صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

صدر جدول مرگ!  

نه ناموسا فانوسا بهم بگید به خوابتون می دیدید واسه پنج روز صدرنشین بی رقیب جدول مرگ جام جهانی باشیم؟ولی خیالتون بابت بازی بعدی مون با اسپانیا راحت باشه،اگه ترسو بازی در نیاره کیروش کل یازده نفرو دفاع نچینه (چون به هر حال فرقی نداره در مقابل خط حمله ی اسپانیا چه یازده نفر دفاع چه صد نفر)،عرض شود ک اسپانیا یه دروازه بان داره، از بیرانوند، بیرانوند تر!طرف چالش مانکن برگزار می کنه، از خود مانکن، مانکن تر! .:. دخه عا! دخه عا! برو قاطی تفی عا! .:.تفی

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین  

دانلود اهنگ هدیه به تو ارمین,دانلود اهنگ جدید ارمین و ملانی برف بازی,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm پیر شدم,دانلود اهنگ جدید ارمین 2afm به نام پیر شدم,جدیدترین آهنگ آرمین 2afm تند نرو بابا یواشتر,دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و ساسي مانکن بنام گذشته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

 

هر چقدر که اوضاع خراب باشهزن که باشیدلت می خواد همیشه رنگ لباسات بهم‌بخونهمانتوهای بازار اندازه ت باشهولی خب نیستتو مثل مانکن های پشت شیشه نیستیکوچیکترین دور کمر رو نداریهمه ی رنگ ها به تو نمیاد اما خب از یکجا به بعداول به جاهایی که باید بری نگاه می کنیبعد به نگاه هایی که به مرور منفعلت می کنن فکر می کنیبعد به جیبت نگاه می کنیبعد سعی می کنی حداقل خودت تا حدی راضی باشیولی خب این حال کجا و حال اون آدم پر شعف

ادامه مطلب  

همیشه کم آوردنا یه طرفه‌س، و از طرف منه!  

یعنی یه بار دیگه هرکسی، هر کسی، هر فاکینگ کسی بیاد به‌ من بگه اخلاقم پسرونه‌س، اول بهش می‌گم اگه پسرونه‌س چطور تا حالا سالم از زیر دستم در رفتی؟! بعدم چنان از پس کله می‌گیرم می‌کوبونمش تو دیوار که جای آرواره و ترقوه‌ش عوض شه!عه! یعنی چی آخه هرکی مارو دید گفت وووی اصن دخترونه نیستی! دخترا چه‌جوری‌ان مگه؟! لوسن؟ بی‌جنبه‌ن؟ تا بهشون حرف می‌زنی قهر می‌کنن ناراحت می‌شن گریه می‌کنن بلاک می‌کنن جیغ می‌زنن که عفتشون لکه دار نشه؟ یکی بهشون

ادامه مطلب  

همیشه کم آوردنا یه طرفه‌س، و از طرف منه!  

یعنی یه بار دیگه هرکسی، هر کسی، هر فاکینگ کسی بیاد به‌ من بگه اخلاقم پسرونه‌س، اول بهش می‌گم اگه پسرونه‌س چطور تا حالا سالم از زیر دستم در رفتی؟! بعدم چنان از پس کله می‌گیرم می‌کوبونمش تو دیوار که جای آرواره و ترقوه‌ش عوض شه!عه! یعنی چی آخه هرکی مارو دید گفت وووی اصن دخترونه نیستی! دخترا چه‌جوری‌ان مگه؟! لوسن؟ بی‌جنبه‌ن؟ تا بهشون حرف می‌زنی قهر می‌کنن ناراحت می‌شن گریه می‌کنن بلاک می‌کنن جیغ می‌زنن که عفتشون لکه دار نشه؟ یکی بهشون

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

باید خودمو دوست داشته باشم  

یه مشکلی که من دارم و خوب خیلی اذیتم میکنه اینه که همیشه از خودم خیلی انتظار دارم و از اون طرف خودمو اصلا قبول ندارم مثال ساده اش میشه این که من لباس خوشگل موشگل نمی پوشم چرا؟ چون مردم بم بیشتر توجه می کنن بعد می فهمن مثلا مانکن نیستم و معمولی ام یا مثلا وقتی تو کلاس یه چیزی و بلدم و میگم سعی می کنم جواب و کامل نگم چون بعدش توقع اونا از من زیاد میشه بعد اگه من دفعه های دیگه درست بلد نباشم می فهمن بقیه واقعیت اینه که من همش می خو

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

موتور های جستجو  

خب میخوام چند تا از کلماتی که سرچ شده و به وب عشقتون هفت رسیدن رو براتون بذارم :)) کپی پیست میکنم که مطمئن باشید از خودم درنیاوردم :)) برای همین بک گراند متن هم کپی میشه و رنگش فرق داره .۱.سکس خارجی ملجوق : نرو اینجور جاها داداچ :)) چشات ضعیف میشه :))۲.فیلم سکس با‌فقیر : حالا چرا فقیر ؟! ۳.بگا نریم بگا میاد ۴.اهنگ سکسی مانکن : O_o۵.سکس برادر با برادر بی مو در خواب : :))))))))))))))) خدایا چرااااا ؟! :)))))

ادامه مطلب  

120  

رفتیم فروشگاه مانتو بخریم، دیدم چیچیلاس یهو به مجسمه مانکن دقیق شد. انگشتاش رو لمس کرد و بعد به پاهاش چسبید.از دور نگاهش کردم.بعد رفتم جلو ( راستش به خاطر کنجکاوی های جنسیِ خاصِ سن خودش دخالت کردم) از ش پرسیدم "چیه عزیزم؟" گفت "این مجسمه شکل تو بود باهاش بازی کردم." دیدم داره صداش می کنه مامان و همونجوری که به پاهای من می چسبه به اون چسبید. تمام قلبم یهو پر از عشق شد. و امیدو یه جورایی ترس.چیچیلاس عزیز من این تابستون حادثه شکستن پاش رو ت

ادامه مطلب  

 

موقع برگشت سال بدون این‌که من حرفی پیش بکشم به من گفت که وقتی کسی از او جلوی روی من طرف‌داری می‌کند احساس توهین می‌کند چون می‌داند که این کار را نه برای بالا بردن اون که خودش خوب می‌داند احساس واقعی فلانی و بهمانی نسبت به‌اش چی است..که برای کم کردن شان و ارزش من انجام می‌دهند گاهی.می‌داند این را می‌گویند که من را مقصر جلوه بدهند و این‌طوری است که  طرف او را می‌گیرند فقط برای این‌که مرد است و پیشش عزیز شوند و ارزش و قرب بیایند و این شرم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >