بررسی موسیقی سوگ در «نقد موسیقی»  

بررسی موسيقي سوگ در «نقد موسيقي»


بررسی موسيقي سوگ در «نقد موسيقي»
«نقد موسيقي» به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری و اجرا و کارشناسی دکتر پیروز ارجمند دوشنبه شب ها ساعت 21 روی انتن می رود.
با توجه به ایام سوگواری امام حسین (ع) و مصادف شدن برنامه با شب تاسوعای حسینی، نقد موسيقي این هفته به نغمه های سوگ اختصاص دارد.
«نقد موسيقي» دوشنبه 19 مهرماه، در شب تاسوعای حسینی به موسيقي سوگ، جایگاه این نوع موسيقي در میان گونه های مختلف موسيقي مذهبی و آیی

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

2 Zack Hemsey  

موسيقي این بشر تو این چهار سال با این آهنگ های حماسی ش دیوونه م کرده، عاشقتم مررررد. کاری کرده ذهنم خودش آهنگ جدید درست میکنه. چشام میبندما پلیر مغزم روشن میشه، سمفونی اجرا... چقدر خوبه موسيقي چقدر خوبه فرمت flac جناب زک (ژاک) موسيقي متن گیم آف ترونز(فصل دوم) و تریلر(اصلاح شده)*اینسپشن و چندتا فیلم های مطرح درست کرده...-----------------------------------------*( مرسی از هاتف)پیشنهاد سایت:دوات

ادامه مطلب  

از موسیقی لذت ببرید - مجله اینترنتی ژوریت  

ژوریت - مجله اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - ژوریت مجلع اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - مجله اینترنتلینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

از موسیقی لذت ببرید - مجله اینترنتی ژوریت  

ژوریت - مجله اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - ژوریت مجلع اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - مجله اینترنتلینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

از موسیقی لذت ببرید - مجله اینترنتی ژوریت  

ژوریت - مجله اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - ژوریت مجلع اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - مجله اینترنتلینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

از موسیقی لذت ببرید - مجله اینترنتی ژوریت  

ژوریت - مجله اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - ژوریت مجلع اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - مجله اینترنتلینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

از موسیقی لذت ببرید - مجله اینترنتی ژوریت  

ژوریت - مجله اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - ژوریت مجلع اینترنتی تکنولوژی و فناوری اطلاعات از موسيقي لذت ببرید - مجله اینترنتلینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 720p |

ادامه مطلب  

شادی های دور  

دراز کشیده ام روی تختم با موهای خیس. می خواستم گریه کنم . یک آن فکر کردم به سرنوشتم و بعد مژه هام خیس شدن و نفسم گرفت . این اطراف دو روزه صدای کل و هلهله وشادی میاد من امّا هر چه انتظار کشیدم ...عادت نمی کنم به بی کسی هایم .پای بی رمقم دارد زق زق می کند . چشمهام میل بسته شدن دارند . امروز خیلی غمگین بودم حتی موسيقي هم جواب نمی داد . وسط خواندن ها سراغ موسيقي بی کلام رفتم . چرا این حس را دارم؟ طبیعیه تکرار تاریخ برای من ...این بار دیگه وقت ندارم برای غصه خ

ادامه مطلب  

دو هفته نامه سیب سبز شماره 28 مرداد 1389  

نویسنده: سرکار خانم آمنه فرخی (تخصص؟)
عنوان: با موسيقي لکنت زبان را درمان کنید
یکی دیگر از کاربرد‌های موسيقي درمانی، تقویت جریان تکلم و بر طرف کردن اختلال‌های گفتاری و لکنت زبان است. استفاده از موسيقي‌های ریتمیک و کلام‌دار و مشارکت بیمار و همراهی او با آواز‌ها و سرود‌هایی که متخصص به او پیشنهاد می‌کند، تأثیر بسیار زیادی در از بین رفتن اختلال‌های گفتاری به ویژه لکنت زبان دارد.
نقد
برای خواندن ادامه مطلب در

ادامه مطلب  

دو هفته نامه سیب سبز شماره 28 مرداد 1389  

نویسنده: سرکار خانم آمنه فرخی (تخصص؟)
عنوان: با موسيقي لکنت زبان را درمان کنید
یکی دیگر از کاربرد‌های موسيقي درمانی، تقویت جریان تکلم و بر طرف کردن اختلال‌های گفتاری و لکنت زبان است. استفاده از موسيقي‌های ریتمیک و کلام‌دار و مشارکت بیمار و همراهی او با آواز‌ها و سرود‌هایی که متخصص به او پیشنهاد می‌کند، تأثیر بسیار زیادی در از بین رفتن اختلال‌های گفتاری به ویژه لکنت زبان دارد.
نقد
برای خواندن ادامه مطلب در

