افتخار شیراز  

سلام ای افتخار شهر شیراز
گل فصل بهار شهر شیراز

صفا بخش همه ملک وجودی
سلام ای اعتبار شهر شیراز

گرفته وام از نور تو خورشید
چراغ آشکار شهر شیراز

همه صحن و سرای تو بهشت است
خوشا بر روزگار شهر شیراز

تویی شاه چراغ و ما گدایت
الا ای شهریار شهر شیراز

همه عالم پر از نور امید است
به زیر سایه سار شهر شیراز

همه عالم به فرمان تو باشد
نه تنها اختیار شهر شیراز

شده شیراز شهر علم و فرهنگ
تویی آموزگار شهر شیراز

به عشق تو همه دلهاست آقا
مقیم آن دیار شهر شیر

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

عکس مقاله ها سخنان حیوانات ترکیه  

در کشش زمستان، من در حواشی حومه ولایت کشیده شده بودم و دوباره پیدا کردن همه چیز و از جمله حیوانات ترکیه عکس می گرفتم. دوستانم کاملا روی من خدمت می کردند و درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور محلی شوربا شگفتی صدر روی ابروشان را خراج می برند، آنها مدعا می کنند که نمی دانند بانوان انگلیسی دیوانه ای که هر ماه می توانند تا 400 عکس بگیرند تنها برای دریافت یک عکس که او را سردماغ می کند. کردگار را شکر که دوربین هاي دیجیتال بود، زیرا یا وقتی که هنوز اندر رو

ادامه مطلب  

حاجی آمد اینک از بیت خدا  

حاجی آمد اینک از بیت خداپاک و مؤمن با وفا و باصفاگوید اینک ما زحج برگشته‌ایمما به خیل حاجیان پیوسته‌ایمآمدیم ازبیت حق ای دوستانکاش می‌بودید در آن بوستان گر نبودید همره ما لیک ماکرده‌ایم آنجا برایتان دعااولین بیت خدا روی زمینهست اندر مکّه و بلدُ الامیندر طواف و در حرم سعی و صفایادتان بودیم از مهر و وفادر کنار زمزم و بیت‌الحرامدر کنارحجر و در رکن و مقام گاه لمس چار رکن از چار سوکه نمودم لطف حق را جستجو گاه بوسه بر حَجَر، گاهِ نمازگاه قرآن

ادامه مطلب  

حاجی آمد اینک از بیت خدا  

حاجی آمد اینک از بیت خداپاک و مؤمن با وفا و باصفاگوید اینک ما زحج برگشته‌ایمما به خیل حاجیان پیوسته‌ایمآمدیم ازبیت حق ای دوستانکاش می‌بودید در آن بوستان گر نبودید همره ما لیک ماکرده‌ایم آنجا برایتان دعااولین بیت خدا روی زمینهست اندر مکّه و بلدُ الامیندر طواف و در حرم سعی و صفایادتان بودیم از مهر و وفادر کنار زمزم و بیت‌الحرامدر کنارحجر و در رکن و مقام گاه لمس چار رکن از چار سوکه نمودم لطف حق را جستجو گاه بوسه بر حَجَر، گاهِ نمازگاه قرآن

ادامه مطلب  

شیخ محمد شهابی دارابی  

به نام خداسلسله مباحث روحانیت دارابکلا
شیخ محمد شهابی دارابی درست است که
مثل شیخ حسن مهاجر، شیخ قربان بابویه، شیخ ابراهیم بابویه و کبل سیدمحمد
شفیعی در کِسوت روحانیت نبود، ولی یکی از کسانی بود که در دارابکلا به شیخ
مشهور بود و جایگاهی والا داشت و میان روحانیت حشر و نشر داشت.آن
مرحوم، پدرِ مرحومان حاج محمود شهابی و حاج حسین شهابی (مشهور به شِخ حسین
شهابی) و حاج حسن شهابی دارابی ست. به عبارتی دیگر عموی مرحوم حجت الاسلام
والمسلمین حاج شیخ ا

ادامه مطلب  

شیخ محمد شهابی دارابی  

به نام خداسلسله مباحث روحانیت دارابکلا
شیخ محمد شهابی دارابی درست است که
مثل شیخ حسن مهاجر، شیخ قربان بابویه، شیخ ابراهیم بابویه و کبل سیدمحمد
شفیعی در کِسوت روحانیت نبود، ولی یکی از کسانی بود که در دارابکلا به شیخ
مشهور بود و جایگاهی والا داشت و میان روحانیت حشر و نشر داشت.آن
مرحوم، پدرِ مرحومان حاج محمود شهابی و حاج حسین شهابی (مشهور به شِخ حسین
شهابی) و حاج حسن شهابی دارابی ست. به عبارتی دیگر عموی مرحوم حجت الاسلام
والمسلمین حاج شیخ ا

ادامه مطلب  

فال انبیا الهی کامل و جالب  

فال انبیا الهی کامل و اصلی با توضیحات بیشتر درباره هر پیامبرابتدا چند نفس عمیق بکشید و کاملا آرام باشید، سپس سوره حمد را بخوانید،
نیت کنید و با چشمان بسته انگشت اشاره خود را به روی شکل پایین بگذارید،
چشم ها را گشوده و نام پیامبری که انگشت شما به سمت آن اشاره دارد در زیر
بیابید و فال خود را بخوانید .
فال انبیا
فال حضرت آدم (ع)
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .
آنچه را خواسته ای بر تو ارزا

ادامه مطلب  

فال انبیا الهی کامل و جالب  

فال انبیا الهی کامل و اصلی با توضیحات بیشتر درباره هر پیامبرابتدا چند نفس عمیق بکشید و کاملا آرام باشید، سپس سوره حمد را بخوانید،
نیت کنید و با چشمان بسته انگشت اشاره خود را به روی شکل پایین بگذارید،
چشم ها را گشوده و نام پیامبری که انگشت شما به سمت آن اشاره دارد در زیر
بیابید و فال خود را بخوانید .
فال انبیا
فال حضرت آدم (ع)
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .
آنچه را خواسته ای بر تو ارزا

ادامه مطلب  

فال انبیا الهی کامل و جالب  

فال انبیا الهی کامل و اصلی با توضیحات بیشتر درباره هر پیامبرابتدا چند نفس عمیق بکشید و کاملا آرام باشید، سپس سوره حمد را بخوانید،
نیت کنید و با چشمان بسته انگشت اشاره خود را به روی شکل پایین بگذارید،
چشم ها را گشوده و نام پیامبری که انگشت شما به سمت آن اشاره دارد در زیر
بیابید و فال خود را بخوانید .
فال انبیا
فال حضرت آدم (ع)
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری .
آنچه را خواسته ای بر تو ارزا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1