آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربيچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمین یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

تاحالا عاشق شدی؟...  

خدایا شکرت ... به اندازه یه عمر شکرت که مارو سرراه هم قرار دادیالانکه مینویسم نیم ساعتی هستکه مثه فرشته ها خوابيدی و من تو فکر و رویای بودنت تو زندگیم دارم تاب میخورم و کیف میکنم...نمیخوام از وسعت نگرانی و استرسم بگم چون تلخه و حتی گذرش از ذهن آزارم میده! فقط میگم خداجونی توکه شاهد و ناظر کل این سالهای زندگیم بودی، توییکه ميدوني من عاشقشم! توکه ميدوني فقط ازت زندگی اروم و عشق خواستم... مراقبش باش!اون یکی یه دونه همه هستیه منه! قرار گذاشتیم صبح

ادامه مطلب  

صدای خورده شیشه های شکسته دلم...  

صداشو شنیدم امشبصدای خورده شیشه های دلم وقتی شکست! یه درد بدی هم داشتیهو تیییر کشید سرخ شدم! هیچ دلم نمیخواست بيینم... دلم نمیخواست سست به نظرم بيایتو قهرمان من بودی! عشقم بودی! هنوزم هستی ولی...لعنتی... توکه میدونستی چقدر حساس شدم! دو هفته دلتنگی بس نبود؟ یک هفته اعصاب خوردی بس نیود؟کل هفته قبلکه حمایتتو نیاز داشتم بجز اون جریان مزخرف ادم بي تعهدیکه واشه شا... تعریف کرده بودم، کلافه از مسیجای پشیمونی و تبریک و علاقه ی ارسطوهم بودم! هیچکدومشو جو

ادامه مطلب  

صد و شصت و سوم  

لادیشکا نوشته بود که ازینکه خیلی دیر شده و خیلی کارارو نکرده حس خیلی بدی دارهراستش منم این حس رودارم.ميدوني من اصلا نمیدونم‌ چی خوبه چی بدمن فقط میبينم‌ یکی حالش با فلان کار خوبه میگمدلابد منم حالم‌اونطوری خوب میشه و هیچ چی‌حالمو خوب نمیکنه.میرم به راه اونا و حالم‌خوب‌نیس.یه دوره ی کوتاهی حالم خوب شد و چقدر خوب‌بود.هر روز باورم نمیشد خوبم وهرروز ترسم این بود نکنه باز حالم بد شه...و حالم بد شد...حالا خیلی غصه دارم و باورم نمیشه من دارم باز

ادامه مطلب  

صد و شصت و سوم  

لادیشکا نوشته بود که ازینکه خیلی دیر شده و خیلی کارارو نکرده حس خیلی بدی دارهراستش منم این حس رودارم.ميدوني من اصلا نمیدونم‌ چی خوبه چی بدمن فقط میبينم‌ یکی حالش با فلان کار خوبه میگمدلابد منم حالم‌اونطوری خوب میشه و هیچ چی‌حالمو خوب نمیکنه.میرم به راه اونا و حالم‌خوب‌نیس.یه دوره ی کوتاهی حالم خوب شد و چقدر خوب‌بود.هر روز باورم نمیشد خوبم وهرروز ترسم این بود نکنه باز حالم بد شه...و حالم بد شد...حالا خیلی غصه دارم و باورم نمیشه من دارم باز

ادامه مطلب  

صد و شصت و سوم  

لادیشکا نوشته بود که ازینکه خیلی دیر شده و خیلی کارارو نکرده حس خیلی بدی دارهراستش منم این حس رودارم.ميدوني من اصلا نمیدونم‌ چی خوبه چی بدمن فقط میبينم‌ یکی حالش با فلان کار خوبه میگمدلابد منم حالم‌اونطوری خوب میشه و هیچ چی‌حالمو خوب نمیکنه.میرم به راه اونا و حالم‌خوب‌نیس.یه دوره ی کوتاهی حالم خوب شد و چقدر خوب‌بود.هر روز باورم نمیشد خوبم وهرروز ترسم این بود نکنه باز حالم بد شه...و حالم بد شد...حالا خیلی غصه دارم و باورم نمیشه من دارم باز

ادامه مطلب  

صد و شصت و سوم  

لادیشکا نوشته بود که ازینکه خیلی دیر شده و خیلی کارارو نکرده حس خیلی بدی دارهراستش منم این حس رودارم.ميدوني من اصلا نمیدونم‌ چی خوبه چی بدمن فقط میبينم‌ یکی حالش با فلان کار خوبه میگمدلابد منم حالم‌اونطوری خوب میشه و هیچ چی‌حالمو خوب نمیکنه.میرم به راه اونا و حالم‌خوب‌نیس.یه دوره ی کوتاهی حالم خوب شد و چقدر خوب‌بود.هر روز باورم نمیشد خوبم وهرروز ترسم این بود نکنه باز حالم بد شه...و حالم بد شد...حالا خیلی غصه دارم و باورم نمیشه من دارم باز

ادامه مطلب  

صد و شصت و سوم  

لادیشکا نوشته بود که ازینکه خیلی دیر شده و خیلی کارارو نکرده حس خیلی بدی دارهراستش منم این حس رودارم.ميدوني من اصلا نمیدونم‌ چی خوبه چی بدمن فقط میبينم‌ یکی حالش با فلان کار خوبه میگمدلابد منم حالم‌اونطوری خوب میشه و هیچ چی‌حالمو خوب نمیکنه.میرم به راه اونا و حالم‌خوب‌نیس.یه دوره ی کوتاهی حالم خوب شد و چقدر خوب‌بود.هر روز باورم نمیشد خوبم وهرروز ترسم این بود نکنه باز حالم بد شه...و حالم بد شد...حالا خیلی غصه دارم و باورم نمیشه من دارم باز

ادامه مطلب  

خیلی نامردی...  

[19تیر96؛ رمز برداشته شد]
طرف مرده...به نظرت do i even give a fuck ؟نهپس بهم نگوهیچکس دیگه‌ای رو هم ندارم که بهش بگم
نباید بهت میگفتم...چیو؟هیچی. چرا هیچوقت برات مهم نیستم؟چرا این تصورات مزخرفتو واسه خودت نگه نمیداري؟یعنی مهمم؟خودت چی فکر میکنی؟you حتی don't give a fuckپس هر جور دوست داري فکر کن
خیلی زودتر باید بهم میگفتی که اینقدر نزدیک نشمنشدینشدم؟ببين علی داري دوباره همه چیو به هم ميريزیهمه چی به هم ریخته... خیلی قبل‌ـتر از ایناپس پافشاری نکن که درستش کنیاگ

ادامه مطلب  

خیلی نامردی...  

[19تیر96؛ رمز برداشته شد]
طرف مرده...به نظرت do i even give a fuck ؟نهپس بهم نگوهیچکس دیگه‌ای رو هم ندارم که بهش بگم
نباید بهت میگفتم...چیو؟هیچی. چرا هیچوقت برات مهم نیستم؟چرا این تصورات مزخرفتو واسه خودت نگه نمیداري؟یعنی مهمم؟خودت چی فکر میکنی؟you حتی don't give a fuckپس هر جور دوست داري فکر کن
خیلی زودتر باید بهم میگفتی که اینقدر نزدیک نشمنشدینشدم؟ببين علی داري دوباره همه چیو به هم ميريزیهمه چی به هم ریخته... خیلی قبل‌ـتر از ایناپس پافشاری نکن که درستش کنیاگ

ادامه مطلب  

خیلی نامردی...  

[19تیر96؛ رمز برداشته شد]
طرف مرده...به نظرت do i even give a fuck ؟نهپس بهم نگوهیچکس دیگه‌ای رو هم ندارم که بهش بگم
نباید بهت میگفتم...چیو؟هیچی. چرا هیچوقت برات مهم نیستم؟چرا این تصورات مزخرفتو واسه خودت نگه نمیداري؟یعنی مهمم؟خودت چی فکر میکنی؟you حتی don't give a fuckپس هر جور دوست داري فکر کن
خیلی زودتر باید بهم میگفتی که اینقدر نزدیک نشمنشدینشدم؟ببين علی داري دوباره همه چیو به هم ميريزیهمه چی به هم ریخته... خیلی قبل‌ـتر از ایناپس پافشاری نکن که درستش کنیاگ

ادامه مطلب  

خیلی نامردی...  

[19تیر96؛ رمز برداشته شد]
طرف مرده...به نظرت do i even give a fuck ؟نهپس بهم نگوهیچکس دیگه‌ای رو هم ندارم که بهش بگم
نباید بهت میگفتم...چیو؟هیچی. چرا هیچوقت برات مهم نیستم؟چرا این تصورات مزخرفتو واسه خودت نگه نمیداري؟یعنی مهمم؟خودت چی فکر میکنی؟you حتی don't give a fuckپس هر جور دوست داري فکر کن
خیلی زودتر باید بهم میگفتی که اینقدر نزدیک نشمنشدینشدم؟ببين علی داري دوباره همه چیو به هم ميريزیهمه چی به هم ریخته... خیلی قبل‌ـتر از ایناپس پافشاری نکن که درستش کنیاگ

ادامه مطلب  

هی میری میری میری ...اما نمیرسی.  

فکر میکنی وقتی خونَتو ،شهرتو،یا حتی کشورتو عوض کنی اوضاع فرق میکنه.حصارا کنار میرن.اما نمیرن.چون اون موقع همون لحظه ایه که میفهمی اون حصارا از توی همون شهر باهات بودن.همه ی لیمیتها توی مغزته و مکان و زمان قرار نیست درستش کنن.

ادامه مطلب  

هی میری میری میری ...اما نمیرسی.  

فکر میکنی وقتی خونَتو ،شهرتو،یا حتی کشورتو عوض کنی اوضاع فرق میکنه.حصارا کنار میرن.اما نمیرن.چون اون موقع همون لحظه ایه که میفهمی اون حصارا از توی همون شهر باهات بودن.همه ی لیمیتها توی مغزته و مکان و زمان قرار نیست درستش کنن.

ادامه مطلب  

هی میری میری میری ...اما نمیرسی.  

فکر میکنی وقتی خونَتو ،شهرتو،یا حتی کشورتو عوض کنی اوضاع فرق میکنه.حصارا کنار میرن.اما نمیرن.چون اون موقع همون لحظه ایه که میفهمی اون حصارا از توی همون شهر باهات بودن.همه ی لیمیتها توی مغزته و مکان و زمان قرار نیست درستش کنن.

ادامه مطلب  

هی میری میری میری ...اما نمیرسی.  

فکر میکنی وقتی خونَتو ،شهرتو،یا حتی کشورتو عوض کنی اوضاع فرق میکنه.حصارا کنار میرن.اما نمیرن.چون اون موقع همون لحظه ایه که میفهمی اون حصارا از توی همون شهر باهات بودن.همه ی لیمیتها توی مغزته و مکان و زمان قرار نیست درستش کنن.

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بي عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بي عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بي عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

تا حالا دقت کردین؟  

تا حالا دقت کردین هر وقت بحث مدرسه تیزهوشان پیش میاد ، اکثرا قبول شدن اما نرفتن ؟ 

تا حالا دقت کردین وضعیت یه جوری شده که “خانمِ یه دکتر” بودن از خودِ “خانم دکتر” بودن با کلاس تر جلوه میکنه ؟

تا حالا دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست تو کامل گوش دادن همون آهنگ از یه سیستم پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟

تا حالا دقت کردین همیشه توی دوران مدرسه اونی که هیکلی و قد بلند بودهمیشه بي عرضه بود برعکس او

ادامه مطلب  

منم رفتنی ام ...  

حالش خیلی عجیب بود فهمیدم با بقیه فرق میکنهگفت : یه سوال دارم که خیلی جوابش برام مهمهگفتم :چشم، اگه جوابشو بدونم، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنمگفت: دارم میمیرمگفتم: یعنی چی؟گفت: یعنی دارم میمیرم دیگهگفتم: دکتر دیگه ای، خارج از کشور؟گفت: نه همه اتفاق نظر دارن، گفتن خارج هم کاری نمیشه کرد.گفتم: خدا کریمه، انشالله که بهت سلامتی میدهبا تعجب نگاه کرد و گفت: یعنی اگه من بمیرم، خدا کریم نیست؟فهمیدم آدم فهمیده ایه و نمیشه گول مالید سرشگفتم: راست میگی

ادامه مطلب  

منم رفتنی ام ...  

حالش خیلی عجیب بود فهمیدم با بقیه فرق میکنهگفت : یه سوال دارم که خیلی جوابش برام مهمهگفتم :چشم، اگه جوابشو بدونم، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنمگفت: دارم میمیرمگفتم: یعنی چی؟گفت: یعنی دارم میمیرم دیگهگفتم: دکتر دیگه ای، خارج از کشور؟گفت: نه همه اتفاق نظر دارن، گفتن خارج هم کاری نمیشه کرد.گفتم: خدا کریمه، انشالله که بهت سلامتی میدهبا تعجب نگاه کرد و گفت: یعنی اگه من بمیرم، خدا کریم نیست؟فهمیدم آدم فهمیده ایه و نمیشه گول مالید سرشگفتم: راست میگی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ زانیار خسروی – می دونستم میری  

دانلود آهنگ زانیار خسروی – می دونستم ميري
آهنگ جدید زانیار خسروی به نام می دونستم ميري منتشر شد
New music download by Xaniar – Midoonestam Miri

برای دانلود آهنگ میدونست ميري زانیار اینجا کلیک کنید
متن آهنگ می دونستم ميري
پس بلند پروازی
منو از سرت داري میندازی
هی داري قلبمو میدی بازی
نمیسازی تو به چیت مینازی
به خیالت منو توی دردسر میندای
 نه ولی ایندفعه خوت میبازی
معرفتت گیر منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن تو سرت بود
می دونستم ميري اما نه اینقدر زود
بازی کردن ب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ زانیار خسروی – می دونستم میری  

دانلود آهنگ زانیار خسروی – می دونستم ميري
آهنگ جدید زانیار خسروی به نام می دونستم ميري منتشر شد
New music download by Xaniar – Midoonestam Miri

برای دانلود آهنگ میدونست ميري زانیار اینجا کلیک کنید
متن آهنگ می دونستم ميري
پس بلند پروازی
منو از سرت داري میندازی
هی داري قلبمو میدی بازی
نمیسازی تو به چیت مینازی
به خیالت منو توی دردسر میندای
 نه ولی ایندفعه خوت میبازی
معرفتت گیر منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن تو سرت بود
می دونستم ميري اما نه اینقدر زود
بازی کردن ب

ادامه مطلب  

پنیر  

و قسم به پنیرانگاه که تمام میشودو تو نمیدانی که فردا به چه امیدی برخیزی و صبحانه ات چیستاما خدا دانا و تواناست ، اوست که میداند .زندگی بدون پنیر برای من معنا نداره ، البته امروز حالم بده . از دیروز عصر هرچقدر شوری میخورم بازم حس میکنم الان از بي نمکی میمیرم ، خیارشور از واجبات یخچال منه ، خونه بابا هم همینطور ، چون من یهویی حالم بد میشه و احساس میکنم اگه ی چیز شور نخورم میمیرم ، همیشه خیارشور سرجهازیم بوده و هست ، اما دیشب جواب نداد ، ب همسر گفت

ادامه مطلب  

پنیر  

و قسم به پنیرانگاه که تمام میشودو تو نمیدانی که فردا به چه امیدی برخیزی و صبحانه ات چیستاما خدا دانا و تواناست ، اوست که میداند .زندگی بدون پنیر برای من معنا نداره ، البته امروز حالم بده . از دیروز عصر هرچقدر شوری میخورم بازم حس میکنم الان از بي نمکی میمیرم ، خیارشور از واجبات یخچال منه ، خونه بابا هم همینطور ، چون من یهویی حالم بد میشه و احساس میکنم اگه ی چیز شور نخورم میمیرم ، همیشه خیارشور سرجهازیم بوده و هست ، اما دیشب جواب نداد ، ب همسر گفت

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

حالا چی؟؟  

وقتی حال روحیم داغون میشد میوفتادم به جون خونه . هی بشور بساب مرتب کن.
حالا که همه جای خونه بهم ریخته س و من زل زدم به سقف چی؟؟؟
همیشه وقتی حالم بد بود یه کله میخوردم هرچی که دستم میومد ...
حالا که آخرین چیزی که خوردم دیروز ظهر بوده چی؟؟؟؟

ادامه مطلب  

فایل EFS سامسونگ SM-T700  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل EFS سامسونگ SM-T700 فایل EFS سامسونگ SM-T700           تست شده و 100%سالم ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1