ترجمه ایت الکرسی  

نباشد جز الله پروردگار که حیّ است و قیوم آن کردگارنگیرد خدا را کسالت فرا  نه هرگز بخواب اندر آید خدازمین و سماوات ، از آن اوستهمه ملک گیتی به فرمان اوستبه درگاه ایزد چه کس را سزاست؟  که سازد شفاعت مگر آن خداستهمه علم گیتیست او را به دستبه هر چیز کاید به هر چیز هستبه چیزی به علم یگانه اله احاطه ندارد کسی هیچگاه جز آنچه بخواند خدای نکو  که مردم بدانند از علم اوبود وسعت علم او بی کران فراتر ز ارض است و هفت آسمانندارد بر

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

حلول ماه شعبان مبارک  

حلول ماه شعبان مبارکای مخزن سر کردگار ادرکنیای هم تو نهان هم آشکار ادرکنیبگزیده برای خویش هرکس یاریای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .حلول ماه شعبان مبارک  شرکت صنایع پاک فن بخار فرا رسیدن حلول ماه شعبان را به تمامی منتظران حضرت تبریک عرض میکند .منبع: www.pakfan-boiler.com

ادامه مطلب  

حلول ماه شعبان مبارک  

حلول ماه شعبان مبارکای مخزن سر کردگار ادرکنیای هم تو نهان هم آشکار ادرکنیبگزیده برای خویش هرکس یاریای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .حلول ماه شعبان مبارک  شرکت صنایع پاک فن بخار فرا رسیدن حلول ماه شعبان را به تمامی منتظران حضرت تبریک عرض میکند .منبع: www.pakfan-boiler.com

ادامه مطلب  

حلول ماه شعبان مبارک  

حلول ماه شعبان مبارکای مخزن سر کردگار ادرکنیای هم تو نهان هم آشکار ادرکنیبگزیده برای خویش هرکس یاریای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .حلول ماه شعبان مبارک  شرکت صنایع پاک فن بخار فرا رسیدن حلول ماه شعبان را به تمامی منتظران حضرت تبریک عرض میکند .منبع: www.pakfan-boiler.com

ادامه مطلب  

طباخ خانه رویا ی من  

 با تماماً شما داخل مورد مشارکت من سکبا امضای تنورخانه سوئیت صداقت من برفراز زودی این صرفاً است. من تو مورد خراج باروت خنده بیت و تصاویر الهام بخش خود تو زیر برای افزودن کردن جمعاً چیز روی شما گشت وگذار می کنم. ما بالا معنای واقعی کلمه بهترین بهترین ها را تفویض اجازه تصرف کردیم - بگذار بگویم که من! تماماً چیز تو این مطبخ به نگاه می رسد دشوار است. بی شوخی.خرید اقساطی تلویزیونزیر تیردان امضاء سوئیت را زیر سیاحت بگیرید و برفراز من بگویید که این

ادامه مطلب  

طباخ خانه رویا ی من  

 با تماماً شما داخل مورد مشارکت من سکبا امضای تنورخانه سوئیت صداقت من برفراز زودی این صرفاً است. من تو مورد خراج باروت خنده بیت و تصاویر الهام بخش خود تو زیر برای افزودن کردن جمعاً چیز روی شما گشت وگذار می کنم. ما بالا معنای واقعی کلمه بهترین بهترین ها را تفویض اجازه تصرف کردیم - بگذار بگویم که من! تماماً چیز تو این مطبخ به نگاه می رسد دشوار است. بی شوخی.خرید اقساطی تلویزیونزیر تیردان امضاء سوئیت را زیر سیاحت بگیرید و برفراز من بگویید که این

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

مست می عشقم  

سلام سلامی که همیشه زیباست و سلامتی می آورد سلامی که آرزوی ماست که به هم داشته باشیم سلامی که در بهشت جاودان همه به هم تقدیمش می کنند یکی از دوستان نظر داده برای پست قبلی ام که : سلام ... خیلی سرحالی چه خبر شده؟ یکسری حرفهايی که قبولش دارم رو گفتم اما می خواستم اضافه کنم که لازم نیست که خبر خاصی شود که سرحال باشیم. و البته هر صبح که بیدار می شویم و هر لحظه ای که در آن هستیم خبری هست و آنکه سالم و سلامتیم و خدای بزرگی داریم که به اندازه ی پلک بر هم زد

