تعبیر خواب دیدن تخم مرغ  

با تعبیر خواب تخم مرغ، تعبیر خواب زرده تخم مرغ، تعبیر خواب تخم مرغ پخته، تعبیر خواب تخم مرغ گندیده و تعبیر خواب تخم مرغ شکسته همراه ما باشید


برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:تخم مرغ در رویا نشان دهنده نیرویی بالقوه است، بخش‌هایی از نفس که هنوز به دلیل عمل یا خصوصیات آگاهانه درک و باور نشده‌اند، احساس از شگفت در باب حیات و یا این رویا نی‌تواند نمادی از ميل به عزلت گزینی یا گوشه نشینی باشد.
(کتاب فرهنگ تف

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

the one with the forgotten shoes  

گویا کفشامو تو خوابگاه همينجوری جا گذاشتم و اومدم؛ یادمه علی اینکارو کرده بود کلی گفتم چجوری ميشه آدم کفشاشو جا بذاره و اینا انقدر گفتم تا خودمم جا گذاشتم. دلم نميخواد بخوابم ساعت 5:29 صبح عه و من بیدارم فردا یعنی امروز باید بریم تهران تا کفشا رو برداریم و اینا که آماده شیم بریم مسافرت احساس نکبت باری نسبت به زندگیم دارم حالم انقدر بده که دوست دارم بد بمونه خوب بودن های منم موقتیه به شدت حالم بده و خب ميدونین دلیلشم نميدونم وقتی دلیلش رو نميدو

ادامه مطلب  

تعبیرخواب دیدن خون در خواب – تعبیرخواب خون دماغ شدن – تعبیرخواب خون درخواب  

تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب خون یوسف نبی علیه السلام:
دیدن خون در خواب درد و غم است. دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی مي باشد واز غم و درد راحت گردد.
در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
اگر خواب بیننده ببیند که خون بسیار از بینی او بیرون
آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده
گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه
آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را

ادامه مطلب  

در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:  

تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب خون یوسف نبی علیه السلام:
دیدن خون در خواب درد و غم است. دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی مي باشد واز غم و درد راحت گردد.
در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
اگر خواب بیننده ببیند که خون بسیار از بینی او بیرون
آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده
گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه
آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را

ادامه مطلب  

در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:  

تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب خون یوسف نبی علیه السلام:
دیدن خون در خواب درد و غم است. دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی مي باشد واز غم و درد راحت گردد.
در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
اگر خواب بیننده ببیند که خون بسیار از بینی او بیرون
آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده
گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه
آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را

ادامه مطلب  

در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:  

تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب خون یوسف نبی علیه السلام:
دیدن خون در خواب درد و غم است. دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی مي باشد واز غم و درد راحت گردد.
در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
اگر خواب بیننده ببیند که خون بسیار از بینی او بیرون
آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده
گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه
آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1