ادامه مطلب  

دیروز  

دیروز 
 خاطرات من همش یه روز تاریخ مصرفش گذشته 
در هر صورت دیروز بعد از مدتها با ماشین رفتم خرید
چند سالی که ماشینمون عوض شده من رغبت زیادی به رانندگی ندارم 
اصولا معتقدم ماشینی که خانوما باهاش رانندگی می کنن باید کوچک و
زنونه باشه مثل پراید ، و ...
حس خوبی بود رانندگی 
کلی خرید داشتم که باید قبل ماه رمضون خریدای واجب مثل مواد شوینده
رو انجام می دادم بعد از ماه رمضان من زیاد از خونه خارج نمی شم
چهل و پنج تومن پول برداشت کردم فقط پنج

ادامه مطلب  

سوء استفاده معلم موسیقی از شاگردش!  

سوء استفاده معلم موسيقي از شاگردش!
 
 


سوء استفاده معلم موسيقي از شاگردش!
خبر جدید زیر رو بخونید:
رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: مدرس خصوصی کلاس موسيقي با سوءاستفاده از تصاویر شاگرد خود در فضای مجازی به دنبال کسب درآمد بود. به گزارش میزان، سرگرد ابوطالبی با عنوان این‌که متاسفانه این روزها عده‌ای در فضای مجازی به دلیل خصومت و مشکلات شخصی‌، آبرو و شخصیت طرف مقابل خود را در فضای مجازی نشانه و دست به هر اقدامی می‌زنند، گفت‌: با م

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ دخترای بد تی ام بکس  

دانلود آهنگ دخترای بد از تی ام بکسدانلود آهنگ جدید و شنیدنی گروه محبوب تی ام بکس به نام دخترای بد با ۲ کیفیت متفاوتDownloade Ahange Jadide TM Bax Be Name Dokhtaraye Bad
بیوگرافی تی‌ام بکس: تی‌ام بکس (به انگلیسی: TM BAX) یک گروه ایرانی پاپ می‌باشد که اعضای آن در شهر کپنهاگن کشور دانمارک زندگی می‌کنند. گروه آنها شامل علی‌بی (۱۹۸۸)، نبیلتی (۱۹۸۴)و شاهین‌لو (۱۹۸۳) می‌باشد که در سال ۲۰۰۷ فعالیت حرفه‌ای خود را در شهر کپنهاک دانمارک در زمینه موسيقي پاپ آغاز کردند.آنها با

ادامه مطلب  

جزئیات سقوط استیج کنسرت موسیقی به روایت سالار عقیلی/ حال همه ما خوب است  

سالار عقیلی گفت: بعد از حادثه حدود 800 تلفن داشتم.
خوشبختانه خطر رفع شد و همه ما سالم هستیم و جای هیچ نگرانی نیست.

باشگاه خبرنگاران/

سالار عقیلی خواننده موسيقي
سنتی کشورمان، پس از انتشار فیلمی از لحظه سقوط استیج کنسرت موسيقي دیشب در
آمل اظهار داشت: از ساعت هشت و نیم که این اتفاق رخ داد، حدود هشتصد تلفن
داشتم و این به خاطر نگرانی و عشق و علاقه مردم عزیزم است. از همین جا می
خواهم آنها

ادامه مطلب  

جزئیات سقوط استیج کنسرت موسیقی به روایت سالار عقیلی/ حال همه ما خوب است  

سالار عقیلی گفت: بعد از حادثه حدود 800 تلفن داشتم.
خوشبختانه خطر رفع شد و همه ما سالم هستیم و جای هیچ نگرانی نیست.

باشگاه خبرنگاران/

سالار عقیلی خواننده موسيقي
سنتی کشورمان، پس از انتشار فیلمی از لحظه سقوط استیج کنسرت موسيقي دیشب در
آمل اظهار داشت: از ساعت هشت و نیم که این اتفاق رخ داد، حدود هشتصد تلفن
داشتم و این به خاطر نگرانی و عشق و علاقه مردم عزیزم است. از همین جا می
خواهم آنها

ادامه مطلب  

اب را گل نکنیم  

 آب را گل نكنیم :
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی .
دست درویشی شاید، نان خشكیده فرو برده در آب .
زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نكنیم : روی زیبا دو برابر شده است .
 
چه گوارا این آب !
چه زلال این رود !
مردم بالا دست، چه صفایی دارند !
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیر افشان باد !
من ندیدم دهشان ،
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست .
ماهتاب آنجا، می كند روشن پهنای كلام .
بی گمان در ده بالا دست، چینه ها كوتاه است .
غنچه ای

ادامه مطلب  

اب را گل نکنیم  

 آب را گل نكنیم :
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی .
دست درویشی شاید، نان خشكیده فرو برده در آب .
زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نكنیم : روی زیبا دو برابر شده است .
 
چه گوارا این آب !
چه زلال این رود !
مردم بالا دست، چه صفایی دارند !
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیر افشان باد !
من ندیدم دهشان ،
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست .
ماهتاب آنجا، می كند روشن پهنای كلام .
بی گمان در ده بالا دست، چینه ها كوتاه است .
غنچه ای

ادامه مطلب  

اب را گل نکنیم  

 آب را گل نكنیم :
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی .
دست درویشی شاید، نان خشكیده فرو برده در آب .
زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نكنیم : روی زیبا دو برابر شده است .
 
چه گوارا این آب !
چه زلال این رود !
مردم بالا دست، چه صفایی دارند !
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیر افشان باد !
من ندیدم دهشان ،
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست .
ماهتاب آنجا، می كند روشن پهنای كلام .
بی گمان در ده بالا دست، چینه ها كوتاه است .
غنچه ای

ادامه مطلب  

اب را گل نکنیم  

 آب را گل نكنیم :
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی .
دست درویشی شاید، نان خشكیده فرو برده در آب .
زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نكنیم : روی زیبا دو برابر شده است .
 
چه گوارا این آب !
چه زلال این رود !
مردم بالا دست، چه صفایی دارند !
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیر افشان باد !
من ندیدم دهشان ،
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست .
ماهتاب آنجا، می كند روشن پهنای كلام .
بی گمان در ده بالا دست، چینه ها كوتاه است .
غنچه ای

ادامه مطلب  

اب را گل نکنیم  

 آب را گل نكنیم :
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی .
دست درویشی شاید، نان خشكیده فرو برده در آب .
زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نكنیم : روی زیبا دو برابر شده است .
 
چه گوارا این آب !
چه زلال این رود !
مردم بالا دست، چه صفایی دارند !
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان شیر افشان باد !
من ندیدم دهشان ،
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست .
ماهتاب آنجا، می كند روشن پهنای كلام .
بی گمان در ده بالا دست، چینه ها كوتاه است .
غنچه ای

ادامه مطلب  

ویولون بنوازید تا باهوش شوید!  

میدانستید
که آلبرت انیشتین که به‌عنوان باهوش‌ترین انسان جهان مطرح است، در کودکی و
زمان مدرسه بسیار تنبل و کم حافظه بوده و یکی از معلم‌های او به مادرش
گفته بود که فرزندش را به مدرسه نفرستد و اجازه دهد سرکاری آسان برود؛ اما
مادر انیشتین هیچگاه باور نداشت که پسرش خنگ است.روزی یک مشاور
تحصیلی به مادرش پیشنهاد کرد برای فرزندش یک ویولون بخرد! انیشتین در
نواختن ویولون پیشرفت کرد و موسيقي موجب شد که او به نابغه‌ترین فرد جهان
تبدیل شود. وی چند

ادامه مطلب  

ویولون بنوازید تا باهوش شوید!  

میدانستید
که آلبرت انیشتین که به‌عنوان باهوش‌ترین انسان جهان مطرح است، در کودکی و
زمان مدرسه بسیار تنبل و کم حافظه بوده و یکی از معلم‌های او به مادرش
گفته بود که فرزندش را به مدرسه نفرستد و اجازه دهد سرکاری آسان برود؛ اما
مادر انیشتین هیچگاه باور نداشت که پسرش خنگ است.روزی یک مشاور
تحصیلی به مادرش پیشنهاد کرد برای فرزندش یک ویولون بخرد! انیشتین در
نواختن ویولون پیشرفت کرد و موسيقي موجب شد که او به نابغه‌ترین فرد جهان
تبدیل شود. وی چند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1