راکت اسپیس اکس در سال 2015و ارسال به فضا قطع عضو شده بود، پس از بازگشت به زمین به موجودی دوسر تبدیل شد.کرم های پهن Planarian به خاطر توانایی خارق العاده در بازسازی اجزای بدنشان پس از قطع عضو،مورد تحقیقات گسترده قرار

ادامه مطلب  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!فضا محل اکتشافات عجیب و غریب است، و این بار دو عدد کرم پهن (flatworm) سرخط خبرها را به خود اختصاص دادند.فرستادن کرم به فضافرستادن کرم به فضا , یکی از این کرم ها که قبل از سوار شدن به راکت اسپیس اکس در سال 2015و ارسال به فضا قطع عضو شده بود، پس از بازگشت به زمین به موجودی دوسر تبدیل شد.کرم های پهن Planarian به خاطر توانایی خارق العاده در بازسازی اجزای بدنشان پس از قطع عضو،مورد تحقیقات گسترده قرار

ادامه مطلب  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!  

کرمی که به فضا فرستاده شده بود، با یک سر اضافه به زمین بازگشت!!فضا محل اکتشافات عجیب و غریب است، و این بار دو عدد کرم پهن (flatworm) سرخط خبرها را به خود اختصاص دادند.فرستادن کرم به فضافرستادن کرم به فضا , یکی از این کرم ها که قبل از سوار شدن به راکت اسپیس اکس در سال 2015و ارسال به فضا قطع عضو شده بود، پس از بازگشت به زمین به موجودی دوسر تبدیل شد.کرم های پهن Planarian به خاطر توانایی خارق العاده در بازسازی اجزای بدنشان پس از قطع عضو،مورد تحقیقات گسترده قرار

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور  

سرخط روزنامه های فرانسه - شنبه 11 شهریور
تهران - ایرنا - چالش های پیش روی قانون جدید کار در فرانسه، توفان هاروی در آمریکا و تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اخراج 800هزار جوان بدون مدرک شناسایی در این کشور، مهمترین عنوان های خبری روزنامه های فرانسه در روز شنبه 11م شهریورماه است.

***فیگارو- یک دانشگاه کانادایی 12 میلیون دلار فریب خورد- فلوکس واگن بخاطر یک تبلیغ عذرخواهی کرد- ائتلاف ضد داعش رقه را بازپس می گیرد- برگزاری تظاهرات علیه کاهش مشاغل

ادامه مطلب  

پیامک و تبریک ولادت امام علی ابن موسی الرضا(ع)هشتمین اختر امامت و ولایت 1396  

 
 بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات
بر شافع ما روز قیامـت صـلوات
در شـام ولادتـش که شادنـد همـه
بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات
 
 
زآستان رضا سرخط امان دارم
رخ نیاز بر این پاک آستان دارم
اگر چه کم زغبارم، به شوق نکهت گل
همیشه جای، در این طرفه بوستان دارم
ز تیر حادثه مرغی شکسته بال و پرم
درین چمن به صد امید آشیان دارم
*****************************
 
ای پسر فاطمه، نور هدیسبزترین باغ بهار خدابا تو دل از غصه رها می شودپاکتر از آینه ها می شودای گل گلزار خدا، یا

ادامه مطلب  

پروژه برق صنعتی (word)  

پروژه برق صنعتی (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 299

خلاصه گزارش
در این گزارش سعی شده است که با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم و گسترش انتقال الکتریکی تشریح شود .در مقدمه این گزارش آشنایی با مشخصات کلی الکتریکی پست 63 کیلو ولتی کمال آباد کرج آمده است . در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترین و اساسی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1