کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 107-
کتاب صوتی
(1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸
____________________________________________________
108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸
108

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

کتاب صوتی نامه های عرفانی  

کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸108- کت

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی  

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می کنند. ( بالیکس و دیوریو ، 2007 ، به نقل از حسینی و خیر،1388 ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این…
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

خداحافظی Myfcبا دنیای نت و کاربران یا بازگشتی پرشکوه؟؟؟؟  

سایت myfc (که طراحی و اجرای آن کاملاً ایرانی است) در تیر ماه سال ۱۳۸۸ رونمایی شد. در این بازی استراتژیک، هر کاربر تیم فوتبال مجازی خود را مربیگری کرده و سعی می‌کند که با مدیریت صحیح تیم خود را به قهرمانی برساند. این سایت در دی ماه سال ۱۳۹۶ به کار خود خاتمه داد.   مدیران این سایت در دسترس نیستند ما منتظر آن ها هستیم در رابطه این کار دلایل خود را منتشر کنند.

از طرف  کاربران سایت MYFC

ادامه مطلب  

علم بومی  

اوگاوا1 (به نقل از  نوروزی چاکلی، حسن زاده و نورمحمدی، 1388)2 دو سطح برای علم به لحاظ سطح دستیابی و تولید تعریف کرده است:
1- علم شخصی یا انفرادی
2- علم فرهنگی یا اجتماعی که نام آن را علم بومی نهاده است که عبارتست از برداشت عقلانی جمعی و فرهنگ-بسته از واقعیت.
و گفته که هر کدام از افراد جامعه کم و بیش در علم بومی مشارکت دارد اما ساکنان درازمدت و افراد با فرهنگ شفاهی ممکن است متخصصان علم بومی محلی باشند.
سئوالی که مطرح می‌شود این است که در حال حاضر مت

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

آینه تایل با استین گلاس  

آینه تایل و آینه آنتیکرشد رویشی ریشه این گیاه در مقایسه با اندام­های آینه تایل و آینه آنتیک آن بسیار ضعیف تر می­باشد ولی در محل یقه و حتی قسمت­هایی از ساقه که با خاک تماس حاصل می­نمایند آینه تایل و آینه آنتیک نابجا تولید می­کند، همچنین ریشه­ها بیشتر در قسمت­های قابل تهویه سطح خاک رشد کرده و انتشار می­یابند که در این رابطه ضرورت تهیه یک بستر تقریباً سبک از نظر بافت خاک و قابل تهویه معلوم می­گردد.استین گلاسریشه خیار سطحی و گسترده­است، فقط تع

ادامه مطلب  

 

عبدالرحمان ماه پیش، دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری شهروند معترض به نتیجه انتخابات در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ بازداشت و توسط قاضی پیرعباس یک سال و نیم حبس گرفت در آذر ۱۳۸۹ آزاد شد،[۱۰۴][۱۰۵]
مبین میرعرب، مسئول تبلیغات کمیته دانشجویی مهندس میرحسین موسوی در استان گلستان، در (۱۶ آذر ۱۳۸۹) توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب گرگان وی را به ۴ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم  کرد.    
امید مولوی مقدم   ، مترجم و كارشناس ارشد عمران

ادامه مطلب  

مهندس اميد مولوى مقدم زندان اوين  

عبدالرحمان ماه پیش، دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری شهروند معترض به نتیجه انتخابات در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ بازداشت و توسط قاضی پیرعباس یک سال و نیم حبس گرفت در آذر ۱۳۸۹ آزاد شد،[۱۰۴][۱۰۵]
مبین میرعرب، مسئول تبلیغات کمیته دانشجویی مهندس میرحسین موسوی در استان گلستان، در (۱۶ آذر ۱۳۸۹) توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و بازداشت شد. سپس دادگاه انقلاب گرگان وی را به ۴ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم  کرد.    
امید مولوی مقدم   ، مترجم و كارشناس ارشد عمران

ادامه مطلب  

معرفی  

با سلام خدمت تمام دوستان و بازدیدکنندگان گرامی. 
اینجانب علیرضا دهقان هستم. سابقه تحصیلی بنده به شرح زیر است:


مدیریت / صنعتی / کارشناسی / دانشگاه اصفهان / 1388 تا 1392
معدل: 19.09


مدیریت / صنعتی / کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران / 1392 تا 1394
معدل: 18.56


مدیریت / صنعتی / دکتری / دانشگاه تهران / 1394 تاکنون
رتبه 1 مصاحبه دکتری دانشگاه تهران

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

معرفی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی  

علوم و مهندسی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و به محصولاتی با طول عمر نگهداری بالا تبدیل می کند.
این رشته در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام تاسیس شد و نام رشته از سال ۱۳۹۳ به رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر پیدا کرد.
هدف از این رشته، 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پـرتوى از سیره و سیماى امام سجاد علیه السلام  

بسم الله

حضرت على بن الحسین, ملقب به سجاد و زین العابدین (علیه
السلام) در روز پنجم شعبان سال 38 هجرى یا 15 جمادى الاولـى همان سال , در
مدینه دیده به جهان گشـود و در روز 12 و یـا 25 محـرم سـال 95 هجرى , در
مدینه به دسیسه هشام بـن عبـدالملک, مسمـوم گردید و در 56 سالگى به شهادت
رسید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >