روز زمین (Earth Day)  

امروز دوم اردیبهشت (22 April ) به عنوان روز زمین نام گذاری شده است. این روز را با این جمله معروف کارل سیگن گرامی میداریم ......" به عنوان شاید هیچ چیزی بهتر از این تصویر دور دست از جهان کوچکمان ، نتواند غرور ابلهانه انسان را اثبات کند."
همچنین این ویدئو از گوگل با هدف پیام رسانی به مناسبت روز زمین و همچنین اهمیت و ترویج فرهنگ پاسداری از محیط زیست ِ زمین منتشر شده است :
http://www.namasha.com/v/2leVHcAw

ادامه مطلب  

چرخ دنده های غیر دایروی + فیلم  

فیلم زیر مربوط به تعدادی چرخ دنده غیر دایروی می باشد:
چرخ دنده های غیر دایروی در انواع پمپ ها و صنایع ریسندگی و همچنین مونتاژ دخانیات به صورت محدود می توانند کارآیی بادامک را در شرایطی که استفاده از بادامک ممکن نیست مقدور سازند. در این پاورپوینت به معرفی مختصر این سیستم ها پرداخته ام.
معرفی چرخدنده های غیر دایروی

ادامه مطلب  

چرخ دنده های غیر دایروی + فیلم  

فیلم زیر مربوط به تعدادی چرخ دنده غیر دایروی می باشد:
چرخ دنده های غیر دایروی در انواع پمپ ها و صنایع ریسندگی و همچنین مونتاژ دخانیات به صورت محدود می توانند کارآیی بادامک را در شرایطی که استفاده از بادامک ممکن نیست مقدور سازند. در این پاورپوینت به معرفی مختصر این سیستم ها پرداخته ام.
معرفی چرخدنده های غیر دایروی

ادامه مطلب  

چرخ دنده های غیر دایروی + فیلم  

فیلم زیر مربوط به تعدادی چرخ دنده غیر دایروی می باشد:
چرخ دنده های غیر دایروی در انواع پمپ ها و صنایع ریسندگی و همچنین مونتاژ دخانیات به صورت محدود می توانند کارآیی بادامک را در شرایطی که استفاده از بادامک ممکن نیست مقدور سازند. در این پاورپوینت به معرفی مختصر این سیستم ها پرداخته ام.
معرفی چرخدنده های غیر دایروی

ادامه مطلب  

چرخ دنده های غیر دایروی + فیلم  

فیلم زیر مربوط به تعدادی چرخ دنده غیر دایروی می باشد:
چرخ دنده های غیر دایروی در انواع پمپ ها و صنایع ریسندگی و همچنین مونتاژ دخانیات به صورت محدود می توانند کارآیی بادامک را در شرایطی که استفاده از بادامک ممکن نیست مقدور سازند. در این پاورپوینت به معرفی مختصر این سیستم ها پرداخته ام.
معرفی چرخدنده های غیر دایروی

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اسیر یک قاتل زنجیره ای به اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
نسخه سانسور شده اضافه شده
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اس

ادامه مطلب  

دانلود فیلم SAW1 2004  

دانلود رایگان SAW1 2004 با دوبله فارسی
نسخه سانسور شده اضافه شده
عنوان فارسی : اره
دیدن تریلر فیلم
این فیلم برای افراد زیر 17 سال مناسب نمی باشد
خلاصه:دو مرد به اسامی آدام و لارنس در حالی از خواب بیدار میشوند که هر کدام در گوشه ای از یک حمام قدیمی با زنجیر بسته شده اند و کف حمام نیز جنازه ای افتاده است. ایندو هیچکدام همدیگر را نمی شناسند و بخاطر نمی آورند که چگونه سر از اینجا در آورده اند. با استفاده از کاستهایی که در جیبشان گذاشته شده در می یابند اس

ادامه مطلب  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016 دوبله فارسی 

  دیدن تریلر
این فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد
خلاصه:در شمال لندن، یک مادر به تنهایی 4 فرزندش را در خانه‌ای بزرگ میکند که توسط ارواح خبیث محاصره شده است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک او بروند.تاریخ انتشار:     2016/06/08کیفیت:     BRrip 720p عالیمحصول کشور:     آمریکاستارگان:     Vera Farmiga, Patrick Wilson , Madison Wolfeکارگردان:     James Wanژانر:     ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز IMDb:     7.8 از 10 - میان

ادامه مطلب  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016 دوبله فارسی 

  دیدن تریلر
این فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد
خلاصه:در شمال لندن، یک مادر به تنهایی 4 فرزندش را در خانه‌ای بزرگ میکند که توسط ارواح خبیث محاصره شده است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک او بروند.تاریخ انتشار:     2016/06/08کیفیت:     BRrip 720p عالیمحصول کشور:     آمریکاستارگان:     Vera Farmiga, Patrick Wilson , Madison Wolfeکارگردان:     James Wanژانر:     ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز IMDb:     7.8 از 10 - میان

ادامه مطلب  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016 دوبله فارسی 

  دیدن تریلر
این فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد
خلاصه:در شمال لندن، یک مادر به تنهایی 4 فرزندش را در خانه‌ای بزرگ میکند که توسط ارواح خبیث محاصره شده است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک او بروند.تاریخ انتشار:     2016/06/08کیفیت:     BRrip 720p عالیمحصول کشور:     آمریکاستارگان:     Vera Farmiga, Patrick Wilson , Madison Wolfeکارگردان:     James Wanژانر:     ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز IMDb:     7.8 از 10 - میان

ادامه مطلب  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016 دوبله فارسی 

  دیدن تریلر
این فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد
خلاصه:در شمال لندن، یک مادر به تنهایی 4 فرزندش را در خانه‌ای بزرگ میکند که توسط ارواح خبیث محاصره شده است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک او بروند.تاریخ انتشار:     2016/06/08کیفیت:     BRrip 720p عالیمحصول کشور:     آمریکاستارگان:     Vera Farmiga, Patrick Wilson , Madison Wolfeکارگردان:     James Wanژانر:     ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز IMDb:     7.8 از 10 - میان

ادامه مطلب  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2 2016 دوبله فارسی 

  دیدن تریلر
این فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد
خلاصه:در شمال لندن، یک مادر به تنهایی 4 فرزندش را در خانه‌ای بزرگ میکند که توسط ارواح خبیث محاصره شده است. حال لورین و اِد وارن تصمیم گرفته اند به کمک او بروند.تاریخ انتشار:     2016/06/08کیفیت:     BRrip 720p عالیمحصول کشور:     آمریکاستارگان:     Vera Farmiga, Patrick Wilson , Madison Wolfeکارگردان:     James Wanژانر:     ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز IMDb:     7.8 از 10 - میان

ادامه مطلب  

دانلود فیلم The Conjuring 2013  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2013
 فیلم احضار روح با دوبله فارسی 
دیدن تریلر فیلماین فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد خلاصه:دو محقق مسائل ماورالطبیعه به نام های اد و لورین میخواهند عامل تسخیر یک خانه روستایی و وحشت زیاد ساکنان آن را کشف کنند کشور سازنده : آمریکاشامل زبان های : انگلیسی ، لاتینکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron LivingstonRating on IMDb : 7.5/10 From 246,731 Votes
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم The Conjuring 2013  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2013
 فیلم احضار روح با دوبله فارسی 
دیدن تریلر فیلماین فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد خلاصه:دو محقق مسائل ماورالطبیعه به نام های اد و لورین میخواهند عامل تسخیر یک خانه روستایی و وحشت زیاد ساکنان آن را کشف کنند کشور سازنده : آمریکاشامل زبان های : انگلیسی ، لاتینکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron LivingstonRating on IMDb : 7.5/10 From 246,731 Votes
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم The Conjuring 2013  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2013
 فیلم احضار روح با دوبله فارسی 
دیدن تریلر فیلماین فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد خلاصه:دو محقق مسائل ماورالطبیعه به نام های اد و لورین میخواهند عامل تسخیر یک خانه روستایی و وحشت زیاد ساکنان آن را کشف کنند کشور سازنده : آمریکاشامل زبان های : انگلیسی ، لاتینکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron LivingstonRating on IMDb : 7.5/10 From 246,731 Votes
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم The Conjuring 2013  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2013
 فیلم احضار روح با دوبله فارسی 
دیدن تریلر فیلماین فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد خلاصه:دو محقق مسائل ماورالطبیعه به نام های اد و لورین میخواهند عامل تسخیر یک خانه روستایی و وحشت زیاد ساکنان آن را کشف کنند کشور سازنده : آمریکاشامل زبان های : انگلیسی ، لاتینکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron LivingstonRating on IMDb : 7.5/10 From 246,731 Votes
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم The Conjuring 2013  

دانلود رایگان فیلم The Conjuring 2013
 فیلم احضار روح با دوبله فارسی 
دیدن تریلر فیلماین فیلم مناسب افراد زیر 17 سال نمی باشد خلاصه:دو محقق مسائل ماورالطبیعه به نام های اد و لورین میخواهند عامل تسخیر یک خانه روستایی و وحشت زیاد ساکنان آن را کشف کنند کشور سازنده : آمریکاشامل زبان های : انگلیسی ، لاتینکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron LivingstonRating on IMDb : 7.5/10 From 246,731 Votes
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

فیلم آموزش نرم افزارهای انسیس بخش اول  

در اینجا درس اول از مجموعه ویدئوهای آموزش نرم افزارهای انسیس که به کوشش مهندس احسان الله سعادتی تهیه شده است را برای استفاده ی علاقه مندان بارگزاری کردم. انشاالله که مورد استفاده ی دوستان محترم قرار گیرد.
درس اول: ایجاد یک هندسه ی ساده در ای سی ام سی اف دی
 

ادامه مطلب  

فیلم آموزش نرم افزارهای انسیس بخش اول  

در اینجا درس اول از مجموعه ویدئوهای آموزش نرم افزارهای انسیس که به کوشش مهندس احسان الله سعادتی تهیه شده است را برای استفاده ی علاقه مندان بارگزاری کردم. انشاالله که مورد استفاده ی دوستان محترم قرار گیرد.
درس اول: ایجاد یک هندسه ی ساده در ای سی ام سی اف دی
 

ادامه مطلب  

فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی  

دانلود رایگان فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
این فیلم مناسب افراد زیر 13 سال نمی باشد
خلاصه: خانواده ای به همراه یک بچه به خانه ای نقل مکان می کنند که اشباحی شیطانی در آن وجود دارد. طولی نمی کشد که پسر خانواده توسط آن ها تسخیر می شود..
کشور سازنده : آمریکا ، کاناداشامل زبان های : انگلیسیکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty SimpkinsRating on IMDb : 6.8/10 From 169,934 Votes.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی  

دانلود رایگان فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
این فیلم مناسب افراد زیر 13 سال نمی باشد
خلاصه: خانواده ای به همراه یک بچه به خانه ای نقل مکان می کنند که اشباحی شیطانی در آن وجود دارد. طولی نمی کشد که پسر خانواده توسط آن ها تسخیر می شود..
کشور سازنده : آمریکا ، کاناداشامل زبان های : انگلیسیکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty SimpkinsRating on IMDb : 6.8/10 From 169,934 Votes.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی  

دانلود رایگان فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
این فیلم مناسب افراد زیر 13 سال نمی باشد
خلاصه: خانواده ای به همراه یک بچه به خانه ای نقل مکان می کنند که اشباحی شیطانی در آن وجود دارد. طولی نمی کشد که پسر خانواده توسط آن ها تسخیر می شود..
کشور سازنده : آمریکا ، کاناداشامل زبان های : انگلیسیکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty SimpkinsRating on IMDb : 6.8/10 From 169,934 Votes.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی  

دانلود رایگان فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
این فیلم مناسب افراد زیر 13 سال نمی باشد
خلاصه: خانواده ای به همراه یک بچه به خانه ای نقل مکان می کنند که اشباحی شیطانی در آن وجود دارد. طولی نمی کشد که پسر خانواده توسط آن ها تسخیر می شود..
کشور سازنده : آمریکا ، کاناداشامل زبان های : انگلیسیکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty SimpkinsRating on IMDb : 6.8/10 From 169,934 Votes.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی  

دانلود رایگان فیلم Insidious 2010 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
این فیلم مناسب افراد زیر 13 سال نمی باشد
خلاصه: خانواده ای به همراه یک بچه به خانه ای نقل مکان می کنند که اشباحی شیطانی در آن وجود دارد. طولی نمی کشد که پسر خانواده توسط آن ها تسخیر می شود..
کشور سازنده : آمریکا ، کاناداشامل زبان های : انگلیسیکارگردان : James Wanستارگان : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty SimpkinsRating on IMDb : 6.8/10 From 169,934 Votes.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم Insidious: Chapter 2 2013  

دانلود رایگان Insidious: Chapter 2 2013 با دوبله فارسی
دیدن تریلر فیلم
تماشای این فیلم به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود. 
خلاصه: خلاصه داستان : خانواده لامبرت پس از اتفاقات قسمت اول ، احساس میکنند که مشکلاتشان برای همیشه پایان یافته می توانند زندگی خوب و خوشی را ادامه دهند اما با برملا شدن یک راز قدیمی که ریشه در دوران کودکی دارد، بار دیگر در معرض مواجه با روح ها قرار میگیرند و..
کشور سازنده : آمریکا ، کانادا
شامل زبان های : انگلیسی
کارگردان : James Wanستارگا

ادامه مطلب  

آموزش گارمون،ناغارا و رقص آذربایجانی در موسسه سامان علوی  

موسسه سامان علوی اولین مرکز تخصصی آموزش
موسیقی و رقص آذربایجانی در کشور. مدیرعامل :سید سامان علوی
شعبه تهران:شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی
خیابان درختی، ساختمان اداری،پلاک 80،طبقه 4،واحد 5.
88563508 – 09128387126
شعبه اورمیه: خ خیام جنوبی، نرسیده به میدان
جهاد،کوچه 27(کوچه بانک ملت)،پلاک 13(موسسه باریش).
 
https://telegram.me/samanalavii
 
https://www.instagram.com/samanalavi.ir
 
https://www.facebook.com/samanalavitehran
 
https://twitter.com/samanalaviteh
 
https://www.youtube.com/channel/UCcauZ6riYigHZfUi6T0cXLg?guided_help_flow=3
 
http://www.aparat.com/saman

ادامه مطلب  

آموزش گارمون،ناغارا و رقص آذربایجانی در موسسه سامان علوی  

موسسه سامان علوی اولین مرکز تخصصی آموزش
موسیقی و رقص آذربایجانی در کشور. مدیرعامل :سید سامان علوی
شعبه تهران:شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی
خیابان درختی، ساختمان اداری،پلاک 80،طبقه 4،واحد 5.
88563508 – 09128387126
شعبه اورمیه: خ خیام جنوبی، نرسیده به میدان
جهاد،کوچه 27(کوچه بانک ملت)،پلاک 13(موسسه باریش).
 
https://telegram.me/samanalavii
 
https://www.instagram.com/samanalavi.ir
 
https://www.facebook.com/samanalavitehran
 
https://twitter.com/samanalaviteh
 
https://www.youtube.com/channel/UCcauZ6riYigHZfUi6T0cXLg?guided_help_flow=3
 
http://www.aparat.com/saman

ادامه مطلب  

آموزش گارمون،ناغارا و رقص آذربایجانی در موسسه سامان علوی  

موسسه
سامان علوی اولین مرکز تخصصی آموزش موسیقی و رقص آذربایجانی در کشور. مدیرعامل :سید
سامان علوی
شعبه
تهران:شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی خیابان درختی، ساختمان اداری،پلاک 80،طبقه 4،واحد
5.
88563508
– 09128387126
شعبه
اورمیه: خ خیام جنوبی، نرسیده به میدان جهاد،کوچه 27(کوچه بانک ملت)،پلاک 13(موسسه
باریش).
https://telegram.me/samanalavii
 
https://www.instagram.com/samanalavi.ir
 
https://www.facebook.com/samanalavitehran
 
https://twitter.com/samanalaviteh
 
https://www.youtube.com/channel/UCcauZ6riYigHZfUi6T0cXLg?guided_help_flow=3
 
http://www.aparat.com/samanala

ادامه مطلب  

آموزش گارمون،ناغارا و رقص آذربایجانی در موسسه سامان علوی  

موسسه
سامان علوی اولین مرکز تخصصی آموزش موسیقی و رقص آذربایجانی در کشور. مدیرعامل :سید
سامان علوی
شعبه
تهران:شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی خیابان درختی، ساختمان اداری،پلاک 80،طبقه 4،واحد
5.
88563508
– 09128387126
شعبه
اورمیه: خ خیام جنوبی، نرسیده به میدان جهاد،کوچه 27(کوچه بانک ملت)،پلاک 13(موسسه
باریش).
https://telegram.me/samanalavii
 
https://www.instagram.com/samanalavi.ir
 
https://www.facebook.com/samanalavitehran
 
https://twitter.com/samanalaviteh
 
https://www.youtube.com/channel/UCcauZ6riYigHZfUi6T0cXLg?guided_help_flow=3
 
http://www.aparat.com/samanala

ادامه مطلب  

دانلود رایگان Ring Ringu 1998  

دانلود رایگان Ring  Ringu 1998
     
دیدن تریلر فیلم                          تماشای این فیلم برای افراد زیر 17 سال توصیه نمی شود

خلاصه: ماجرای فیلم در مورد یک نوار ویدئوی مرموز است، که هر کس آن را تماشا کند
بعد از مدتی به طرز عجیبی می میرد، مگر اینکه بتواند به جواب معمای آن پی
ببرد...
سال ساخت :  1998ژانر :  ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز :   7.3/10    کیفیت :   720p | blurayزیرنویس :  داردکشور سازنده :   ژاپن            زبان ژاپنیکارگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان Ring Ringu 1998  

دانلود رایگان Ring  Ringu 1998
     
دیدن تریلر فیلم                          تماشای این فیلم برای افراد زیر 17 سال توصیه نمی شود

خلاصه: ماجرای فیلم در مورد یک نوار ویدئوی مرموز است، که هر کس آن را تماشا کند
بعد از مدتی به طرز عجیبی می میرد، مگر اینکه بتواند به جواب معمای آن پی
ببرد...
سال ساخت :  1998ژانر :  ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز :   7.3/10    کیفیت :   720p | blurayزیرنویس :  داردکشور سازنده :   ژاپن            زبان ژاپنیکارگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان Ring Ringu 1998  

دانلود رایگان Ring  Ringu 1998
     
دیدن تریلر فیلم                          تماشای این فیلم برای افراد زیر 17 سال توصیه نمی شود

خلاصه: ماجرای فیلم در مورد یک نوار ویدئوی مرموز است، که هر کس آن را تماشا کند
بعد از مدتی به طرز عجیبی می میرد، مگر اینکه بتواند به جواب معمای آن پی
ببرد...
سال ساخت :  1998ژانر :  ترسناک | معمایی | هیجان انگیزامتیاز :   7.3/10    کیفیت :   720p | blurayزیرنویس :  داردکشور سازنده :   ژاپن            زبان ژاپنیکارگر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  >