جایگاه نسخه در علوم غریبه  

 
 
جایگاه نسخه در علوم غریبهیکی از اصطلاحات رایج در علوم غریبه "نسخه" است. نسخه عبارت است از کتاب شخصی عالمان این علم. آنها در قدیم دریافت ها و کشفها و رسیده ها و مجربات خودشان را در دفتری که کتاب شخصی آنها بود یادداشت میکردند و آن را از همه پنهان میکردند. وصیت میشد که نسخه ها بعد از فوت یا به دست شاگرد ارشد عالم برسد یا محو شود. برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص بی صلاحیت غالبا نسخه ها رمزی نوشته میشد. گاهی در نسخه ها اشتباهات واضحی دیده میشود

ادامه مطلب  

جایگاه نسخه در علوم غریبه  

جایگاه نسخه در علوم غریبهیکی از اصطلاحات رایج در علوم غریبه "نسخه" است. نسخه عبارت است از کتاب شخصی عالمان این علم. آنها در قدیم دریافت ها و کشفها و رسیده ها و مجربات خودشان را در دفتری که کتاب شخصی آنها بود یادداشت میکردند و آن را از همه پنهان میکردند. وصیت میشد که نسخه ها بعد از فوت یا به دست شاگرد ارشد عالم برسد یا محو شود. برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص بی صلاحیت غالبا نسخه ها رمزی نوشته میشد. گاهی در نسخه ها اشتباهات واضحی دیده میشود که

ادامه مطلب  

جایگاه نسخه در علوم غریبه  

 
 
جایگاه نسخه در علوم غریبهیکی از اصطلاحات رایج در علوم غریبه "نسخه" است. نسخه عبارت است از کتاب شخصی عالمان این علم. آنها در قدیم دریافت ها و کشفها و رسیده ها و مجربات خودشان را در دفتری که کتاب شخصی آنها بود یادداشت میکردند و آن را از همه پنهان میکردند. وصیت میشد که نسخه ها بعد از فوت یا به دست شاگرد ارشد عالم برسد یا محو شود. برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص بی صلاحیت غالبا نسخه ها رمزی نوشته میشد. گاهی در نسخه ها اشتباهات واضحی دیده میشود

ادامه مطلب  

جایگاه نسخه در علوم غریبه  

 
 
جایگاه نسخه در علوم غریبهیکی از اصطلاحات رایج در علوم غریبه "نسخه" است. نسخه عبارت است از کتاب شخصی عالمان این علم. آنها در قدیم دریافت ها و کشفها و رسیده ها و مجربات خودشان را در دفتری که کتاب شخصی آنها بود یادداشت میکردند و آن را از همه پنهان میکردند. وصیت میشد که نسخه ها بعد از فوت یا به دست شاگرد ارشد عالم برسد یا محو شود. برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص بی صلاحیت غالبا نسخه ها رمزی نوشته میشد. گاهی در نسخه ها اشتباهات واضحی دیده میشود

ادامه مطلب  

دعانویس خوب  

شماره دعانویس خوب در کرج 09010986973 ، شماره دعانویس کرج 09010986973 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09010986973 ، دعانویس خوب کرج 09010986973 ، دعانویس صبی اهواز 09010986973 ، دعانویس ماهر 09010986973 ، دعانویس تضمینی 09010986973 ، عیسا دعانویس 09010986973 ، شماره عیسا 09010986973 ، طلسم عیسا برای محبت 09010986973 ، دعانویس ارمنی 09010986973 ، شماره دعانویس معروف 09010986973 ، دعانویس عیسا در تهران 093050801479 ، دعانویس عیسا در شیراز 09010986973 ، عیسا کیست 09010986973 ، شماره تماس استاد عیسا 09010986973 ، شماره دعانویس رایگان 090

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1