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

سرآغاز صحبت به نام خداست  

سرآغاز
صحبت به نام خداست
که
بخشنده و مهربان کبریاست
ستایش
بُوَد خاص آن کردگار
که
باشد دو گیتى از او برقرار
که
بخشنده و مهربان است نیز
بود
صاحب عرصه رستخیز
تو
را مى پرستیم تنها و بس
نداریم
یاور به غیر از تو کس
مرا
کن هدایت به راه درست
به
آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست
نه
آنان که خشمت بر آنان رواست
نه
آنان که هستند گمره ز راست
"
آمین
بنام‌دوست
گشاییم‌دفترصبح‌را
به
فر عشق فروزان کنیم محفل را
بسم
الله النور
روزمان
را بانام زیبایت اغازمیکنیم
در

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

شعر عدالت(25): عدالت در شعر سعدی(5)  

شعر کاربردی سعدی برای امیران عادلشیخ شیراز در قصاید خود به جز اتابکان سلغری پارس، برخی از رجال و امرای نام دار زمان خود را نیز ستوده و نامشان را ذکر کرده است از جمله: اتابک مظفرالدین سلجوق شاه ابن سلغر، امیر انکیانو، شمس الدین حسین علکانی، شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، امیر سیف الدین، علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان، ملکه ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد. اما همه ی آن چه این قدرتمندان از شاعر می خواسته اند خشنودی شخص آنان از شنیدن مدیحه ن

ادامه مطلب  

ستایش خرد  

و امام مجتبی را تجسّد خرد گفتند که رسول گرامی اسلام محمّد ابن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود اگر خرد تجسّدی پیدا کند همان مجتبی است. چنین است که حسن ابن علی به وجه خرد بر دیگر ثقلین برانگیخته و برگزیده شد. صلحش عین خرد و جنگ نیز برآمده از خرد است بنابراین جنگ و صلح به خرد معنا شود و شجاعت تنها تهوّر و رجزی در میدان نبرد است و نه بیش از آن. فردوسی اوّل کس به داعیه داری خرد بر بوم تاریخ پردیس پرنی پارس است بنابراین ظاهری در عصر خویش و قصص

ادامه مطلب  

ستایش خرد  

و امام مجتبی را تجسّد خرد گفتند که رسول گرامی اسلام محمّد ابن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود اگر خرد تجسّدی پیدا کند همان مجتبی است. چنین است که حسن ابن علی به وجه خرد بر دیگر ثقلین برانگیخته و برگزیده شد. صلحش عین خرد و جنگ نیز برآمده از خرد است بنابراین جنگ و صلح به خرد معنا شود و شجاعت تنها تهوّر و رجزی در میدان نبرد است و نه بیش از آن. فردوسی اوّل کس به داعیه داری خرد بر بوم تاریخ پردیس پرنی پارس است بنابراین ظاهری در عصر خویش و قصص

ادامه مطلب  

ستایش خرد  

و امام مجتبی را تجسّد خرد گفتند که رسول گرامی اسلام محمّد ابن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود اگر خرد تجسّدی پیدا کند همان مجتبی است. چنین است که حسن ابن علی به وجه خرد بر دیگر ثقلین برانگیخته و برگزیده شد. صلحش عین خرد و جنگ نیز برآمده از خرد است بنابراین جنگ و صلح به خرد معنا شود و شجاعت تنها تهوّر و رجزی در میدان نبرد است و نه بیش از آن. فردوسی اوّل کس به داعیه داری خرد بر بوم تاریخ پردیس پرنی پارس است بنابراین ظاهری در عصر خویش و قصص

ادامه مطلب  

ستایش خرد  

و امام مجتبی را تجسّد خرد گفتند که رسول گرامی اسلام محمّد ابن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود اگر خرد تجسّدی پیدا کند همان مجتبی است. چنین است که حسن ابن علی به وجه خرد بر دیگر ثقلین برانگیخته و برگزیده شد. صلحش عین خرد و جنگ نیز برآمده از خرد است بنابراین جنگ و صلح به خرد معنا شود و شجاعت تنها تهوّر و رجزی در میدان نبرد است و نه بیش از آن. فردوسی اوّل کس به داعیه داری خرد بر بوم تاریخ پردیس پرنی پارس است بنابراین ظاهری در عصر خویش و قصص

ادامه مطلب  

کیومرث  

سخن گوی دهقان چه گوید نخستکه نامی بزرگی به گیتی که جستکه بود آنکه دیهیم بر سر نهادندارد کس آن روزگاران به یادمگر کز پدر یاد دارد پسربگوید ترا یک به یک در به درکه نام بزرگی که آورد پیشکرا بود از آن برتران پایه بیشپژوهندهٔ نامهٔ باستانکه از پهلوانان زند داستانچنین گفت کآیین تخت و کلاهکیومرث آورد و او بود شاهبه موجب ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و انی جاعل فی الارض خلیفه حتما اوّلین دیهیم سلطنت برای آدم صفوة الله

ادامه مطلب  

کیومرث  

سخن گوی دهقان چه گوید نخستکه نامی بزرگی به گیتی که جستکه بود آنکه دیهیم بر سر نهادندارد کس آن روزگاران به یادمگر کز پدر یاد دارد پسربگوید ترا یک به یک در به درکه نام بزرگی که آورد پیشکرا بود از آن برتران پایه بیشپژوهندهٔ نامهٔ باستانکه از پهلوانان زند داستانچنین گفت کآیین تخت و کلاهکیومرث آورد و او بود شاهبه موجب ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و انی جاعل فی الارض خلیفه حتما اوّلین دیهیم سلطنت برای آدم صفوة الله

ادامه مطلب  

کیومرث  

سخن گوی دهقان چه گوید نخستکه نامی بزرگی به گیتی که جستکه بود آنکه دیهیم بر سر نهادندارد کس آن روزگاران به یادمگر کز پدر یاد دارد پسربگوید ترا یک به یک در به درکه نام بزرگی که آورد پیشکرا بود از آن برتران پایه بیشپژوهندهٔ نامهٔ باستانکه از پهلوانان زند داستانچنین گفت کآیین تخت و کلاهکیومرث آورد و او بود شاهبه موجب ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و انی جاعل فی الارض خلیفه حتما اوّلین دیهیم سلطنت برای آدم صفوة الله

ادامه مطلب  

کیومرث  

سخن گوی دهقان چه گوید نخستکه نامی بزرگی به گیتی که جستکه بود آنکه دیهیم بر سر نهادندارد کس آن روزگاران به یادمگر کز پدر یاد دارد پسربگوید ترا یک به یک در به درکه نام بزرگی که آورد پیشکرا بود از آن برتران پایه بیشپژوهندهٔ نامهٔ باستانکه از پهلوانان زند داستانچنین گفت کآیین تخت و کلاهکیومرث آورد و او بود شاهبه موجب ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و انی جاعل فی الارض خلیفه حتما اوّلین دیهیم سلطنت برای آدم صفوة الله

ادامه مطلب  

کیومرث  

سخن گوی دهقان چه گوید نخستکه نامی بزرگی به گیتی که جستکه بود آنکه دیهیم بر سر نهادندارد کس آن روزگاران به یادمگر کز پدر یاد دارد پسربگوید ترا یک به یک در به درکه نام بزرگی که آورد پیشکرا بود از آن برتران پایه بیشپژوهندهٔ نامهٔ باستانکه از پهلوانان زند داستانچنین گفت کآیین تخت و کلاهکیومرث آورد و او بود شاهبه موجب ان الله اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و انی جاعل فی الارض خلیفه حتما اوّلین دیهیم سلطنت برای آدم صفوة الله

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >