کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

اطلاعیه برگزاری کلاس زیر نظر مدرسان فدراسیون گلف  

به آگاهی می رسد هیات گلف فارس در نظر دارد در تاریخ۲۰و۲۱اردیبهشت  اقدام به برگزاری سه کلاس زیر نظر مدرسان فدراسیون گلف آقایان جمشیدی وسعیدی نماید علاقمندان فقط،تا تاریخ چهارشنبه ۵  اردیبهشت مهلت ثبت دارند.۱-شرکت در این کلاس بعنوان بازآموزی برای قبول شدگان مربیان گلف سال قبل الزامی است ،ورودی۵۰۰۰۰۰ریال۲-کلاس بازآموزی برای قبول شدگان مربیان وودبال سال قبل(سالهای پیش درصورت تمایل) ورودی۵۰۰۰۰۰ ریال۳-کلاس توجیهی مینی گلف ورودی،۱۰۰۰۰۰

ادامه مطلب  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر
بخاری
کلاس درس، جلوی در آتش گرفته بود و امکان خروج دانش‌آموزان وجود نداشت؛ 30
دانش‌آموز دوم دبستانی در حالی که به شدت ترسیده بودند فقط فریاد می‌زدند و
کمک می‌خواستند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر
بخاری
کلاس درس، جلوی در آتش گرفته بود و امکان خروج دانش‌آموزان وجود نداشت؛ 30
دانش‌آموز دوم دبستانی در حالی که به شدت ترسیده بودند فقط فریاد می‌زدند و
کمک می‌خواستند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کمبود 350 کلاس درس در بیرجند  

مدیر آموزش و پرروش بیرجند گفت: با پیش بینی رشد حدود سه هزار نفری جمعیت در شهرستان بیرجند و این امر که میانگین هر کلاس درس 30 نفر در نظر گرفته شود برای سال تحصیلی آینده 100 کلاس درس علاوه بر 250 کلاس درس قبلی کمبود خواهیم داشت .مدرسه رنگین كمان

ادامه مطلب  

کمبود 350 کلاس درس در بیرجند  

مدیر آموزش و پرروش بیرجند گفت: با پیش بینی رشد حدود سه هزار نفری جمعیت در شهرستان بیرجند و این امر که میانگین هر کلاس درس 30 نفر در نظر گرفته شود برای سال تحصیلی آینده 100 کلاس درس علاوه بر 250 کلاس درس قبلی کمبود خواهیم داشت .مدرسه رنگین كمان

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی کنکور  

تدریس خصوصی عربي کنکورگروه آموزشی دکتر میرابی با 15 سال سابقه آموزشی توسط بهترین دبیران و اساتید در تهران تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلی تدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتدریس خصوصی عربي کنکور تجربیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809         021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربي تدریس خصوصی عربي کنکورتدریس خصوصی عربي دبیرس

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی کنکور  

تدریس خصوصی عربي کنکورگروه آموزشی دکتر میرابی با 15 سال سابقه آموزشی توسط بهترین دبیران و اساتید در تهران تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلی تدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتدریس خصوصی عربي کنکور تجربیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809         021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربي تدریس خصوصی عربي کنکورتدریس خصوصی عربي دبیرس

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی کنکور  

تدریس خصوصی عربي کنکورگروه آموزشی دکتر میرابی با 15 سال سابقه آموزشی توسط بهترین دبیران و اساتید در تهران تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلی تدریس خصوصی در منزل و آموزشگاهتدریس خصوصی عربي کنکور تجربیآدرس آموزشگاه میرابی:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809         021-22328108 http://mirabiedu.com تدریس خصوصی عربي تدریس خصوصی عربي کنکورتدریس خصوصی عربي دبیرس

ادامه مطلب  

عربی 3 انسانی-شب امتحان  

این کتاب شامل درسنامه کامل به همراه نکات مهم و آیکون پیش درآمد ، مقدمه و ارتباط و کادر خنزر پنزر است -سپس وارد تست های کتاب می شویم که از آسان به سخت طراحی شده است و شامل تست های ترکیبی ، کنکور سال های اخیرو تست های سطح بالاتراست - پاسخنامه کلیدی و تشریحی کامل و بررسی سایر گزینه ها-در پایان کتاب در مبحثی تحت عنوان خرت و پرت به خلاصه درس ، قیدها و علت و معلول پرداخته شده است. کار-ریاضی پنجم 2-سوالات ریاضی و سرگرمی، فعالیت خارج از کلاس و ... 2-

ادامه مطلب  

عربی 3 انسانی-شب امتحان  

این کتاب شامل درسنامه کامل به همراه نکات مهم و آیکون پیش درآمد ، مقدمه و ارتباط و کادر خنزر پنزر است -سپس وارد تست های کتاب می شویم که از آسان به سخت طراحی شده است و شامل تست های ترکیبی ، کنکور سال های اخیرو تست های سطح بالاتراست - پاسخنامه کلیدی و تشریحی کامل و بررسی سایر گزینه ها-در پایان کتاب در مبحثی تحت عنوان خرت و پرت به خلاصه درس ، قیدها و علت و معلول پرداخته شده است. کار-ریاضی پنجم 2-سوالات ریاضی و سرگرمی، فعالیت خارج از کلاس و ... 2-

ادامه مطلب  

عربی 3 انسانی-شب امتحان  

این کتاب شامل درسنامه کامل به همراه نکات مهم و آیکون پیش درآمد ، مقدمه و ارتباط و کادر خنزر پنزر است -سپس وارد تست های کتاب می شویم که از آسان به سخت طراحی شده است و شامل تست های ترکیبی ، کنکور سال های اخیرو تست های سطح بالاتراست - پاسخنامه کلیدی و تشریحی کامل و بررسی سایر گزینه ها-در پایان کتاب در مبحثی تحت عنوان خرت و پرت به خلاصه درس ، قیدها و علت و معلول پرداخته شده است. کار-ریاضی پنجم 2-سوالات ریاضی و سرگرمی، فعالیت خارج از کلاس و ... 2-

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدریس خصوصی عربي گروه آموزشی دکتر میرابی  با 15 سال سابقه موفق تدریس با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید در زمینه آموزشی تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلیتدریس در منزل و آموزشگاهآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809     021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی عربي تیزهوشانتدریس خصوصی عربيتدریس خصوصی عربي هشتمتدریس خصوصی عربي هفتمتدریس خصوصی عربي نهمک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدریس خصوصی عربي گروه آموزشی دکتر میرابی  با 15 سال سابقه موفق تدریس با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید در زمینه آموزشی تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلیتدریس در منزل و آموزشگاهآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809     021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی عربي تیزهوشانتدریس خصوصی عربيتدریس خصوصی عربي هشتمتدریس خصوصی عربي هفتمتدریس خصوصی عربي نهمک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدریس خصوصی عربي گروه آموزشی دکتر میرابی  با 15 سال سابقه موفق تدریس با بهترین و مجرب ترین دبیران و اساتید در زمینه آموزشی تدریس خصوصی عربي در تمام مقاطع تحصیلیتدریس در منزل و آموزشگاهآدرس آموزشگاه:تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3تلفن:0912-4396809     021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی عربي تیزهوشانتدریس خصوصی عربيتدریس خصوصی عربي هشتمتدریس خصوصی عربي هفتمتدریس خصوصی عربي نهمک

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

من و سوتی هام  

من بعضی روزها به خدای سوتی ها تبدیل میشم! نمونه اش همین امروز! سر کلاس اینقدر سوتی دادم که کلاس کلاً از رو رفت! تو اینجور مواقع همینطوری با زبان مادری ام هم من سوتی هستم حالا چه رسد که به زبانی خارجی باشد! ولی من که از رو نمیرم که! 

ادامه مطلب  

تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان 97  

به:کلیه ی مدارس(دخترانه)
موضوع:تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان کانون فرهنگی وتربیتی جنت
با سلام واحترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمدو آل محمد(ص)
    تراکت تبلیغاتی کانون فرهنگی وتربیتی جنت حضورتان ارسال می گردد،لطفا"ضمن
تبلیغ کلاس های اوقات فراغت تابستان97 دربرنامه ی صبحگاه ونمازجماعت آموزشگاه،درمحل
مناسبی ازآموزشگاه نصب گردد.لازم به ذکراست،یک مدیرویک معاون پرورشی که تبلیغ
خلاقانه ای داشته باشندهدیه ای ازطرف کانو

ادامه مطلب  

تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان 97  

به:کلیه ی مدارس(دخترانه)
موضوع:تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان کانون فرهنگی وتربیتی جنت
با سلام واحترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمدو آل محمد(ص)
    تراکت تبلیغاتی کانون فرهنگی وتربیتی جنت حضورتان ارسال می گردد،لطفا"ضمن
تبلیغ کلاس های اوقات فراغت تابستان97 دربرنامه ی صبحگاه ونمازجماعت آموزشگاه،درمحل
مناسبی ازآموزشگاه نصب گردد.لازم به ذکراست،یک مدیرویک معاون پرورشی که تبلیغ
خلاقانه ای داشته باشندهدیه ای ازطرف کانو

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  

کاری کردم نگفتنی :/  

امروز تو کلاس استاد هرچی گفت من چپه جواب دادم , طوری که آخری ها اصلا نگاهم نمیکرد . چیزی که باعث شد تو خونه تعریف کنم و خودمم تو کلاس از شدت خنده و شرمندگی سرم را بالا نیارم اینی هست که میخوام براتون تعریف کنم :))توی کلاس بحث  در مورد لغاتی بود که وارد زبان ما شدن و ما با معنایی متفاوت از معنای اونها استفاده می کنیم , خب از اول بگم که استادمون هم آقاست !!!بعد واژه ای که گفت این بود "کثیف " گفت تو فارسی یعنی چی؟ من گفتم میشه گفت آلودگی , گفت معنا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >