create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

create vs instantiation  

نمونه سازی اولیه غیر از ایجاد آبجکت است. نمونه سازی اولیه برای جلوگیری از مقدار نال در متغیرهای یک آبجکت است در حالی که create جهت انطباق آبجکت با محیط عملیاتی پردازش یا برنامه است. از این رو توصیه می شود مقداردهی اولیه در هنگام Instantiation و در تابع سازنده یعنی constructor صورت پذیرد و تابع create نیز هویتی مستقل داشته باشد. بحث در تفاوت ماهیت است. تفاوت ماهیت عيني نیست و تنها تفریقی انتزاعی یا سابجکتیو دارد. اصالت ماهیت منجر به اصالت مباحث سابجکتیو و اصال

ادامه مطلب  

مشاورین املاک عینی  

مشاورین املاک عيني و سبزیان
در غرب مازندران
خرید و فروش و پیمانکاری
در غرب مازندران
بمدیریت صمدالله یوسف عيني
آدرس:  تنکابن،
سلیمان آباد،  چلاسر
مشاورین
املاک عيني و سبزیان در غرب مازندران

تصویر دفتر مشاورین املاک عيني عکس شماره 8734.
مشاورین
املاک عيني و سبزیان در غرب مازندران
عيني


6369  292  0911
سبزیان


2875  394  0911
تلفن دفتر


      011
فکس


      011
مشاورین املاک عيني

ادامه مطلب  

مشاورین املاک عینی  

مشاورین املاک عيني و سبزیان
در غرب مازندران
خرید و فروش و پیمانکاری
در غرب مازندران
بمدیریت صمدالله یوسف عيني
آدرس:  تنکابن،
سلیمان آباد،  چلاسر
مشاورین
املاک عيني و سبزیان در غرب مازندران

تصویر دفتر مشاورین املاک عيني عکس شماره 8734.
مشاورین
املاک عيني و سبزیان در غرب مازندران
عيني


6369  292  0911
سبزیان


2875  394  0911
تلفن دفتر


      011
فکس


      011
مشاورین املاک عيني

ادامه مطلب  

فرهنگ شيعه:(44)  

   پر واضح است که پایگاه(خاستگاه) طبقاتی با جهت گیری طبقاتی فرق دارد.گذشته از اینکه پایگاه طبقاتی از ضروریات یک حزب است،جهت گیری طبقاتی هم از خصوصیات ذاتی یک حزب است و اساسا در اسلام و به خصوص تشیع،حزب،امت و ملت،جهت گیری طبقاتی مشخص و روشنی را در بطن خود نهفته  دارند.چرا که در غیر این صورت،هدف و رسالت جهانی و جاودانی این حزب - امر به معروف و نهی از منکر - به همان صورتی در می آید که نمونه هائی از آن را قبلا یادآور شدم... در اینجا باید م

ادامه مطلب  

بازگشت به خويشتن (7):  

آناتول فرانس:عالِم کسی است که فرق میان «من می دانم» و «من می پندارم» را میداند. جامعه شناسی علمی را در قرن بیستم در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقی زندانی کرده اند.در حصار سیانتیسم محصور شده و به بیماری هولناک بی غرضی و انزوای عالمانه مبتلا شده است. عیسی(ع): از راههائی نروید که روندگان آن بسیارند؛بلکه از راههائی بروید که روندگان آن کمند...خالف ما تعرف به العامه. عنایت شدید علمای بزرگ ما در این بود که پیش از ورود متعلّم به مرحلهء ف

ادامه مطلب  

بازگشت به خويشتن (7):  

آناتول فرانس:عالِم کسی است که فرق میان «من می دانم» و «من می پندارم» را میداند. جامعه شناسی علمی را در قرن بیستم در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقی زندانی کرده اند.در حصار سیانتیسم محصور شده و به بیماری هولناک بی غرضی و انزوای عالمانه مبتلا شده است. عیسی(ع): از راههائی نروید که روندگان آن بسیارند؛بلکه از راههائی بروید که روندگان آن کمند...خالف ما تعرف به العامه. عنایت شدید علمای بزرگ ما در این بود که پیش از ورود متعلّم به مرحلهء ف

ادامه مطلب  

بازگشت به خويشتن (7):  

آناتول فرانس:عالِم کسی است که فرق میان «من می دانم» و «من می پندارم» را میداند. جامعه شناسی علمی را در قرن بیستم در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقی زندانی کرده اند.در حصار سیانتیسم محصور شده و به بیماری هولناک بی غرضی و انزوای عالمانه مبتلا شده است. عیسی(ع): از راههائی نروید که روندگان آن بسیارند؛بلکه از راههائی بروید که روندگان آن کمند...خالف ما تعرف به العامه. عنایت شدید علمای بزرگ ما در این بود که پیش از ورود متعلّم به مرحلهء ف

ادامه مطلب  

بازگشت به خويشتن (7):  

آناتول فرانس:عالِم کسی است که فرق میان «من می دانم» و «من می پندارم» را میداند. جامعه شناسی علمی را در قرن بیستم در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقی زندانی کرده اند.در حصار سیانتیسم محصور شده و به بیماری هولناک بی غرضی و انزوای عالمانه مبتلا شده است. عیسی(ع): از راههائی نروید که روندگان آن بسیارند؛بلکه از راههائی بروید که روندگان آن کمند...خالف ما تعرف به العامه. عنایت شدید علمای بزرگ ما در این بود که پیش از ورود متعلّم به مرحلهء ف

ادامه مطلب  

حجِ آگاهانه (3):  

هجده) رهبانیتِ تو در صومعه نیست،در جامعه است.در صحنه است،که در ایثار،در اخلاص،در نفی خویش،در تحمل اسارت ها،محرومیت ها،شکنجه ها و درد ها و استقبال خطر ها و در صحنهء درگیری ها و به خاطر خلق است که به خدا می رسی،که:هر مذهبی رهبانیتی دارد و رهبانیت مذهب من،جهاد است.(پیامبر اکرم (ص))نوزده) تنها این جاست که می توانی کلی را به چشم ببینی.در بیرون کعبه،فرد واقعیت دارد،جزئی،عيني است،کلی،یک مفهوم ذهنی است،انسان یک معنی،یک ایده،یک مفهوم عقلی و ذهنی و م

ادامه مطلب  

حجِ آگاهانه (3):  

هجده) رهبانیتِ تو در صومعه نیست،در جامعه است.در صحنه است،که در ایثار،در اخلاص،در نفی خویش،در تحمل اسارت ها،محرومیت ها،شکنجه ها و درد ها و استقبال خطر ها و در صحنهء درگیری ها و به خاطر خلق است که به خدا می رسی،که:هر مذهبی رهبانیتی دارد و رهبانیت مذهب من،جهاد است.(پیامبر اکرم (ص))نوزده) تنها این جاست که می توانی کلی را به چشم ببینی.در بیرون کعبه،فرد واقعیت دارد،جزئی،عيني است،کلی،یک مفهوم ذهنی است،انسان یک معنی،یک ایده،یک مفهوم عقلی و ذهنی و م

ادامه مطلب  

Human Loop  

با پذیرش اینترنت اعم از اشیاء یا دیگر انواع مفروض از لن تا ون با کاربری به نام انسان مواجه خواهیم شد. مواجهه و برخورد و کانتکت فیزیولوژیک سبب ایجاد مفهومی در ساحت sociology می شود. جامعه شناسی در فن آوری اطلاعات حتما با موضوع حلقه ها و کامیونیتیهای مجازی شکل گرفته با استفاده از اینترنت مطرح است. کامیونیتی و جامعه ای که Human Loop خوانده شود. موضوع بحث تاثیر و تاثری است که انسانها بر روی یکدیگر گذاشته و سبب پیشبرد اخلاق اجتماعی همدیگر می شوند. تاثیر و ت

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

نانو لینک  

Object یا Thing یا Nano Object همان چیز است اما حوزه تعریف تفاوت دارد. آبجکتی که در برنامه نویسی مطرح است غیر از آبجکت موجود در اینترنت اشیاء و اینترنت نانو است. نانو فن آوری به علاوه اینترنت اشیاء شده و اینترنت نانو تشکیل می شود یعنی مفاهیم ترکیب و مصادیق عيني شیء متفاوت خواهد بود. جهت پرهیز از مغالطه نیاز به یک طرح راهبردی در تفریق مرز مصادیق کلیدواژه Object است. تصویری که blueprint خوانده شود. در برنامه نویسی همان UML است. در ادامه به UML پرداخته می شود.

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

496  

زمدگی خیلی بی هوده تر از اینه ک بخاییم براش اینهمه حرص بخوریم ۹۶هرچی  بود خیلی  واقعی بود کلی واقعیت عيني نشونم داد هر روزش هر زمانش کلی چیرای واقعی و چهره ادمای واقعی دیدم.دا سرد شدم از ادما از لطف و‌محبتشون و دیگه هیچکسو انچنان بزرگ نمیبینم چون میدونم ادما ب ته تهش چیز خاصی نیستن چیزیم ک‌دوس داشتنیشون میکنه ماییم و طرز فکرشمون و تصویر سازیای روزمره امون .....و در حقیقت بجز‌خدا هیچکس‌نیست واقعا نیست واقعی خیلی واقعی

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  

 

دم‌نوشم رو بردم رو گاز گذاشتم دم بیاد.هر چی داشتم همین‌طوری مشت مشت می‌ریختم تو قوری کوچیکی که از جلفا خریدم..و زیر لب می‌گفتم خوب یه کم کون..یه ذره گوز...مقدار معتنابهی گه سگ..چس گربه..عن میمون..عصبانی بودم که خوابم نمی‌اومد..داشتم تو یه برنامه‌ی آشپزی خیالی دم‌نوش دم می‌کردم برای خودم..اونم با چه محتویاتی..قوری پر پر شده بود و عصبانیت تو جونم قل قل می‌کرد...آخرش یه چی دونه ریز کرم رنگ دیدم توی شیشه که خود شیشه‌اش رو روش کار کرده بودم و یادم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >