9021 - فرهنگ مهرگان انگلیسی -فارسی رهنما  

موجود - آ - نویسنده : محمود نور محمدی، - ویراستار : معصومه میرزایی  دمیریه -  تهران - نشر رهنما - ۱۳۸۸ ش - چاپ اول - ۱۳۷۶ ص - وزیری  - سلیفون - دوستونی - (  منابع کتاب : فرهنگ آکسفورد پاکت انگلیسی به انگلیسی    -  فرهنگ امریکن هریتیج  انگلیسی -  فرهنگ لانگمن انگلیسی  - )

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

خواستم مثل آسمان باشم..  

این چه حالیه که نه موسیقی خوبش میکنه ، نه صدای داریوش بهش میسازه، نه سيگار، نه بیرون شهر رفتن، نه حتی پورن، نه هیچی ؟؟ ... و اینچنین زندگی روی روزمرگی میافتد... روز مرگ ی .. اینقدر زود آخه ؟ تو بیست و شیش سالگی ؟+ بوقققق+ سر شام نوشت: کوکاکولا ی جادویی هم حال نمیده دیگه ... شت + ساعت 8:15 شب نوشت، بعد از چس دود کردن پنجمین سيگار که هیچ کدوم به نصف هم نرسید دیدم که سيگار هم حال نمیده .. عه سيگار رو بالا نوشتم اول ... هر هر هر 

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين #معين_طنین #صدای_عشق طنین صدای عشق استاد معين Moein معين Moeinصدای عشق #معين #Moein #NMOEIN

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين #معين_طنین #صدای_عشق طنین صدای عشق استاد معين Moein معين Moeinصدای عشق #معين #Moein #NMOEIN

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين #معين_طنین #صدای_عشق طنین صدای عشق استاد معين Moein معين Moeinصدای عشق #معين #Moein #NMOEIN

ادامه مطلب  

رمان جنون سيگار  

کتاب رمان جنون سيگار  در 300 صفحه  اثر  نویسنده و شاعر  احمد ابراهیم زاده  مشهدی(آبی)که شامل سه صفحه شعر نیز  در مضرات سگار می باشد با قیمت ده هزارتومان  در مشهد عرضه می شود  و شامل صحنه های مختلفی از زندگی یک فرد معتاد به سگار می باشد و جنبه های بهداشتی اقتصادی ور وانی نیز  در نظر گرفته شده است  جهت پرداخت وجه وتحویل آن با شماره همراه 09155573975 نویسنده رمان احمد ابراهیم زاده تماس حاصل فرمایید  متشکرم

ادامه مطلب  

رمان جنون سيگار  

کتاب رمان جنون سيگار  در 300 صفحه  اثر  نویسنده و شاعر  احمد ابراهیم زاده  مشهدی(آبی)که شامل سه صفحه شعر نیز  در مضرات سگار می باشد با قیمت ده هزارتومان  در مشهد عرضه می شود  و شامل صحنه های مختلفی از زندگی یک فرد معتاد به سگار می باشد و جنبه های بهداشتی اقتصادی ور وانی نیز  در نظر گرفته شده است  جهت پرداخت وجه وتحویل آن با شماره همراه 09155573975 نویسنده رمان احمد ابراهیم زاده تماس حاصل فرمایید  متشکرم

ادامه مطلب  

رمان جنون سيگار  

کتاب رمان جنون سيگار  در 300 صفحه  اثر  نویسنده و شاعر  احمد ابراهیم زاده  مشهدی(آبی)که شامل سه صفحه شعر نیز  در مضرات سگار می باشد با قیمت ده هزارتومان  در مشهد عرضه می شود  و شامل صحنه های مختلفی از زندگی یک فرد معتاد به سگار می باشد و جنبه های بهداشتی اقتصادی ور وانی نیز  در نظر گرفته شده است  جهت پرداخت وجه وتحویل آن با شماره همراه 09155573975 نویسنده رمان احمد ابراهیم زاده تماس حاصل فرمایید  متشکرم

ادامه مطلب  

رمان جنون سيگار  

کتاب رمان جنون سيگار  در 300 صفحه  اثر  نویسنده و شاعر  احمد ابراهیم زاده  مشهدی(آبی)که شامل سه صفحه شعر نیز  در مضرات سگار می باشد با قیمت ده هزارتومان  در مشهد عرضه می شود  و شامل صحنه های مختلفی از زندگی یک فرد معتاد به سگار می باشد و جنبه های بهداشتی اقتصادی ور وانی نیز  در نظر گرفته شده است  جهت پرداخت وجه وتحویل آن با شماره همراه 09155573975 نویسنده رمان احمد ابراهیم زاده تماس حاصل فرمایید  متشکرم

ادامه مطلب  

رمان جنون سيگار  

کتاب رمان جنون سيگار  در 300 صفحه  اثر  نویسنده و شاعر  احمد ابراهیم زاده  مشهدی(آبی)که شامل سه صفحه شعر نیز  در مضرات سگار می باشد با قیمت ده هزارتومان  در مشهد عرضه می شود  و شامل صحنه های مختلفی از زندگی یک فرد معتاد به سگار می باشد و جنبه های بهداشتی اقتصادی ور وانی نیز  در نظر گرفته شده است  جهت پرداخت وجه وتحویل آن با شماره همراه 09155573975 نویسنده رمان احمد ابراهیم زاده تماس حاصل فرمایید  متشکرم

ادامه مطلب  

سنگ خارا آهنگ جدید استاد معین  

#Moein #معين پخش موزیک ویدئو سنگ خارا همین جمعه ١٣ بهمن ساعت ٨ شب به وقت تهرانشعر از زنده یاد معينی کرمانشاهىاهنگ از زنده یاد على تجویدىبا تنظیم جدید از عماد شکورىSange Khara‘s new music video releasing this Friday February 2nd(8 pm Tehran time - 8:30 am Los Angeles time)#Moein #newsong #موزیک #ویدئو#Moein #معين برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين

ادامه مطلب  

سنگ خارا آهنگ جدید استاد معین  

#Moein #معين پخش موزیک ویدئو سنگ خارا همین جمعه ١٣ بهمن ساعت ٨ شب به وقت تهرانشعر از زنده یاد معينی کرمانشاهىاهنگ از زنده یاد على تجویدىبا تنظیم جدید از عماد شکورىSange Khara‘s new music video releasing this Friday February 2nd(8 pm Tehran time - 8:30 am Los Angeles time)#Moein #newsong #موزیک #ویدئو#Moein #معين برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين

ادامه مطلب  

سنگ خارا آهنگ جدید استاد معین  

#Moein #معين پخش موزیک ویدئو سنگ خارا همین جمعه ١٣ بهمن ساعت ٨ شب به وقت تهرانشعر از زنده یاد معينی کرمانشاهىاهنگ از زنده یاد على تجویدىبا تنظیم جدید از عماد شکورىSange Khara‘s new music video releasing this Friday February 2nd(8 pm Tehran time - 8:30 am Los Angeles time)#Moein #newsong #موزیک #ویدئو#Moein #معين برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين #طنین_صدای_عشق #استادمعين

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين TANIN SEDAYE ESHGH OSTAD MOEIN

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين TANIN SEDAYE ESHGH OSTAD MOEIN

ادامه مطلب  

تقویم جدید استاد معین 1397  

#تقویم سال 1397 #استادمعين،  بزودی آماده ی پخش میشه با ما همراه باشید در اولین کانال تلگرامی استاد معين ⬇https://t.me/joinchat/AAAAAEvbY83GxGbJwSMYhwبا تشکر از دوست عزیزم آقای احسان عقیلی برای دریافت آرشیو جامع صوتی تصویری استاد معين در کانال تلگرامی طنین صدای عشق استاد معين عضو شوید آدرس کانال تلگرامی ما Telegram.me/MOEINTANIN1طنین صدای عشق استاد معين TANIN SEDAYE ESHGH OSTAD MOEIN

ادامه مطلب  

3 مشکلي که با ترک سيگار بهبود پيدا ميکنند!  

1. حس بویایی و چشایی شما بهتر می‌شوند  نیکوتین نه‌تنها سرکوب‌کننده اشتها است، بلکه خود سيگار کشیدن اجازه نمی‌دهد که شما به‌طور کامل از عطرها و طعم‌های مواد غذایی لذت ببرید. با این‌ حال، وقتی که شما عادت سيگار کشیدن را ترک کنید، حس چشایی و بویایی‌تان هم تغییر می‌کند و رو به بهبودی می‌رود. به‌گفته متخصصان، حس چشایی عمیقا با قابلیت تشخیص دادن ترک سيگار عطرهای مختلف ارتباط دارد. از طرف دیگر، زبان انسان نیز

ادامه مطلب  

چرا زنان ترکیه، سیگار می کشند  

آماز زنان سيگاری در ترکیه، روز به روز در حال افزایش است.به
گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری شین هوآ، سيگار کشیدن در میان زنان در
ترکیه، در راستای نشان دادن استقلال زنان در جامعه پدرسالارانه ترکیه  است.
در حال حاضر حدود 40 درصد مردان و 13 درصد زنان در ترکیه، سيگاری هستند.
این زنان، به خاطر رهایی و آزادی از شرایط بد زندگی، بیشتر به سيگار رو می
آورند.
شین هوا در این خصوص با یک زن نظافتچی در استانبول به گفتگو نشست. به
گفته وی، افرادی مانند او ک

ادامه مطلب  

امیرعلی  

هفته ی قبل ازم خواسته بود باهم بریم برا تولد همکلاسیش کادو بخریم چون دختره و بهتره که با سلیقه ی من کادو خریده شه ... بعد هشت ساعت کلاس!رفتیم و کلیم با وسواس کادوش رو خریدیم...بماند که اصلا چیزی نمی پسندید!:/شبش عکس فرستاده برام که ببین چه قشنگ شده :)حواسم به گل رز صورتی رنگی که کنار پاکت هدیه گذاشته بود ،بود :)

ادامه مطلب  

امیرعلی  

هفته ی قبل ازم خواسته بود باهم بریم برا تولد همکلاسیش کادو بخریم چون دختره و بهتره که با سلیقه ی من کادو خریده شه ... بعد هشت ساعت کلاس!رفتیم و کلیم با وسواس کادوش رو خریدیم...بماند که اصلا چیزی نمی پسندید!:/شبش عکس فرستاده برام که ببین چه قشنگ شده :)حواسم به گل رز صورتی رنگی که کنار پاکت هدیه گذاشته بود ،بود :)

ادامه مطلب  

امیرعلی  

هفته ی قبل ازم خواسته بود باهم بریم برا تولد همکلاسیش کادو بخریم چون دختره و بهتره که با سلیقه ی من کادو خریده شه ... بعد هشت ساعت کلاس!رفتیم و کلیم با وسواس کادوش رو خریدیم...بماند که اصلا چیزی نمی پسندید!:/شبش عکس فرستاده برام که ببین چه قشنگ شده :)حواسم به گل رز صورتی رنگی که کنار پاکت هدیه گذاشته بود ،بود :)

ادامه مطلب  

 

وقتی اول دبستان بودم برای روز معلم پدرم برای من نامه نوشت. به خطش؟ یادم نیست. شاید با همان  دست‌خط همیشگی نوشته باشد:خط رقاع. شاید هم املاء کرده باشد به من و من نوشته باشم. این مهم نیست. اما مهم این است که از درختی که نمی‌دانستم اسمش چیست گلی کندم. زد. خوشبو.پدرم گفت. گذاشتم توی پاکت و بردم.اسم آن درخت چه بود؟که از پایین تا بالکن بالا که به‌اش می‌گفتیم طارمه قد کشیده بود و گل‌های ریز زرد عطری داشت؟چند روزی بود که به این درخت و گل‌هایش فکر می

ادامه مطلب  

 

وقتی اول دبستان بودم برای روز معلم پدرم برای من نامه نوشت. به خطش؟ یادم نیست. شاید با همان  دست‌خط همیشگی نوشته باشد:خط رقاع. شاید هم املاء کرده باشد به من و من نوشته باشم. این مهم نیست. اما مهم این است که از درختی که نمی‌دانستم اسمش چیست گلی کندم. زد. خوشبو.پدرم گفت. گذاشتم توی پاکت و بردم.اسم آن درخت چه بود؟که از پایین تا بالکن بالا که به‌اش می‌گفتیم طارمه قد کشیده بود و گل‌های ریز زرد عطری داشت؟چند روزی بود که به این درخت و گل‌هایش فکر می

ادامه مطلب  

 

وقتی اول دبستان بودم برای روز معلم پدرم برای من نامه نوشت. به خطش؟ یادم نیست. شاید با همان  دست‌خط همیشگی نوشته باشد:خط رقاع. شاید هم املاء کرده باشد به من و من نوشته باشم. این مهم نیست. اما مهم این است که از درختی که نمی‌دانستم اسمش چیست گلی کندم. زد. خوشبو.پدرم گفت. گذاشتم توی پاکت و بردم.اسم آن درخت چه بود؟که از پایین تا بالکن بالا که به‌اش می‌گفتیم طارمه قد کشیده بود و گل‌های ریز زرد عطری داشت؟چند روزی بود که به این درخت و گل‌هایش فکر می

ادامه مطلب  

 

وقتی اول دبستان بودم برای روز معلم پدرم برای من نامه نوشت. به خطش؟ یادم نیست. شاید با همان  دست‌خط همیشگی نوشته باشد:خط رقاع. شاید هم املاء کرده باشد به من و من نوشته باشم. این مهم نیست. اما مهم این است که از درختی که نمی‌دانستم اسمش چیست گلی کندم. زد. خوشبو.پدرم گفت. گذاشتم توی پاکت و بردم.اسم آن درخت چه بود؟که از پایین تا بالکن بالا که به‌اش می‌گفتیم طارمه قد کشیده بود و گل‌های ریز زرد عطری داشت؟چند روزی بود که به این درخت و گل‌هایش فکر می

ادامه مطلب  

تجربه سینما  

سه شنبه گذشته با بارانمهر و مامانی رفتیم بیرون بارانمهر کلی اصرار کرد بریم سینما. بهش گفتم فیلم طول میکشه حوصلت سر میره قبول نکرد. از ساعت 7ونیم بلیط گرفتیم سینما ساحل برا سانس 9 فیلم به وقت 5 عصر مهران مدیری مجبور شدیم توی چهارباغ یکساعتی رو سپری کنیم. تجربه اولین سینما براش فوق العاده بود الکی میخندید گفت حتما از این ذرت ها تویه پاکت باید بگیریم تو فیلما مردم میرن سینما از اینا میخورن. وقتی چراغا خاموش شد اولش ترسید. آرزو کرد یه بچه جلوش بشین

ادامه مطلب  

تجربه سینما  

سه شنبه گذشته با بارانمهر و مامانی رفتیم بیرون بارانمهر کلی اصرار کرد بریم سینما. بهش گفتم فیلم طول میکشه حوصلت سر میره قبول نکرد. از ساعت 7ونیم بلیط گرفتیم سینما ساحل برا سانس 9 فیلم به وقت 5 عصر مهران مدیری مجبور شدیم توی چهارباغ یکساعتی رو سپری کنیم. تجربه اولین سینما براش فوق العاده بود الکی میخندید گفت حتما از این ذرت ها تویه پاکت باید بگیریم تو فیلما مردم میرن سینما از اینا میخورن. وقتی چراغا خاموش شد اولش ترسید. آرزو کرد یه بچه جلوش بشین

ادامه مطلب  

تجربه سینما  

سه شنبه گذشته با بارانمهر و مامانی رفتیم بیرون بارانمهر کلی اصرار کرد بریم سینما. بهش گفتم فیلم طول میکشه حوصلت سر میره قبول نکرد. از ساعت 7ونیم بلیط گرفتیم سینما ساحل برا سانس 9 فیلم به وقت 5 عصر مهران مدیری مجبور شدیم توی چهارباغ یکساعتی رو سپری کنیم. تجربه اولین سینما براش فوق العاده بود الکی میخندید گفت حتما از این ذرت ها تویه پاکت باید بگیریم تو فیلما مردم میرن سینما از اینا میخورن. وقتی چراغا خاموش شد اولش ترسید. آرزو کرد یه بچه جلوش بشین

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تابوت خالی مهدی یراحی  

دانلود آهنگ جدید تابوت خالي مهدی یراحی,کد موزیک تابوت خالي مهدی یراحی,دانلود آهنگ تابوت خالي مهدی یراحی,کد آهنگ پیشواز همراه اول تابوت خالي مهدی یراحی,دانلود آهنگ با لینک مستقیم تابوت خالي مهدی یراحی,دانلود آهنگ تابوت خالي مهدی یراحی رمیکس Remix,کد آوای انتظار همراه اول تابوت خالي مهدی یراحی,دانلود موزیک ویدیو تابوت خالي مهدی یراحی,متن آهنگ تابوت خالي مهدی یراحی,دانلود آهنگ تابوت خالي مهدی یراحی کیفیت 320,تکست موزیک تابوت خالي مهدی یراحی,دا

ادامه مطلب  

هنری میشویم تا زنده بمانیم  

دیگه از لحاظ مالی، پولم به تیپ‌هایی که دوس دارم بزنم هم نمیرسه. نمیدونم کی اینطوری شد، ولی وقتی از سال ۸۵ که رفتم دانشگاه حرف میزنم، حس میکنم آقاجونم داره راجع به زمان شاه حرف میزنه! بنزین بود لیتری ۸۰ تومن، پیتزا بود ۲۰۰۰ تومن، شاخ‌ترین کفشا بود نهایتاً ۲۰۰ هزارتومن، کرایه تاکسی بود کورسی ۱۰۰ تومن، دلار ۱۰۰۰ تومن و صدتا مثال دیگه. کِی کفش یه میلیون بود؟ کی شلوار ۳۰۰ تومن بود؟ کیف ۴۰۰ تومن؟ پیتزا چی توشه که شده ۲۵ تومن؟خلاصه که میخوام بزنم

ادامه مطلب  

هنری میشویم تا زنده بمانیم  

دیگه از لحاظ مالی، پولم به تیپ‌هایی که دوس دارم بزنم هم نمیرسه. نمیدونم کی اینطوری شد، ولی وقتی از سال ۸۵ که رفتم دانشگاه حرف میزنم، حس میکنم آقاجونم داره راجع به زمان شاه حرف میزنه! بنزین بود لیتری ۸۰ تومن، پیتزا بود ۲۰۰۰ تومن، شاخ‌ترین کفشا بود نهایتاً ۲۰۰ هزارتومن، کرایه تاکسی بود کورسی ۱۰۰ تومن، دلار ۱۰۰۰ تومن و صدتا مثال دیگه. کِی کفش یه میلیون بود؟ کی شلوار ۳۰۰ تومن بود؟ کیف ۴۰۰ تومن؟ پیتزا چی توشه که شده ۲۵ تومن؟خلاصه که میخوام بزنم

ادامه مطلب  

شعردرفضیلت پدر  

شعردر فضیلت پدرصفای خونهٔ ما بودی بابابه مثل گل تو زیبا بودی بابابنازم همت و طبع بلندتانیس و مونس ما بودی بابابه هر جا صحبت از مهر و وفا شدتو کانون وفاها بودی باباستون خانه استحکام آن استستون خانهٔ ما بودی باباگرفتم اعتبار با نام پاکتتو آن آوازهٔ ما بودی باباتوشمع پر فروز زندگانیبرای راحت ما بودی بابابه سیلی صورتت را سرخ کردیاگر چه خسته ، شیدا بودی باباتمام رنج و زحمت را خریدیچرا که عاشق ما بودی بابابلاهای فراوان پیش رویتصبوری را تو معنا

ادامه مطلب  

شعردرفضیلت پدر  

شعردر فضیلت پدرصفای خونهٔ ما بودی بابابه مثل گل تو زیبا بودی بابابنازم همت و طبع بلندتانیس و مونس ما بودی بابابه هر جا صحبت از مهر و وفا شدتو کانون وفاها بودی باباستون خانه استحکام آن استستون خانهٔ ما بودی باباگرفتم اعتبار با نام پاکتتو آن آوازهٔ ما بودی باباتوشمع پر فروز زندگانیبرای راحت ما بودی بابابه سیلی صورتت را سرخ کردیاگر چه خسته ، شیدا بودی باباتمام رنج و زحمت را خریدیچرا که عاشق ما بودی بابابلاهای فراوان پیش رویتصبوری را تو معنا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >