تخمین هارمونیک های سیستم قدرت  

تخمین هارمونیک های سیستم قدرت
اجازه دهید فرض کنیم شکل موج جریان متشکل از یک مولفه فرکانس اصلی و مولفه های هارمونیک با مرتبه ضرب کامل فرکانس اصلی هستند. این نیز فرض می شود که فرکانس شناخته شده است و در طول دوره تخمین ثابت است. فرم کلی شکل موج جریان منبع غیرسینوسی به این صورت است
 
که در اینجا i(t) جریان بار لحظه ای در زمان t(s) است، In دامنه جریان مولفه هارمونیک n ام است، θn زاویه فاز هارمونیک n است، w فرکانس اصلی به rad/s است، n مرتبه هارمونیک است. معادل

ادامه مطلب  

حاشیه توان راکتیو در مناطق ضعیف برای سطوح مختلف نفوذ باد  

انتخاب اندازه برای جبران کننده های ایستا و دینامیکی
همه می دانند که D-STATCOM گران می باشند و در نتیجه نمی توان ار آنها به شکل وسیع استفاده کرد. استفاده از کم ظرفیت ترین دستگاه جبران ساز دینامیکی برای دستیابی به کارکرد همخوان با استاندارد شبکه، از اهداف مهم این مطالعه می باشد. در این مطالعه، یک برنامه ریزی VAR مخلوط (ایستا و دینامیکی) برای کاهش اندازه D-STATCOM مورد نیاز برای پایداری ولتاژ انجام می شود.
ذخیره های خازنی موازی ایستا داری مزیت ارزان بودن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1