برخی اشتباهات املائی و انشائی رائج:  

1)دستورات:واژهء فارسی (دستور) را با (ات) که مربوط به جمع مؤنّث عربی است،نمیشه
جمع بست:همچنین:پرهیزات.
2)پدائد:کلمهء فارسی (پدیده) رو نمیشه با جمع مکسّر عربی جمع بست و به
صورت پدائد به کار برد. توجه کنیم که در زبان عربی،حروف (پ ژ گ چ) وجود ندارند و
کلماتی که این حروف رو داشته باشند،مطمئنا عربی نیستند.همچنین(پاکات) که نمی توان
کلمهء غیر عربی(پاکت) رو با جمع مکسّر عربی جمع بست.
 3)نواقصات:کلمهء (نواقص)،خودش
جمع کلمهء (ناقص) است و نمیشه اون رو دوباره با

ادامه مطلب  

برخی اشتباهات املائی و انشائی رائج:  

1)دستورات:واژهء فارسی (دستور) را با (ات) که مربوط به جمع مؤنّث عربی است،نمیشه
جمع بست:همچنین:پرهیزات.
2)پدائد:کلمهء فارسی (پدیده) رو نمیشه با جمع مکسّر عربی جمع بست و به
صورت پدائد به کار برد. توجه کنیم که در زبان عربی،حروف (پ ژ گ چ) وجود ندارند و
کلماتی که این حروف رو داشته باشند،مطمئنا عربی نیستند.همچنین(پاکات) که نمی توان
کلمهء غیر عربی(پاکت) رو با جمع مکسّر عربی جمع بست.
 3)نواقصات:کلمهء (نواقص)،خودش
جمع کلمهء (ناقص) است و نمیشه اون رو دوباره با

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1